1 Chronicles

1

Adam, Seth, Enosh,

2

Kenan, Mahalalel, Jared,

3

Enoch, Methuselah, Lamech,

4

Noah, Shem, Ham, and Japheth.

5

The sons of Japheth: Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.

6

And the sons of Gomer: Ashkenaz, and Diphath, and Togarmah.

7

And the sons of Javan: Elishah, and Tarshish, Kittim, and Rodanim.

8

The sons of Ham: Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.

9

And the sons of Cush: Seba, and Havilah, and Sabta, and Raama, and Sabteca. And the sons of Raamah: Sheba, and Dedan.

10

And Cush begat Nimrod; he began to be a mighty one in the earth.

11

And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,

12

and Pathrusim, and Casluhim (from whence came the Philistines), and Caphtorim.

13

And Canaan begat Sidon his first-born, and Heth,

14

and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite,

15

and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,

16

and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.

17

The sons of Shem: Elam, and Asshur, and Arpachshad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.

18

And Arpachshad begat Shelah, and Shelah begat Eber.

19

And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; for in his days the earth was divided; and his brother's name was Joktan.

20

And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,

21

and Hadoram, and Uzal, and Diklah,

22

and Ebal, and Abimael, and Sheba,

23

and Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.

24

Shem, Arpachshad, Shelah,

25

Eber, Peleg, Reu,

26

Serug, Nahor, Terah,

27

Abram (the same is Abraham).

28

The sons of Abraham: Isaac, and Ishmael.

29

These are their generations: the first-born of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,

30

Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,

31

Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.

32

And the sons of Keturah, Abraham's concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan: Sheba, and Dedan.

33

And the sons of Midian: Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and Eldaah. All these were the sons of Keturah.

34

And Abraham begat Isaac. The sons of Isaac: Esau, and Israel.

35

The sons of Esau: Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jalam, and Korah.

36

The sons of Eliphaz: Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.

37

The sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.

38

And the sons of Seir: Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezer, and Dishan.

39

And the sons of Lotan: Hori, and Homam; and Timna was Lotan's sister.

40

The sons of Shobal: Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. And the sons of Zibeon: Aiah, and Anah.

41

The sons of Anah: Dishon. And the sons of Dishon: Hamran, and Eshban, and Ithran, and Cheran.

42

The sons of Ezer: Bilhan, and Zaavan, Jaakan. The sons of Dishan: Uz, and Aran.

43

Now these are the kings that reigned in the land of Edom, before there resigned any king over the children of Israel: Bela the son of Beor; and the name of his city was Dinhabah.

44

And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.

45

And Jobab died, and Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.

46

And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead; and the name of his city was Avith.

47

And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead.

48

And Samlah died, and Shaul of Rehoboth by the River reigned in his stead.

49

And Shaul died, and Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead.

50

And Baal-hanan died, and Hadad reigned in his stead; and the name of his city was Pai: and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Me-zahab.

51

And Hadad died. And the chiefs of Edom were: chief Timna, chief Aliah, chief Jetheth,

52

chief Oholibamah, chief Elah, chief Pinon,

53

chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar,

54

chief Magdiel, chief Iram. These are the chiefs of Edom.

1

Адам (ата), Сет, Енос,

2

Қайнан, Мақалалел, Иәрет,

3

Енох, Мәтусал, Ләмех, Нұх.

4

Нұхтың ұлдары: Шам, Хам, Япші.

5

Япшіден Гомер, Магог, Мадай, Яуан, Тұбал, Мешех, Тирас тарады.

6

Гомерден Ашкеназ, Рифат, Тоғарма тарады.

7

Яуанның ұлдары: Елиша, Тарсис, Кіттим, Доданим тарады.

8

Хамның ұрпақтары: Құш, Мысыр, Пұт, Қанахан.

9

Құштың ұрпақтары: Себа, Хауила, Сабтах, Рахама, Саптеха. Рахаманың ұрпақтары: Сәба, Дедан.

10

Құштан Нымрод та тарады. Ол жер бетіндегі күшті әміршіге айналды.

11

Мысырдан луд, анам, лехап, нафтух,

12

патрус, қаслух, қаптор атты халықтар тарады. Осылардан філістірлер шықты.

13

Қанаханның тұңғыш ұлы Сидон еді. Содан кейін Қанаханнан хеттік,

14

ебустік, аморлық, гергестік,

15

хевтік, арқалық, синдік,

16

аруадтық, семарлық, хаматтық атты халықтар да тарады.

