1

These are the sons of Israel: Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun,

2

Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher.

3

The sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah; which three were born unto him of Shua's daughter the Canaanitess. And Er, Judah's first-born, was wicked in the sight of Jehovah; and he slew him.

4

And Tamar his daughter-in-law bare him Perez and Zerah. All the sons of Judah were five.

5

The sons of Perez: Hezron, and Hamul.

6

And the sons of Zerah: Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara; five of them in all.

7

And the sons of Carmi: Achar, the troubler of Israel, who committed a trespass in the devoted thing.

8

And the sons of Ethan: Azariah.

9

The sons also of Hezron, that were born unto him: Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.

10

And Ram begat Amminadab, and Amminadab begat Nahshon, prince of the children of Judah;

11

and Nahshon begat Salma, and Salma begat Boaz,

12

and Boaz begat Obed, and Obed begat Jesse;

13

and Jesse begat his first-born Eliab, and Abinadab the second, and Shimea the third,

14

Nethanel the fourth, Raddai the fifth,

15

Ozem the sixth, David the seventh;

16

and their sisters were Zeruiah and Abigail. And the sons of Zeruiah: Abishai, and Joab, and Asahel, three.

17

And Abigail bare Amasa; and the father of Amasa was Jether the Ishmaelite.

18

And Caleb the son of Hezron begat (children) of Azubah (his) wife, and of Jerioth; and these were her sons: Jesher, and Shobab, and Ardon.

19

And Azubah died, and Caleb took unto him Ephrath, who bare him Hur.

20

And Hur begat Uri, and Uri begat Bezalel.

21

And afterward Hezron went in to the daughter of Machir the father of Gilead, whom he took (to wife) when he was threescore years old; and she bare him Segub.

22

And Segub begat Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead.

23

And Geshur and Aram took the towns of Jair from them, with Kenath, and the villages thereof, even threescore cities. All these were the sons of Machir the father of Gilead.

24

And after that Hezron was dead in Caleb-ephrathah, then Abijah Hezron's wife bare him Ashhur the father of Tekoa.

25

And the sons of Jerahmeel the first-born of Hezron were Ram the first-born, and Bunah, and Oren, and Ozem, Ahijah.

26

And Jerahmeel had another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.

27

And the sons of Ram the first-born of Jerahmeel were Maaz, and Jamin, and Eker.

28

And the sons of Onam were Shammai, and Jada. And the sons of Shammai: Nadab, and Abishur.

29

And the name of the wife of Abishur was Abihail; and she bare him Ahban, and Molid.

30

And the sons of Nadab: Seled, and Appaim; but Seled died without children.

31

And the sons of Appaim: Ishi. And the sons of Ishi: Sheshan. And the sons of Sheshan: Ahlai.

32

And the sons of Jada the brother of Shammai: Jether, and Jonathan; and Jether died without children.

33

And the sons of Jonathan: Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.

34

Now Sheshan had no sons, but daughters. And Sheshan had a servant, an Egyptian, whose name was Jarha.

35

And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bare him Attai.

36

And Attai begat Nathan, and Nathan begat Zabad,

37

and Zabad begat Ephlal, and Ephlal begat Obed,

38

and Obed begat Jehu, and Jehu begat Azariah,

39

and Azariah begat Helez, and Helez begat Eleasah,

40

and Eleasah begat Sismai, and Sismai begat Shallum,

41

and Shallum begat Jekamiah, and Jekamiah begat Elishama.

42

And the sons of Caleb the brother of Jerahmeel were Mesha his first-born, who was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron.

43

And the sons of Hebron: Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema.

44

And Shema begat Raham, the father of Jorkeam; and Rekem begat Shammai.

45

And the son of Shammai was Maon; and Maon was the father of Beth-zur.

46

And Ephah, Caleb's concubine, bare Haran, and Moza, and Gazez; and Haran begat Gazez.

47

And the sons of Jahdai: Regem, and Jothan, and Geshan, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.

48

Maacah, Caleb's concubine, bare Sheber and Tirhanah.

49

She bare also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbena, and the father of Gibea; and the daughter of Caleb was Achsah.

50

These were the sons of Caleb, the son of Hur, the first-born of Ephrathah: Shobal the father of Kiriath-jearim,

51

Salma the father of Beth-lehem, Hareph the father of Beth-gader.

52

And Shobal the father of Kiriath-jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.

53

And the families of Kiriath-jearim: The Ithrites, and the Puthites, and the Shumathites, and the Mishraites; of them came the Zorathites and the Eshtaolites.

54

The sons of Salma: Beth-lehem, and the Netophathites, Atroth-beth-joab, and half of the Manahathites, the Zorites.

