1

Now these were the sons of David, that were born unto him in Hebron: the first-born, Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second, Daniel, of Abigail the Carmelitess;

2

the third, Absalom the son of Maacah the daughter of Talmai king of Geshur; the fourth, Adonijah the son of Haggith;

3

the fifth, Shephatiah of Abital; the sixth, Ithream by Eglah his wife:

4

six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months. And in Jerusalem he reigned thirty and three years;

5

and these were born unto him in Jerusalem: Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bath-shua the daughter of Ammiel;

6

and Ibhar, and Elishama, and Eliphelet,

7

and Nogah, and Nepheg, and Japhia,

8

and Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.

9

All these were the sons of David, besides the sons of the concubines; and Tamar was their sister.

10

And Solomon's son was Rehoboam, Abijah his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,

11

Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,

12

Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,

13

Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,

14

Amon his son, Josiah his son.

15

And the sons of Josiah: the first-born Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.

16

And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.

17

And the sons of Jeconiah, the captive: Shealtiel his son,

18

and Malchiram, and Pedaiah, and Shenazzar, Jekamiah, Hoshama, and Nedabiah.

19

And the sons of Pedaiah: Zerubbabel, and Shimei. And the sons of Zerubbabel: Meshullam, and Hananiah; and Shelomith was their sister;

20

and Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushab-hesed, five.

21

And the sons of Hananiah: Pelatiah, and Jeshaiah; the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shecaniah.

22

And the sons of Shecaniah: Shemaiah. And the sons of Shemaiah: Hattush, and Igal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.

23

And the sons of Neariah: Elioenai, and Hizkiah, and Azrikam, three.

24

And the sons of Elioneai: Hodaviah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Delaiah, and Anani, seven.

1

Дәуіттің Хебронда дүниеге келген ұлдары: тұңғышы — Амнон, оның шешесі ізрелдік Ахиноғам еді. Екінші ұлы Даниял кәрмелдік Әбигелден туды.

2

Үшіншісі — Абессалом, оның шешесі Гешур патшасы Талмайдың қызы Маха болатын. Төртінші ұлы — Адонияхтың шешесі Аггит,

3

бесіншісі — Шафатияхтың шешесі Абитал, ал алтыншысы — Ітерамның шешесі Дәуіттің өзге әйелі Әгла болды.

4

Осы алты ұлы Дәуіттің Хебронда жеті жыл алты ай патшалық құрған кезінде туды.Бұдан кейін Дәуіт Иерусалимде отыз үш жыл патшалық құрды.

5

Сонда дүниеге келген ұлдарының есімдері мыналар: Шаммуа, Шобаб, Натан, Сүлеймен. Бұл төртеуін Елиям қызы Барсабия туды.

6

Сол тұста Дәуіттің Ипхар, Әлишуа, Елпәлет,

7

Ноғах, Непек, Япияқ,

8

Әлишама, Әлияда және Әлипәлет деген ұлдары да дүниеге келді: барлығы тоғыз.

9

Дәуіттің ұлдары осылар, ал соларға қоса оның кәнизактарынан туған ұлдары да болды. Тамар Дәуіттің ұлдарына әпке-қарындас болатын.

10

Дәуіт ұлы Сүлейменнен өрбіген ұрпақтар: Сүлейменнен Рохабоғам, одан Абиях, одан Аса, одан Жосапат,

11

одан Жорам, одан Охозиях, одан Жоғас,

12

одан Амасиях, одан Азариях (яғни Ұзиях), одан Жотам,

13

одан Ахаз, одан Езекия, одан Манаса,

14

одан Амон, одан Жосия.

15

Жосияның ұлдары: тұңғышы Жоханан, екіншісі Жохақым, үшіншісі Седекиях, төртіншісі Шаллум.

16

Жохақымнан кейін патша болғандар: оның ұлы Ехониях және туған інісі Седекиях.

17

Бабылдықтар тұтқындап алып кеткен Ехонияхтың ұрпақтары мыналар: өз ұлы Салатиел,

18

әрі Малқирам, Педаях, Шенасар, Екамиях, Хошама, Недабиях.

19

Педаяхтың ұлдары: Зоробабел, Шимей. Зоробабелдің ұлдары: Мешулам, Хананиях, олардың әпке-қарындасы: Шеломит.

20

Зоробабелдің бұлардан басқа тағы бес ұлы: Хашуба, Оһел, Барақиях, Хасадиях, Жушап-Хесед болды.

21

Хананияхтан өрбіген ұрпақтар: Пелатиях пен Ишая әрі Рефаяхтың, Арнанның, Абадияхтың және Шеханияхтың ұлдары.

22

Шеханияхтың ұрпақтары: Шемаях және оның ұлдары Хатуш, Иғал, Бариях, Неариях, Шапат, барлығы алтау.

23

Неарияхтың ұлдары: Елиохенай, Езекия, Азыриқам, барлығы үшеу.

24

Елиохенайдың ұлдары: Ходауиях, Елияшип, Пелаях, Ақуб, Жоханан, Делаях, Анани, барлығы жетеу.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.