17

Шамнан Елам, Ассур, Арпақсат, Луд, Арама тарады.Арамадан Ус, Хұл, Гетер, Мешех,

18

Арпақсаттан Шелах, ал Шелахтан Ебер тарады.

19

Еберден екі ұл туды. Тұңғышының есімі Пелек («Бөліну») болды, өйткені оның заманында жер беті бөлінді. Ал кенжесінің есімі Жоқтан еді.

20

Жоқтаннан Алмодат, Шалеф, Хасармаует, Жерах,

21

Хадорам, Узал, Диқла,

22

Обал, Әбімаил, Сәба,

23

Опыр, Хауила және Жобаб тарады. Бұлардың бәрі Жоқтанның ұрпақтары.

24

(Мынау Ыбырайым пайғамбардың ата-тегі:) Шам, Арпақсат, Шелах,

25

Ебер, Пелек, Рәгу,

26

Серук, Нахор, Тарах,

27

Ыбырам. Ол кейін Ыбырайым деп аталды.

28

Ыбырайымның ұлдары: Ысқақ, Ысмағұл.

29

(Ажардан туған) Ысмағұлдың үрім-бұтағының тарихы мынау: тұңғышы Набайот, одан кейін Қидар, Адбел, Мипсам,

30

Мишма, Дума, Масса, Хадад, Тема,

31

Етур, Нафиш, Кедмах туды. Бұлардың бәрі Ысмағұлдан тарады.

32

Ыбырайымның кәнизагы Кетурадан көрген ұлдары: Зимран, Жоқшан, Медан, Мадиян, Ишбақ, Шуах. Жоқшанның ұлдары: Сәба, Дедан.

33

Мадиянның ұлдары: Ефа, Ефер, Ханох, Абида, Елдаға. Бұлардың барлығы да Ыбырайымның Кетурадан көрген ұрпақтары болатын.

34

Ыбырайымның Сарадан көрген ұлы — Ысқақ. Ысқақтың ұлдары: Есау, Исраил (Жақып).

35

Есаудың (Едомның) ұлдары: Елипаз, Рәгуел, Егуш, Яғлом, Қорах.

36

Елипаздың ұлдары: Теман, Омар, Сефо, Ғатам, Кеназ. Елипаз Тимнадан Амалек есімді ұл көрді.

37

Рәгуелдің ұлдары: Нахат, Зарах, Шаммах, Миза.

38

Сейірдің ұлдары: Лотан, Шобал, Сибеон, Анах, Дишон, Езер, Дишан.

39

Лотанның ұлдары: Хори, Хемам. Тимна Лотанның қарындасы болатын.

40

Шобалдың ұлдары: Албан, Манахат, Ебал, Шебо, Онам. Сибеонның ұлдары: Аях, Анах.

41

Анахтың ұлы: Дишон. Дишонның ұлдары: Хемдан, Ешбан, Итран, Керан.

42

Езердің ұлдары: Билхан, Зағауан, Яқан. Дишанның ұлдары: Ус, Аран.

43

Исраил халқын билейтін патша шықпай тұрғанда Едом елінде билік құрған патшалардың аты-жөндері мыналар: Беғор ұлы Бела, оның тұрған қаласының аты Дінхаба еді.

44

Бела қайтыс болды, оның орнына Босорадағы Зарах ұлы Жобаб патшалық құрды.

45

Жобаб қайтыс болды, оның орнына темандықтардың елінен келген Хушам патшалық құрды.

46

Хушам қайтыс болды, оның орнына Бедад ұлы Хадад патшалық құрды. Ол мадияндықтарды Моаб жерінде жеңіп шықты. Хададтың тұрған қаласының аты Ауит болатын.

47

Хадад қайтыс болды, оның орнына Масректен келген Самла патшалық құрды.

48

Самла қайтыс болды, оның орнына Евфрат өзенінің бойында орналасқан Рехоботтан келген Саул патшалық құрды.

49

Саул қайтыс болды, оның орнына Ахбор ұлы Бағал-Ханан патшалық құрды.

50

Бағал-Ханан қайтыс болды, оның орнына Хадад патшалық құрды. Оның тұрған қаласының аты Пау еді. Әйелі Мехетабелдің шешесі Матред, ал нағашы әжесі Месахаб болатын.

51

Кейін Хадад та қайтыс болды.Едомның рубасылары: Тимна, Алуа, Етет,

52

Охолибама, Ела, Пинон,

53

Кеназ, Теман, Мипсар,

54

Магдиел, Ирам. Едом халқының рубасылары осылар еді.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.