1

The sons of Judah: Perez, Hezron, and Carmi, and Hur, and Shobal.

2

And Reaiah the son of Shobal begat Jahath; and Jahath begat Ahumai and Lahad. These are the families of the Zorathites.

3

And these were (the sons of) the father of Etam: Jezreel, and Ishma, and Idbash; and the name of their sister was Hazzelelponi;

4

and Penuel the father of Gedor, and Ezer the father of Hushah. These are the sons of Hur, the first-born of Ephrathah, the father of Beth-lehem.

5

And Ashhur the father of Tekoa had two wives, Helah and Naarah.

6

And Naarah bare him Ahuzzam, and Hepher, and Temeni, and Haahashtari. These were the sons of Naarah.

7

And the sons of Helah were Zereth, Izhar, and Ethnan.

8

And Hakkoz begat Anub, and Zobebah, and the families of Aharhel the son of Harum.

9

And Jabez was more honorable than his brethren: and his mother called his name Jabez, saying, Because I bare him with sorrow.

10

And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my border, and that thy hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it be not to my sorrow! And God granted him that which he requested.

11

And Chelub the brother of Shuhah begat Mehir, who was the father of Eshton.

12

And Eshton begat Beth-rapha, and Paseah, and Tehinnah the father of Ir-nahash. These are the men of Recah.

13

And the sons of Kenaz: Othniel, and Seraiah. And the sons of Othniel: Hathath.

14

And Meonothai begat Ophrah: and Seraiah begat Joab the father of Ge-harashim; for they were craftsmen.

15

And the sons of Caleb the son of Jephunneh: Iru, Elah, and Naam; and the sons of Elah; and Kenaz.

16

And the sons of Jehallelel: Ziph, and Ziphah, Tiria, and Asarel.

17

And the sons of Ezrah: Jether, and Mered, and Epher, and Jalon; and she bare Miriam, and Shammai, and Ishbah the father of Eshtemoa.

18

And his wife the Jewess bare Jered the father of Gedor, and Heber the father of Soco, and Jekuthiel the father of Zanoah. And these are the sons of Bithiah the daughter of Pharaoh, whom Mered took.

19

And the sons of the wife of Hodiah, the sister of Naham, were the father of Keilah the Garmite, and Eshtemoa the Maacathite.

20

And the sons of Shimon: Amnon, and Rinnah, Ben-hanan, and Tilon. And the sons of Ishi: Zoheth, and Ben-zoheth.

21

The sons of Shelah the son of Judah: Er the father of Lecah, and Laadah the father of Mareshah, and the families of the house of them that wrought fine linen, of the house of Ashbea;

22

and Jokim, and the men of Cozeba, and Joash, and Saraph, who had dominion in Moab, and Jashubilehem. And the records are ancient.

23

These were the potters, and the inhabitants of Netaim and Gederah: there they dwelt with the king for his work.

24

The sons of Simeon: Nemuel, and Jamin, Jarib, Zerah, Shaul;

25

Shallum his son, Mibsam his son, Mishma his son.

26

And the sons of Mishma: Hammuel his son, Zaccur his son, Shimei his son.

27

And Shimei had sixteen sons and six daughters; but his brethren had not many children, neither did all their family multiply like to the children of Judah.

28

And they dwelt at Beer-sheba, and Moladah, and Hazarshual,

29

and at Bilhah, and at Ezem, and at Tolad,

30

and at Bethuel, and at Hormah, and at Ziklag,

31

and at Beth-marcaboth, and Hazar-susim, and at Beth-biri, and at Shaaraim. These were their cities unto the reign of David.

32

And their villages were Etam, and Ain, Rimmon, and Tochen, and Ashan, five cities;

33

and all their villages that were round about the same cities, unto Baal. These were their habitations, and they have their genealogy.

34

And Meshobab, and Jamlech, and Joshah the son of Amaziah,

35

and Joel, and Jehu the son of Joshibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel,

36

and Elioenai, and Jaakobah, and Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel, and Benaiah,

37

and Ziza the son of Shiphi, the son of Allon, the son of Jedaiah, the son of Shimri, the son of Shemaiah;

38

these mentioned by name were princes in their families: and their fathers' houses increased greatly.

39

And they went to the entrance of Gedor, even unto the east side of the valley, to seek pasture for their flocks.

40

And they found fat pasture and good, and the land was wide, and quiet, and peaceable; for they that dwelt there aforetime were of Ham.

41

And these written by name came in the days of Hezekiah king of Judah, and smote their tents, and the Meunim that were found there, and destroyed them utterly unto this day, and dwelt in their stead; because there was pasture there for their flocks.

42

And some of them, even of the sons of Simeon, five hundred men, went to mount Seir, having for their captains Pelatiah, and Neariah, and Rephaiah, and Uzziel, the sons of Ishi.

43

And they smote the remnant of the Amalekites that escaped, and have dwelt there unto this day.

1

Yəhudanın oğulları: Peres, Xesron, Karmi, Xur və Şoval.

2

Şovalın oğlu Reayadan Yaxat törədi; Yaxatdan Axumay və Lahad törədi. Bunlar Soralıların nəsilləri idi.

3

Etamın oğulları bunlardır: İzreel, İşma və İdbaş. Onların bacısının adı Haslelponidir.

4

Penueldən Qedor, Ezerdən isə Xuşa törədi. Bunlar Bet-Lexemin atası Efratanın ilk oğlu Xurun övladlarıdır.

