1

These are the sons of Israel: Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun,

2

Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher.

3

The sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah; which three were born unto him of Shua's daughter the Canaanitess. And Er, Judah's first-born, was wicked in the sight of Jehovah; and he slew him.

4

And Tamar his daughter-in-law bare him Perez and Zerah. All the sons of Judah were five.

5

The sons of Perez: Hezron, and Hamul.

6

And the sons of Zerah: Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara; five of them in all.

7

And the sons of Carmi: Achar, the troubler of Israel, who committed a trespass in the devoted thing.

8

And the sons of Ethan: Azariah.

9

The sons also of Hezron, that were born unto him: Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.

10

And Ram begat Amminadab, and Amminadab begat Nahshon, prince of the children of Judah;

11

and Nahshon begat Salma, and Salma begat Boaz,

12

and Boaz begat Obed, and Obed begat Jesse;

13

and Jesse begat his first-born Eliab, and Abinadab the second, and Shimea the third,

14

Nethanel the fourth, Raddai the fifth,

15

Ozem the sixth, David the seventh;

16

and their sisters were Zeruiah and Abigail. And the sons of Zeruiah: Abishai, and Joab, and Asahel, three.

17

And Abigail bare Amasa; and the father of Amasa was Jether the Ishmaelite.

18

And Caleb the son of Hezron begat (children) of Azubah (his) wife, and of Jerioth; and these were her sons: Jesher, and Shobab, and Ardon.

19

And Azubah died, and Caleb took unto him Ephrath, who bare him Hur.

20

And Hur begat Uri, and Uri begat Bezalel.

21

And afterward Hezron went in to the daughter of Machir the father of Gilead, whom he took (to wife) when he was threescore years old; and she bare him Segub.

22

And Segub begat Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead.

23

And Geshur and Aram took the towns of Jair from them, with Kenath, and the villages thereof, even threescore cities. All these were the sons of Machir the father of Gilead.

24

And after that Hezron was dead in Caleb-ephrathah, then Abijah Hezron's wife bare him Ashhur the father of Tekoa.

25

And the sons of Jerahmeel the first-born of Hezron were Ram the first-born, and Bunah, and Oren, and Ozem, Ahijah.

26

And Jerahmeel had another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.

27

And the sons of Ram the first-born of Jerahmeel were Maaz, and Jamin, and Eker.

28

And the sons of Onam were Shammai, and Jada. And the sons of Shammai: Nadab, and Abishur.

29

And the name of the wife of Abishur was Abihail; and she bare him Ahban, and Molid.

30

And the sons of Nadab: Seled, and Appaim; but Seled died without children.

31

And the sons of Appaim: Ishi. And the sons of Ishi: Sheshan. And the sons of Sheshan: Ahlai.

32

And the sons of Jada the brother of Shammai: Jether, and Jonathan; and Jether died without children.

33

And the sons of Jonathan: Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.

34

Now Sheshan had no sons, but daughters. And Sheshan had a servant, an Egyptian, whose name was Jarha.

35

And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bare him Attai.

36

And Attai begat Nathan, and Nathan begat Zabad,

37

and Zabad begat Ephlal, and Ephlal begat Obed,

38

and Obed begat Jehu, and Jehu begat Azariah,

39

and Azariah begat Helez, and Helez begat Eleasah,

40

and Eleasah begat Sismai, and Sismai begat Shallum,

41

and Shallum begat Jekamiah, and Jekamiah begat Elishama.

42

And the sons of Caleb the brother of Jerahmeel were Mesha his first-born, who was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron.

43

And the sons of Hebron: Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema.

44

And Shema begat Raham, the father of Jorkeam; and Rekem begat Shammai.

45

And the son of Shammai was Maon; and Maon was the father of Beth-zur.

46

And Ephah, Caleb's concubine, bare Haran, and Moza, and Gazez; and Haran begat Gazez.

47

And the sons of Jahdai: Regem, and Jothan, and Geshan, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.

48

Maacah, Caleb's concubine, bare Sheber and Tirhanah.

49

She bare also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbena, and the father of Gibea; and the daughter of Caleb was Achsah.

50

These were the sons of Caleb, the son of Hur, the first-born of Ephrathah: Shobal the father of Kiriath-jearim,

51

Salma the father of Beth-lehem, Hareph the father of Beth-gader.

52

And Shobal the father of Kiriath-jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.

53

And the families of Kiriath-jearim: The Ithrites, and the Puthites, and the Shumathites, and the Mishraites; of them came the Zorathites and the Eshtaolites.

