1

Now these were the sons of David, that were born unto him in Hebron: the first-born, Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second, Daniel, of Abigail the Carmelitess;

2

the third, Absalom the son of Maacah the daughter of Talmai king of Geshur; the fourth, Adonijah the son of Haggith;

3

the fifth, Shephatiah of Abital; the sixth, Ithream by Eglah his wife:

4

six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months. And in Jerusalem he reigned thirty and three years;

5

and these were born unto him in Jerusalem: Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bath-shua the daughter of Ammiel;

6

and Ibhar, and Elishama, and Eliphelet,

7

and Nogah, and Nepheg, and Japhia,

8

and Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.

9

All these were the sons of David, besides the sons of the concubines; and Tamar was their sister.

10

And Solomon's son was Rehoboam, Abijah his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,

11

Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,

12

Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,

13

Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,

14

Amon his son, Josiah his son.

15

And the sons of Josiah: the first-born Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.

16

And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.

17

And the sons of Jeconiah, the captive: Shealtiel his son,

18

and Malchiram, and Pedaiah, and Shenazzar, Jekamiah, Hoshama, and Nedabiah.

19

And the sons of Pedaiah: Zerubbabel, and Shimei. And the sons of Zerubbabel: Meshullam, and Hananiah; and Shelomith was their sister;

20

and Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushab-hesed, five.

21

And the sons of Hananiah: Pelatiah, and Jeshaiah; the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shecaniah.

22

And the sons of Shecaniah: Shemaiah. And the sons of Shemaiah: Hattush, and Igal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.

23

And the sons of Neariah: Elioenai, and Hizkiah, and Azrikam, three.

24

And the sons of Elioneai: Hodaviah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Delaiah, and Anani, seven.

1

Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Amnon z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, pochodzącej z Karmelu,

2

trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru, czwarty Adoniasz, syn Chaggity,

3

piąty Szefatiasz z Abitali, szósty Jitream z jego żony Egli.

4

Sześciu mu się urodziło w Hebronie, gdzie królował siedem lat i sześć miesięcy. Potem królował on trzydzieści trzy lata w Jerozolimie.

5

A synowie, którzy urodzili mu się w Jerozolimie: Szimea, Szobab, Natan, Salomon, czterej z Batszeby, córki Ammiela.

6

Potem Jibchar, Eliszua, Elifelet.

7

Nogah, Nefeg, Jafia,

8

Eliszama, Eliada, Elpalet, dziewięciu.

9

Wszyscy ci byli synami Dawida, nie licząc synów żon drugorzędnych. A siostrą ich była Tamar.

10

Synem Salomona był Roboam; synem Roboama — Abiasz, synem Abiasza — Asa, synem Asy — Jozafat,

11

synem Jozafata — Joram, synem Jorama — Ochozjasz, synem Ochozjasza — Joasz,

12

synem Joasza — Amazjasz, synem Amazjasza — Azariasz, synem Azariasza — Jotam,

13

synem Jotama — Achaz, synem Achaza — Ezechiasz, synem Ezechiasza — Manasses,

14

synem Manassesa — Amon, synem Amona — Jozjasz.

15

Synowie Jozjasza: pierworodny Jochanan, drugi Jojakim, trzeci Sedecjasz, czwarty Szallum.

16

Synowie Jojakima: jego syn Jechoniasz, jego syn Sedecjasz.

17

Synowie Jechoniasza uprowadzonego do niewoli: jego syn Szealtiel,

18

Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz.

19

Synowie Pedajasza: Zorobabel i Szimei. Synami Zorobabela: Meszullam i Chananiasz oraz ich siostra Szelomit.

20

[Synowie Meszullama]: Chaszuba, Ohel, Berekiasz, Chasadiasz i Juszab-Chesed, pięciu.

21

Synowie Chananiasza: Pelatiasz i Izajasz; syn jego Refajasz, syn jego Arnan, syn jego Obadiasz, syn jego Szekaniasz.

22

Synowie Szekaniasza: Szemajasz, Chattusz, Jigeal, Bariach, Neariasz i Szafat, sześciu.

23

Synowie Neariasza: Elioenaj, Ezechiasz i Azrikam, trzej.

24

Synowie Elioenaja: Hodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani, siedmiu.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.