1

Now these were the sons of David, that were born unto him in Hebron: the first-born, Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second, Daniel, of Abigail the Carmelitess;

2

the third, Absalom the son of Maacah the daughter of Talmai king of Geshur; the fourth, Adonijah the son of Haggith;

3

the fifth, Shephatiah of Abital; the sixth, Ithream by Eglah his wife:

4

six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months. And in Jerusalem he reigned thirty and three years;

5

and these were born unto him in Jerusalem: Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bath-shua the daughter of Ammiel;

6

and Ibhar, and Elishama, and Eliphelet,

7

and Nogah, and Nepheg, and Japhia,

8

and Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.

9

All these were the sons of David, besides the sons of the concubines; and Tamar was their sister.

10

And Solomon's son was Rehoboam, Abijah his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,

11

Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,

12

Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,

13

Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,

14

Amon his son, Josiah his son.

15

And the sons of Josiah: the first-born Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.

16

And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.

17

And the sons of Jeconiah, the captive: Shealtiel his son,

18

and Malchiram, and Pedaiah, and Shenazzar, Jekamiah, Hoshama, and Nedabiah.

19

And the sons of Pedaiah: Zerubbabel, and Shimei. And the sons of Zerubbabel: Meshullam, and Hananiah; and Shelomith was their sister;

20

and Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushab-hesed, five.

21

And the sons of Hananiah: Pelatiah, and Jeshaiah; the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shecaniah.

22

And the sons of Shecaniah: Shemaiah. And the sons of Shemaiah: Hattush, and Igal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.

23

And the sons of Neariah: Elioenai, and Hizkiah, and Azrikam, three.

24

And the sons of Elioneai: Hodaviah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Delaiah, and Anani, seven.

1

А оце були Давидові сини, що народилися йому в Хевроні: первороджений Амнон, від їзреелітянки Ахіноам; другий Даниїл, від кармелітянки Авіґаїл;

2

третій Авесалом, син Маахи, дочки Талмая, царя ґешурського; четвертий Адонійя, син Хаґґіт;

3

п'ятий Шефатія, від Авітал; шостий Їтреам, від жінки його Еґли;

4

шестеро народжено йому в Хевроні. І царював він там сім років і шість місяців, а тридцять і три роки царював в Єрусалимі.

5

А оці народилися йому в Єрусалимі: Шім'а, і Шовав, і Натан, і Соломон, четверо від Вірсавії, Амміїлової дочки,

6

і Ївхар, і Елішама, і Еліфалет,

7

і Ноґаг, і Нефеґ, і Яфія,

8

і Елішама, і Еліяда, і Еліфелет, дев'ятеро.

9

Усе це Давидові сини, окрім синів наложниць та сестри їх Тамари.

10

А син Соломонів Рехав'ам, його син Авійя, його син Аса, його син Йосафат,

11

його син Йорам, його син Ахазія, його син Йоаш,

12

його син Амація, його син Азарія, його син Йотам,

13

його син Ахаз, його син Хізкійя, його син Манасія,

14

його син Амон, його син Йосія.

15

А сини Йосії: первороджений Йоханан, другий Єгояким, третій Седекія, четвертий Шаллум.

16

А сини Єгоякимові: Єхонія син його, та син його Седекія.

17

А сини Єхонії: Ассір, Шеал'тіїл, син його,

18

і Малкірам, і Педая, і Шен'аццар, Єкам'я, Гошама, і Недав'я.

19

А сини Педаї: Зоровавель і Шім'ї. А сини Зоровавеля: Мешуллам, і Хананія, і сестра їхня Шеломіт,

20

і Хашува, і Огел, і Верех'я, і Хасад'я, Юшав-Хесед, п'ятеро.

21

А сини Хананії: Пелатія та Єшая, сини Рефаї, сини Арнонові, сини Овадії, сини Шеханії.

22

А сини Шеханії: Шемая. А сини Шемаї: Хаттиш, і Їґ'ал, і Баріах, і Неарія, і Шафат, шестеро.

23

А сини Неарії: Ел'йоенай, і Хізкійя, і Азрікам, троє.

24

А сини Ел'йоенаєві: Годав'я, і Ел'яшів, і Пелая, і Аккув, і Йоханан, і Делая, і Анані, семеро.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.