1

These are the sons of Israel: Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun,

2

Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher.

3

The sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah; which three were born unto him of Shua's daughter the Canaanitess. And Er, Judah's first-born, was wicked in the sight of Jehovah; and he slew him.

4

And Tamar his daughter-in-law bare him Perez and Zerah. All the sons of Judah were five.

5

The sons of Perez: Hezron, and Hamul.

6

And the sons of Zerah: Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara; five of them in all.

7

And the sons of Carmi: Achar, the troubler of Israel, who committed a trespass in the devoted thing.

8

And the sons of Ethan: Azariah.

9

The sons also of Hezron, that were born unto him: Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.

10

And Ram begat Amminadab, and Amminadab begat Nahshon, prince of the children of Judah;

11

and Nahshon begat Salma, and Salma begat Boaz,

12

and Boaz begat Obed, and Obed begat Jesse;

13

and Jesse begat his first-born Eliab, and Abinadab the second, and Shimea the third,

14

Nethanel the fourth, Raddai the fifth,

15

Ozem the sixth, David the seventh;

16

and their sisters were Zeruiah and Abigail. And the sons of Zeruiah: Abishai, and Joab, and Asahel, three.

17

And Abigail bare Amasa; and the father of Amasa was Jether the Ishmaelite.

18

And Caleb the son of Hezron begat (children) of Azubah (his) wife, and of Jerioth; and these were her sons: Jesher, and Shobab, and Ardon.

19

And Azubah died, and Caleb took unto him Ephrath, who bare him Hur.

20

And Hur begat Uri, and Uri begat Bezalel.

21

And afterward Hezron went in to the daughter of Machir the father of Gilead, whom he took (to wife) when he was threescore years old; and she bare him Segub.

22

And Segub begat Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead.

23

And Geshur and Aram took the towns of Jair from them, with Kenath, and the villages thereof, even threescore cities. All these were the sons of Machir the father of Gilead.

24

And after that Hezron was dead in Caleb-ephrathah, then Abijah Hezron's wife bare him Ashhur the father of Tekoa.

25

And the sons of Jerahmeel the first-born of Hezron were Ram the first-born, and Bunah, and Oren, and Ozem, Ahijah.

26

And Jerahmeel had another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.

27

And the sons of Ram the first-born of Jerahmeel were Maaz, and Jamin, and Eker.

28

And the sons of Onam were Shammai, and Jada. And the sons of Shammai: Nadab, and Abishur.

29

And the name of the wife of Abishur was Abihail; and she bare him Ahban, and Molid.

30

And the sons of Nadab: Seled, and Appaim; but Seled died without children.

31

And the sons of Appaim: Ishi. And the sons of Ishi: Sheshan. And the sons of Sheshan: Ahlai.

32

And the sons of Jada the brother of Shammai: Jether, and Jonathan; and Jether died without children.

33

And the sons of Jonathan: Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.

34

Now Sheshan had no sons, but daughters. And Sheshan had a servant, an Egyptian, whose name was Jarha.

35

And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bare him Attai.

36

And Attai begat Nathan, and Nathan begat Zabad,

37

and Zabad begat Ephlal, and Ephlal begat Obed,

38

and Obed begat Jehu, and Jehu begat Azariah,

39

and Azariah begat Helez, and Helez begat Eleasah,

40

and Eleasah begat Sismai, and Sismai begat Shallum,

41

and Shallum begat Jekamiah, and Jekamiah begat Elishama.

42

And the sons of Caleb the brother of Jerahmeel were Mesha his first-born, who was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron.

43

And the sons of Hebron: Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema.

44

And Shema begat Raham, the father of Jorkeam; and Rekem begat Shammai.

45

And the son of Shammai was Maon; and Maon was the father of Beth-zur.

46

And Ephah, Caleb's concubine, bare Haran, and Moza, and Gazez; and Haran begat Gazez.

47

And the sons of Jahdai: Regem, and Jothan, and Geshan, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.

48

Maacah, Caleb's concubine, bare Sheber and Tirhanah.

49

She bare also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbena, and the father of Gibea; and the daughter of Caleb was Achsah.

50

These were the sons of Caleb, the son of Hur, the first-born of Ephrathah: Shobal the father of Kiriath-jearim,

51

Salma the father of Beth-lehem, Hareph the father of Beth-gader.

52

And Shobal the father of Kiriath-jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.

53

And the families of Kiriath-jearim: The Ithrites, and the Puthites, and the Shumathites, and the Mishraites; of them came the Zorathites and the Eshtaolites.

54

The sons of Salma: Beth-lehem, and the Netophathites, Atroth-beth-joab, and half of the Manahathites, the Zorites.

55

And the families of scribes that dwelt at Jabez: the Tirathites, the Shimeathites, the Sucathites. These are the Kenites that came of Hammath, the father of the house of Rechab.

1

İsrailin oğulları bunlardır: Ruven, Şimeon, Levi, Yəhuda, İssakar, Zevulun,

2

Dan, Yusif, Binyamin, Naftali, Qad və Aşer.

3

Yəhudanın oğulları: Er, Onan və Şela. Onun bu üç oğlu Kənanlı Bat-Şuadan doğuldu. Yəhudanın ilk oğlu Er Rəbbin gözündə pis adam idi və Rəbb onu öldürdü.

4

Yəhudanın gəlini Tamar ona Peresi və Zerahı doğdu. Yəhudanın cəmisi beş oğlu var idi.

5

Peresin oğulları: Xesron və Xamul.

6

Zerahın oğulları: Zimri, Etan, Heman, Kalkol və Dara. Bunlar cəmisi beş nəfər idi.

