1

And the sons of Reuben the first-born of Israel (for he was the first-born; but, forasmuch as he defiled his father's couch, his birthright was given unto the sons of Joseph the son of Israel; and the genealogy is not to be reckoned after the birthright.

2

For Judah prevailed above his brethren, and of him came the prince; but the birthright was Joseph's:)

3

the sons of Reuben the first-born of Israel: Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi.

4

The sons of Joel: Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son,

5

Micah his son, Reaiah his son, Baal his son,

6

Beerah his son, whom Tilgath-pilneser king of Assyria carried away captive: he was prince of the Reubenites.

7

And his brethren by their families, when the genealogy of their generations was reckoned: the chief, Jeiel, and Zechariah,

8

and Bela the son of Azaz, the son of Shema, the son of Joel, who dwelt in Aroer, even unto Nebo and Baal-meon:

9

and eastward he dwelt even unto the entrance of the wilderness from the river Euphrates, because their cattle were multiplied in the land of Gilead.

10

And in the days of Saul, they made war with the Hagrites, who fell by their hand; and they dwelt in their tents throughout all the (land) east of Gilead.

11

And the sons of Gad dwelt over against them, in the land of Bashan unto Salecah:

12

Joel the chief, and Shapham the second, and Janai, and Shaphat in Bashan.

13

And their brethren of their fathers' houses: Michael, and Meshullam, and Sheba, and Jorai, and Jacan, and Zia, and Eber, seven.

14

These were the sons of Abihail, the son of Huri, the son of Jaroah, the son of Gilead, the son of Michael, the son of Jeshishai, the son of Jahdo, the son of Buz;

15

Ahi the son of Abdiel, the son of Guni, chief of their fathers' houses.

16

And they dwelt in Gilead in Bashan, and in its towns, and in all the suburbs of Sharon, as far as their borders.

17

All these were reckoned by genealogies in the days of Jotham king of Judah, and in the days of Jeroboam king of Israel.

18

The sons of Reuben, and the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, of valiant men, men able to bear buckler and sword, and to shoot with bow, and skilful in war, were forty and four thousand seven hundred and threescore, that were able to go forth to war.

19

And they made war with the Hagrites, with Jetur, and Naphish, and Nodab.

20

And they were helped against them, and the Hagrites were delivered into their hand, and all that were with them; for they cried to God in the battle, and he was entreated of them, because they put their trust in him.

21

And they took away their cattle; of their camels fifty thousand, and of sheep two hundred and fifty thousand, and of asses two thousand, and of men a hundred thousand.

22

For there fell many slain, because the war was of God. And they dwelt in their stead until the captivity.

23

And the children of the half-tribe of Manasseh dwelt in the land: they increased from Bashan unto Baal-hermon and Senir and mount Hermon.

24

And these were the heads of their fathers' houses: even Epher, and Ishi, and Eliel, and Azriel, and Jeremiah, and Hodaviah, and Jahdiel, mighty men of valor, famous men, heads of their fathers' houses.

25

And they trespassed against the God of their fathers, and played the harlot after the gods of the peoples of the land, whom God destroyed before them.

26

And the God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the spirit of Tilgath-pilneser king of Assyria, and he carried them away, even the Reubenites, and the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, and brought them unto Halah, and Habor, and Hara, and to the river of Gozan, unto this day.

1

Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Wprawdzie był on pierworodnym, lecz ponieważ skalał łoże swego ojca, pierworodztwo jego dane było synom Józefa, syna Izraela, więc nie podawało się rodowodów według pierworodztwa.

2

Chociaż Juda był najpotężniejszym z braci swoich i z niego miał pochodzić władca, jednak pierworodztwo należało do Józefa.

3

Synowie Rubena, pierworodnego Izraela: Henoch, Pallu, Chesron i Karmi.

4

Synowie Joela: jego synem Szemajasz, jego synem Gog, jego synem Szimei,

5

jego synem Mika, jego synem Reajasz, jego synem Baal,

6

jego synem Beera, którego król Asyrii Tiglat-Pileser uprowadził do niewoli; był on naczelnikiem Rubenitów.

7

Braćmi ich według ich rodów, kiedy spisywano rodowody ich pokoleń, byli: naczelnik Jejel, Zachariasz,

8

Bela, syn Azaza, syna Szemy, syna Joela, który zamieszkiwał Aroer aż do Nebo i Baal-Meon.