55

And the families of scribes that dwelt at Jabez: the Tirathites, the Shimeathites, the Sucathites. These are the Kenites that came of Hammath, the father of the house of Rechab.

1

Iată fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,

2

Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer.

3

Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela; aceşti trei i s-au născut din fata lui Şua, Canaanita. Er, Ónt‚iul născut al lui Iuda, era rău Ónaintea Domnului, care l-a omor‚t.

4

Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ şi Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost cinci.

5

Fiii lui Pereţ: Heţron şi Hamul.

6

Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Dara. De toţi: cinci.

7

ñ Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel c‚nd a săv‚rşit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desăv‚rşire. ñ

8

Fiul lui Etan: Azaria.

9

Fiii care s-au născut lui Heţron au fost Ierahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb).

10

Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahşon, domnul fiilor lui Iuda.

11

Nahşon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.

12

Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai.

13

Isai a născut pe Eliab, Ónt‚iul lui născut, pe Abinadab, al doilea, pe Şimea, al treilea,

14

pe Netaneel, al patrulea, pe Radai, al cincilea,

15

pe Oţem, al şaselea, pe David, al şaptelea.

16

Surorile lor erau: Ţeruia şi Abigail. Fiii Ţeruiei au fost: Abişai, Ioab şi Asael, trei.

17

Abigail a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul.

18

Caleb, fiul lui Heţron, a avut copii cu nevasta sa Azuba, şi cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieşer, Şobab şi Ardon.

19

Azuba a murit; şi Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur.

20

Hur a născut pe Uri, şi Uri a născut pe Beţaleel. ñ

21

Œn urmă, Heţron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, şi avea şaizeci de ani c‚nd a luat-o; ea i-a născut pe Segub.

22

Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci şi trei de cetăţi Ón ţara Galaadului.

23

Gheşuriţii şi Sirienii le-au luat t‚rgurile lui Iair cu Chenatul şi cetăţile care ţineau de el: şaizeci de cetăţi. Toţi aceştia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad.

24

După moartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heţron, i-a născut pe Aşhur, tatăl lui Tecoa.

25

Fiii lui Ierahmeel, Ónt‚iul născut al lui Heţron, au fost: Ram, Ónt‚iul născut, Buna, Oren şi Oţem, născuţi din Ahia.

26

Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. ñ

27

Fiii lui Ram, Ónt‚iul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin şi Echer. ñ

28

Fiii lui Onam au fost: Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur.

29

Numele nevestei lui Abişur era Abihail, şi ea i-a născut pe Ahban şi Molid.

30

Fiii lui Nadab: Seled şi Apaim. Seled a murit fără fii.

31

Fiul lui Apaim: Işei. Fiul lui Işei: Şeşan. Fiul lui Şeşan: Ahlai.

32

Fiii lui Iada, fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan. Ieter a murit fără fii.

33

Fiii lui Ionatan: Pelet şi Zaza, ñ Aceştia sunt fiii lui Ierahmeel. ñ

34

Şeşan n-a avut fii, dar a avut fete. Şeşan avea un rob Egiptean numit Iarha.

35

Şi Şeşan a dat pe fiica sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai.

36

Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe Zabad;

37

Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed;

38

Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria;

39

Azaria a născut pe Haleţ; Haleţ a născut pe Elasa.

40

Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Şalum;

41

Şalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elişama.

42

Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meşa, Ónt‚iul său născut, care a fost tatăl lui Zif, şi fiii lui Mareşa, tatăl lui Hebron.

43

Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem şi Şema.

44

Şema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Şamai.

45

Fiul lui Şamai: Maon; şi Maon, tatăl lui Bet-Ţur.

46

Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moţa şi Gazez. Haran a născut pe Gazez.

47

Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.

48

Maaca, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Şeber şi Tirhana.

49

Ea a mai născut pe Şaaf, tatăl lui Madmana, şi pe Şeva, tatăl lui Macbena şi tatăl lui Ghibea. Fata lui Caleb era Acsa.

50

Aceştia au fost fiii lui Caleb: Şobal, fiul lui Hur, Ónt‚iul născut al Efratei, şi tatăl lui Chiriat-Iearim;

51

Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader.

52

Fiii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Haţi-Hamenuhot.

53

Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: Ietriţii, Putiţii, Şumatiţii şi Mişraiţii; din aceste familii au ieşit Ţoreatiţii şi Eştaoliţii.

54

Fiii lui Salma: Betleem şi Netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, Haţi-Hamanahti, Ţoreiţii;

55

şi familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeţ, Tireatiţii, Şimeatiţii şi Sucatiţii. Aceştia sunt Cheniţii, ieşiţi din Hamat, tatăl casei lui Recab.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.