54

The sons of Salma: Beth-lehem, and the Netophathites, Atroth-beth-joab, and half of the Manahathites, the Zorites.

55

And the families of scribes that dwelt at Jabez: the Tirathites, the Shimeathites, the Sucathites. These are the Kenites that came of Hammath, the father of the house of Rechab.

1

Ёқубнинг ўғиллари қуйидагилардир: Рубен, Шимўн, Леви, Яҳудо, Иссахор, Забулун,

2

Дан, Юсуф, Бенямин, Нафтали, Гад ва Ошер.

3

Яҳудонинг Ғур, Ўнан ва Шело деган ўғиллари бор эди. Бу учала ўғилни унга Канъонлик Ботшува туғиб берганди. Яҳудонинг тўнғич ўғли Ғур Эгамизнинг олдида қабиҳ ишлар қилгани учун, Эгамиз унинг жонини олди.

4

Яҳудонинг келини Тамара ҳам Яҳудога Параз ва Зерах деган ўғилларни туғиб берди. Яҳудонинг ҳаммаси бўлиб беш ўғли бор эди.

5

Параздан Хазрон ва Хомул исмли икки ўғил туғилди.

6

Зерахнинг бешта ўғли бўлиб, уларнинг исмлари Зимри, Этхан, Хаман, Қолкўл ва Дардах эди.

7

Зерах авлодидан бўлган Карми исмли бир одамнинг Охун деган ўғли бор эди. Охун Эгамизга бағишланган нарсаларнинг бир нечтасини олиб, Исроил халқига кулфат келтирганди.

8

Этханнинг ўғли Озариё эди.

9

Хазроннинг учта ўғли бўлиб, исмлари Ярахмал, Рам ва Холиб эди.

10

Рамдан Оминадав туғилди, Оминадав Яҳудо йўлбошчиси Нахшўннинг отаси эди.

11

Нахшўндан Салмўн туғилди, Салмўндан Бўаз туғилди,

12

Бўаздан Обид туғилди ва Обиддан Эссай туғилди.

13

Эссайнинг етти ўғли бўлиб, тўнғичи — Элиёб, иккинчиси — Абунадав, учинчиси — Шимо,

14

тўртинчиси — Натанил, бешинчиси — Раддай,

15

олтинчиси — Озим, еттинчиси Довуд эди.

16

Уларнинг Зеруя ва Обигайл деган сингиллари бор эди. Зеруянинг учта ўғли бўлиб, уларнинг исмлари Абушай, Йўаб ва Осойил эди.

17

Обигайл Исмоил қавмидан бўлган Этер билан турмуш қуриб, Эмосани туғди.

18

Хазрон ўғли Холибнинг Озиба ва Ярийўт деган хотинлари бор эди. Озиба Холибга уч ўғил: Ешер, Шўвав ва Ардунни туғиб берди.

19

Озиба оламдан ўтгач, Холиб Эфратага уйланди. Эфрата унга Хурни туғиб берди.

20

Хурдан Ури туғилди, Уридан Базалил туғилди.

21

Хазрон олтмиш ёшга кирганда Мохирнинг қизи — Гиладнинг синглисига уйланди. У Хазронга Сахув исмли ўғил туғиб берди.

22

Сахувдан Ёвир туғилди. У Гиладдаги йигирма учта шаҳар устидан ҳукмронлик қиларди.

23

Кейинчалик Гашур ва Орам халқлари Ёвир шаҳарларини, шунингдек, Қанот шаҳри ва атрофидаги олтмишта қишлоқни қўлга киритишди. Бу ерларда яшаётган халқ Гиладнинг отаси Мохирнинг уруғидан эди.

24

Хазрон вафот этгандан кейин, ўғли Холиб отасининг бева қолган Эфрата исмли хотинига уйланган эди. Улар Ашхур исмли ўғил кўрдилар. Ашхур Тахува шаҳрига асос солди.

25

Хазроннинг тўнғич ўғли Ярахмалдан бино бўлган ўғиллар қуйидагилардир: тўнғич ўғли Рам, сўнгра Бунах, Орен, Озим ва Охиёдир.

26

Ярахмалнинг Отара исмли бошқа хотини ҳам бор эди. Отара Ўнамни туғди.

27

Ярахмалнинг тўнғич ўғли Рамдан Маз, Ёмин ва Эхер бино бўлди.

28

Ўнамнинг Шаммай ва Ёдо деган ўғиллари бор эди. Шаммай Надов ва Абушур исмли ўғиллар кўрди.