7

Karminin oğlu həsr olunmuş şeydə xainlik edib İsraili bəlaya salan Akan idi.

8

Etanın oğlu Azarya idi.

9

Xesronun oğulları: Yeraxmeel, Ram və Kalev.

10

Ramdan Amminadav törədi və Amminadavdan Yəhudalıların rəhbəri Naxşon törədi.

11

Naxşondan Salmon törədi və Salmondan Boaz törədi.

12

Boazdan Oved törədi və Oveddən Yessey törədi.

13

Yesseyin oğulları bunlar idi: ilk oğlu Eliav, ikincisi Avinadav, üçüncüsü Şimea,

14

dördüncüsü Netanel, beşincisi Radday,

15

altıncısı Osem, yeddincisi Davud.

16

Onların bacıları Seruya və Aviqail idi. Seruyanın üç oğlu var idi: Avişay, Yoav və Asahel.

17

Aviqail Amasanı doğdu. Amasanın atası İsmailli Yeter idi.

18

Xesron oğlu Kalevin arvadı Azuva və Yeriot ona övladlar doğdu. Kalevin Azuvadan olan oğulları bunlardır: Yeşer, Şovav və Ardon.

19

Azuva öldü. Kalev Efratı arvad aldı və o da Kalevə Xuru doğdu.

20

Xurdan Uri törədi. Uridən Besalel törədi.

21

Bundan sonra Xesron altmış yaşında ikən Gileadın atası olan Makirin qızını aldı və onunla yaxınlıq etdi; o, Xesrona Sequvu doğdu.

22

Sequv Yairin atası idi. Yairin Gilead torpağında iyirmi üç şəhəri var idi.

23

Amma Geşurlular və Aramlılar onlardan Xavvot-Yairi aldılar, bundan başqa, Qenatı və onun qəsəbələrini də – cəmisi altmış şəhəri aldılar. Bunların hamısı Gileadın atası olan Makirin nəsilləri idi.

24

Xesron Kalev-Efratada öldükdən sonra Xesronun arvadı Aviya ona Teqoanın atası Aşxuru doğdu.

25

Xesronun ilk oğlu Yeraxmeelin oğulları: ilk oğlu Ram, Buna, Oren, Osem və Axiya.

26

Yeraxmeelin başqa bir arvadı var idi, onun adı Atara idi. Onamın anası o idi.

27

Yeraxmeelin ilk oğlu Ramın oğulları: Maas, Yamin və Eqer.

28

Onamın oğulları: Şammay və Yada. Şammayın oğulları: Nadav və Avişur.

29

Avişurun arvadının adı Avihayil idi. O, Avişura Axbanı və Molidi doğdu.

30

Nadavın oğulları: Seled və Appayim. Seled oğulsuz öldü.

31

Appayimin oğlu İşi idi. İşinin oğlu Şeşan idi. Şeşanın oğlu Axlay idi.

32

Şammayın qardaşı Yadanın oğulları: Yeter və Yonatan. Yeter oğulsuz öldü.

33

Yonatanın oğulları: Pelet və Zaza. Bunlar Yeraxmeelin nəsilləri idi.

34

Şeşanın oğulları yox idi, yalnız qızları var idi. Şeşanın bir Misirli qulu var idi, onun adı Yarxa idi.

35

Şeşan qulu Yarxaya qızını arvad olmaq üçün verdi. Arvadı ona Attayı doğdu.

36

Attaydan Natan törədi. Natandan Zavad törədi.

37

Zavaddan Eflal törədi. Eflaldan Oved törədi.

38

Oveddən Yehu törədi. Yehudan Azarya törədi.

39

Azaryadan Xeles törədi. Xelesdən Eleasa törədi.

40

Eleasadan Sismay törədi. Sismaydan Şallum törədi.

41

Şallumdan Yeqamya törədi. Yeqamyadan Elişama törədi.

42

Yeraxmeelin qardaşı Kalevin oğulları: Zifin atası ilk oğlu Meşa, Xevronun atası Mareşa.

43

Xevronun oğulları: Qorah, Tappuah, Reqem və Şema.

44

Şemadan Yorqoamın atası olan Raxam törədi. Reqemdən Şammay törədi.

45

Şammayın oğlu Maon idi. Maon Bet-Suru tikdi.

46

Kalevin cariyəsi Efa Xaranı, Mosanı və Qazezi doğdu. Xaran Qazezin atası idi.

47

Yahdayın oğulları: Regem, Yotam, Geşan, Pelet, Efa və Şaaf.

48

Kalevin cariyəsi Maaka Şeveri və Tirxananı doğdu.

49

O həm də Madmannanın atası Şaafı, Makbenanın və Giveanın atası Şevanı doğdu. Kalevin qızı Aksa idi.

50

Bunlar Kalevin nəsilləri idi. Efratanın ilk oğlu Xurun oğulları bunlardır: Qiryat-Yearimin atası Şoval,

51

Bet-Lexemin atası Salma, Bet-Qaderin atası Xaref.

52

Qiryat-Yearimin atası Şovalın nəsilləri bunlardır: Haroelilər, Manaxatlıların yarısı.

53

Qiryat-Yearimin sakinləri: Yeterlilər, Putlular, Şumalılar, Mişralılar. Bunların arasından Soralılar və Eştaollular çıxdılar.

54

Salmanın nəsilləri: Bet-Lexemlilər, Netofalılar, Atrot-Bet-Yoavlılar, Manaxatlıların yarısı və Soralılar.

55

Yabesdə yaşayan mirzələrin nəsilləri: Tirealılar, Şimealılar, Sukalılar. Bunlar Bet-Rekavın atası Xammatın nəslindən olan Qenlilərdir.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.