5

Teqoanın atası Aşxurun iki arvadı var idi: Xela və Naara.

6

Naara ona bunları doğdu: Axuzzam, Xefer, Temeni və Axaştari. Bunlar Naaranın oğulları idi.

7

Xelanın oğulları: Seret, İsxar, Etnan və Qos.

8

Qosdan Anuv, Soveva və Harum oğlu Axarxelin nəsilləri törədi.

9

Yabes qardaşlarından daha hörmətli idi. Anası «onu ağrı ilə doğdum» deyib adını Yabes qoymuşdu.

10

Yabes İsrailin Allahını çağırıb dedi: «Kaş Sən mənə xeyir-dua verəydin! Torpaqlarımı genişləndir, mənə kömək ol və əzab çəkməyim deyə məni şərdən qoru». Allah da istədiyi şeyi ona verdi.

11

Şuxanın qardaşı Keluvdan Mexir törədi. Mexirdən Eşton törədi.

12

Eştondan Bet-Rafa, Paseahın və İr-Naxaşın atası Texinna törədi. Bunlar Rekalılardır.

13

Qenazın oğulları: Otniel və Seraya. Otnielin oğulları Xatat və

14

Ofranın atası olan Meonotay. Serayadan Ge-Xaraşimin atası Yoav törədi. Bu şəhərin sakinləri ustalar olduğuna görə belə adlanırdı.

15

Yefunnenin oğlu Kalevin oğulları: İru, Ela və Naam. Elanın oğlu Qenaz idi.

16

Yehallelelin oğulları: Zif, Zifa, Tirya və Asarel.

17

Ezranın oğulları: Yeter, Mered, Efer, Yalon. Meredin arvad aldığı firon qızı Bityanın oğulları: Məryəm, Şammay və Eştemoanın atası İşbah.

18

Yəhudalı arvadı isə bunları doğdu: Qedorun atası Yered, Sokonun atası Xever və Zanoahın atası Yequtiel.

19

Naxamın bacısı Hodiyanın arvadı idi. Onun oğullarından Qarmili Qeila və Maakalı Eştemoa törədi.

20

Şimeonun oğulları: Amnon, Rinna, Ben-Xanan və Tilon. İşinin oğulları: Zoxet və Ben-Zoxet.

21

Yəhudanın oğlu Şelanın nəsilləri: Lexanın atası Er, Mareşanın atası Laada və Bet-Aşbeada olan incə kətan toxuyanların nəsilləri,

22

Yoqim və Kozevalılar, Yoaş və Saraf. Bunlar Moavda arvad aldılar və Lexemə qayıtdılar. Bu, qədim hadisələrdir.

23

Onlar dulusçu idi, Netaimdə və Gederada yaşayırdılar. Padşah üçün iş görərək orada qalırdılar.

24

Şimeonun oğulları: Nemuel, Yamin, Yariv, Zerah və Şaul.

25

Şaulun oğlu Şallum, onun oğlu Mivsam, onun oğlu Mişma.

26

Mişmanın oğulları: onun oğlu Xammuel, onun oğlu Zakkur, onun oğlu Şimey.

27

Şimeyin on altı oğlu və altı qızı var idi, lakin qohumlarının oğulları çox deyildi və onların bütün nəsli Yəhuda oğulları qədər çoxalmadı.

28

Onlar bu yerlərdə yaşayırdı: Beer-Şeva, Molada, Xasar-Şual,

29

Bilha, Esem, Tolad,

30

Betuel, Xorma, Ziqlaq,

31

Bet-Markavot, Xasar-Susim, Bet-Biri və Şaarayim. Davudun padşahlıq etdiyi dövrə qədər onların şəhərləri bunlardır.

32

Onların qəsəbələri bunlardır: Etam, Ayin, Rimmon, Token və Aşan – cəmi beş şəhər.

33

Bu şəhərlərin ətrafında Baala qədər olan bütün kəndlər də onların yaşadıqları yerlərdir. Onların nəsil şəcərəsi belədir:

34

Meşovav, Yamlek, Amasya oğlu Yoşa,

35

Yoel, Asiel oğlu Seraya oğlu Yoşivya oğlu Yehu,

36

Elyoenay, Yaaqova, Yeşoxaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya,

37

Şemaya oğlu Şimri oğlu Yedaya oğlu Allon oğlu Şifi oğlu Ziza.

38

Bu adları çəkilənlər nəsil rəhbərləri idi və onların nəsilləri artıb çoxalmışdı.

39

Onlar sürüləri üçün otlaq axtarmaqdan ötrü Qedorun yaxınlığına, dərənin şərq tərəfinə qədər getdilər.

40

Bol və yaxşı otlaq tapdılar, ölkə də geniş, sakit və dinc idi. Onlardan əvvəl orada Hamlılar yaşayırdı.

41

Bu adları yazılanlar Yəhuda padşahı Xizqiyanın dövründə gəlib öz çadırlarında olan Hamlıları və orada olan Maonluları qırdılar. Onları tamamilə məhv edib yerlərində yaşadılar, çünki orada sürüləri üçün otlaq var idi. Bu günə qədər də belədir.

42

Həmin Şimeonlulardan beş yüz nəfər Seir dağına getdi. İşinin oğulları Pelatya, Naarya, Refaya və Uzziel onlara başçılıq edirdi.

43

Onlar sağ qalan Amaleqli qaçanları qırdılar. Onlar bu günə qədər də orada yaşayır.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.