29

Абушурнинг Абуҳайил деган хотини бўлиб, улар Ахбон ва Мўлид деган ўғиллар кўрди.

30

Надовдан Салед ва Опайим деган ўғиллар бино бўлди. Салед бефарзанд ўтиб кетди.

31

Опайим — Йишининг отаси, Йиши — Шашоннинг отаси, Шашон Охлайнинг отаси эди.

32

Шаммайнинг укаси Ёдонинг Этер ва Йўнатан исмли иккита ўғли бор эди. Этер бефарзанд ўтиб кетди.

33

Йўнатаннинг Палаф ва Зозо исмли иккита ўғли бор эди. Мана шуларнинг ҳаммаси Ярахмалнинг насли эди.

34

Шашоннинг ўғли бўлмай, фақат қизлари бор эди, холос. Шашоннинг Ярхо исмли бир Мисрлик қули ҳам бор эди.

35

Шашон қизини ўзининг қули Ярхога узатди. Улар ўғил кўришди ва исмини Аттай қўйишди.

36

Аттайдан Натан туғилди, Натандан Забад туғилди,

37

Забаддан Эфлол туғилди, Эфлолдан Обид туғилди,

38

Обиддан Ёҳу туғилди, Ёҳудан Озариё туғилди,

39

Озариёдан Халез туғилди, Халездан Эласах туғилди,

40

Эласахдан Сисмай туғилди, Сисмайдан Шаллум туғилди,

41

Шаллумдан Ёхамиё туғилди, Ёхамиёдан Элишама туғилди.

42

Ярахмалнинг укаси Холиб икки ўғил кўрди, тўнғичининг исми Мешо ва кенжасининг исми Моришо эди. Мешодан Зиф туғилди, Моришодан Хеврон туғилди.

43

Хеврон Кўрах, Таппух, Раҳем ва Шема исмли ўғиллар кўрди.

44

Шемадан Рахам туғилди, Рахамдан Ёрихим туғилди. Шеманинг акаси Раҳем Шаммай исмли ўғил кўрди.

45

Шаммайдан Моюн туғилди. Моюндан Байтзур туғилди.

46

Холибнинг Эфах исмли чўриси унга Хоронни, Мўзони ва Газезни туғиб берди. Хорон ҳам Газез исмли бир ўғил кўрди.

47

Эфахнинг отаси Ёҳдойнинг Рахем, Йўтом, Гешон, Палат ва Шаф деган ўғиллари ҳам бор эди.

48

Холибнинг Махо исмли бошқа бир чўриси унга Шабар ва Тирхано исмли ўғиллар туғиб берди.

49

Кейинроқ улар Шаф ва Шаво исмли яна икки ўғил кўришди. Шаф Мадманно шаҳрига, Шаво эса Махбинах ва Гивиё шаҳарларига асос солди. Холибнинг Ахса исмли бир қизи ҳам бор эди.

50

Мана шуларнинг ҳаммаси Холибнинг насли эди. Эфратанинг Холибдан туғилган тўнғич ўғли Хур уч ўғил кўрди. Биринчисининг исми Шўвал бўлиб, у Хират–Йўрим шаҳрига асос солди.

51

Иккинчисининг исми Салмо бўлиб, у Байтлаҳм шаҳрига асос солди. Учинчисининг исми Хореф бўлиб, у Байт–Гадер шаҳрига асос солди.

52

Хират–Йўримнинг асосчиси Шўвалдан Ҳору халқи ва Монахат шаҳрининг ярим аҳолиси бино бўлди.

53

Хират–Йўрим аҳолиси Йитар уруғи, Фут уруғи, Шумот уруғи ва Мишрой уруғларидан ташкил топган эди. Зорох ва Эштойўл шаҳарларининг аҳолиси ҳам шу уруғлардан келиб чиққан.

54

Натуфо, Отрўт–Байт–Йўаб ва Зорох шаҳарларининг аҳолиси ҳамда Монахат шаҳрининг ярим аҳолиси Байтлаҳмнинг асосчиси Салмо наслидан ташкил топган эди.

55

Ябиз шаҳрида истиқомат қилган котибларнинг уруғлари ҳам Салмо наслидан келиб чиққан бўлиб, улар Тиротликлар, Шиматликлар ва Сухотликлар деган ном билан юритиларди. Булар Хайин халқидан бўлган Хаммат исмли бир одамнинг авлодлари эдилар. Хаммат Рахав уруғининг бобокалони эди.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.