9

Ku wschodowi zaś zamieszkiwał aż po wejście na pustynię [ciągnącą się] od rzeki Eufrat, gdyż pomnożyły się ich trzody w ziemi Gilead.

10

Za czasów Saula prowadzili wojnę z Hagrytami, którzy wpadli w ich ręce, zamieszkali więc w ich namiotach w całej okolicy wschodniej Gileadu.

11

Synowie Gada zamieszkiwali naprzeciwko nich w ziemi Baszan aż do Salka.

12

Joel pierwszy, drugi Szafan, potem Janaj i Szafat w Baszanie.

13

Braćmi ich są według ich rodów: Mikael, Meszullam, Szeba, Joraj, Jakan, Zija i Eber — siedmiu.

14

A ci byli synami Abichaila: Ben-Churi, Ben-Jaroach, Ben-Gilead, Ben-Mikael, Ben-Jesziszaj, Ben-Jechdo, Ben-Buz.

15

Achi, syn Abdiela, syna Guniego, był głową ich rodów.

16

Zamieszkiwali oni w Gileadzie, Baszanie i przynależnych miejscowościach, na wszystkich pastwiskach Sirionu, leżących na ich krańcach.

17

Wszystkie ich rodowody zostały sporządzone za czasów Jotama, króla Judy, i Jeroboama, króla Izraela.

18

Synów Rubena i synów Gada oraz połowy pokolenia Manassesa, ludzi walecznych, mężów noszących tarczę i miecz, strzelających z łuku i wyszkolonych w rzemiośle wojennym było czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesięciu, gdy udawali się na wojnę.

19

A rozpoczęli wojnę z Hagrytami, Jetur zaś, Nafisz i Nadab

20

przyszli im z pomocą przeciwko nim. Dostali się więc w ich ręce Hagryci i wszyscy, którzy z nimi byli, albowiem podczas walki wzywali Boga, który ich wysłuchał, bo pokładali w Nim ufność.

21

Uprowadzili zaś z ich stad: pięćdziesiąt tysięcy wielbłądów, dwieście pięćdziesiąt tysięcy owiec, dwa tysiące osłów i sto tysięcy ludzi.

22

Rzeczywiście mnóstwo padło zabitych, albowiem była to wojna Boża. I zamieszkali na ich miejscu aż do niewoli.

23

Synowie połowy pokolenia Manassesa osiedlili się w tym kraju, od Baszanu aż do Baal-Hermonu, Seniru i góry Hermon. Byli oni liczni.

24

Oto naczelnicy ich rodów: Efer, Jiszi, Eliel, Azriel, Jeremiasz, Hodawiasz i Jachdiel, dzielni wojownicy, ludzie sławni, naczelnicy swoich rodów.

25

Lecz sprzeniewierzyli się Bogu swych ojców i dopuszczali się nierządu z bogami ludów tamtego kraju, które Bóg wytracił przed nimi.

26

Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i uprowadził do niewoli Rubenitów, Gadytów oraz połowę pokolenia Manassesa. Przyprowadził on ich do Chalach, Chabor, Hara i do rzeki Gozan, gdzie przebywają aż do dnia dzisiejszego.

27

Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari.

28

Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel.

29

Dzieci Amrama: Aaron, Mojżesz i Miriam. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

30

Eleazar był ojcem Pinchasa, a Pinchas — Abiszuy.

31

Abiszua był ojcem Bukkiego, a Bukki — Uzziego.

32

Uzzi był ojcem Zerachiasza, a Zerachiasz — Merajota.

33

Merajot był ojcem Amariasza, a Amariasz — Achituba.

34

Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok — Achimaasa.

35

Achimaas był ojcem Azariasza, a Azariasz — Jochanana.

36

Jochanan był ojcem Azariasza — tego, który sprawował urząd kapłański w świątyni, którą zbudował Salomon w Jerozolimie.

37

Azariasz był ojcem Amariasza, a Amariasz — Achituba.

38

Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok — Szalluma.

39

Szallum był ojcem Chilkiasza, a Chilkiasz — Azariasza.

40

Azariasz był ojcem Serajasza, a Serajasz — Josadaka.

41

Josadak poszedł do niewoli, do której Pan wziął Judę i Jerozolimę przez Nabuchodonozora.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.