1

And the sons of Reuben the first-born of Israel (for he was the first-born; but, forasmuch as he defiled his father's couch, his birthright was given unto the sons of Joseph the son of Israel; and the genealogy is not to be reckoned after the birthright.

2

For Judah prevailed above his brethren, and of him came the prince; but the birthright was Joseph's:)

3

the sons of Reuben the first-born of Israel: Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi.

4

The sons of Joel: Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son,

5

Micah his son, Reaiah his son, Baal his son,

6

Beerah his son, whom Tilgath-pilneser king of Assyria carried away captive: he was prince of the Reubenites.

7

And his brethren by their families, when the genealogy of their generations was reckoned: the chief, Jeiel, and Zechariah,

8

and Bela the son of Azaz, the son of Shema, the son of Joel, who dwelt in Aroer, even unto Nebo and Baal-meon:

9

and eastward he dwelt even unto the entrance of the wilderness from the river Euphrates, because their cattle were multiplied in the land of Gilead.

10

And in the days of Saul, they made war with the Hagrites, who fell by their hand; and they dwelt in their tents throughout all the (land) east of Gilead.

11

And the sons of Gad dwelt over against them, in the land of Bashan unto Salecah:

12

Joel the chief, and Shapham the second, and Janai, and Shaphat in Bashan.

13

And their brethren of their fathers' houses: Michael, and Meshullam, and Sheba, and Jorai, and Jacan, and Zia, and Eber, seven.

14

These were the sons of Abihail, the son of Huri, the son of Jaroah, the son of Gilead, the son of Michael, the son of Jeshishai, the son of Jahdo, the son of Buz;

15

Ahi the son of Abdiel, the son of Guni, chief of their fathers' houses.

16

And they dwelt in Gilead in Bashan, and in its towns, and in all the suburbs of Sharon, as far as their borders.

17

All these were reckoned by genealogies in the days of Jotham king of Judah, and in the days of Jeroboam king of Israel.

18

The sons of Reuben, and the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, of valiant men, men able to bear buckler and sword, and to shoot with bow, and skilful in war, were forty and four thousand seven hundred and threescore, that were able to go forth to war.

19

And they made war with the Hagrites, with Jetur, and Naphish, and Nodab.

20

And they were helped against them, and the Hagrites were delivered into their hand, and all that were with them; for they cried to God in the battle, and he was entreated of them, because they put their trust in him.

21

And they took away their cattle; of their camels fifty thousand, and of sheep two hundred and fifty thousand, and of asses two thousand, and of men a hundred thousand.

22

For there fell many slain, because the war was of God. And they dwelt in their stead until the captivity.

23

And the children of the half-tribe of Manasseh dwelt in the land: they increased from Bashan unto Baal-hermon and Senir and mount Hermon.

24

And these were the heads of their fathers' houses: even Epher, and Ishi, and Eliel, and Azriel, and Jeremiah, and Hodaviah, and Jahdiel, mighty men of valor, famous men, heads of their fathers' houses.

25

And they trespassed against the God of their fathers, and played the harlot after the gods of the peoples of the land, whom God destroyed before them.

26

And the God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the spirit of Tilgath-pilneser king of Assyria, and he carried them away, even the Reubenites, and the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, and brought them unto Halah, and Habor, and Hara, and to the river of Gozan, unto this day.

1

Fiii lui Ruben, Ónt‚iul născut al lui Israel. ñ Căci el era Ónt‚iul născut, dar, pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de Ónt‚i născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; totuşi Iosif n-a fost scris Ón spiţele de neam ca Ónt‚i născut.

2

Iuda a fost Ón adevăr puternic printre fraţii săi, şi din el a ieşit un domnitor; dar dreptul de Ónt‚i născut este al lui Iosif.

3

Fiii lui Ruben, Ónt‚iul născut al lui Israel: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi.

4

Fiii lui Ioel: Şemaia, fiul său; Gog, fiul său; Şimei, fiul său;

5

Mica, fiul său; Reaia, fiul său; Baal, fiul său;

6

Beera, fiul său, pe care l-a luat rob Tilgat-Pilneser, Ómpăratul Asiriei; el era domnul Rubeniţilor. ñ

7

Fraţii lui Beera, după familiile lor, aşa cum sunt Ónscrişi Ón spiţele neamului după neamurile lor: cel dint‚i, Ieiel; Zaharia;

8

Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer, şi p‚nă la Nebo şi la Baal-Meon;

9

la răsărit, locuia p‚nă la intrarea pustiei, de la r‚ul Eufrat, căci turmele lor erau Ón mare număr Ón ţara Galaadului.

10

Pe vremea lui Saul, au făcut război cu Hagareniţii, care au căzut Ón m‚inile lor, şi au locuit Ón corturile lor, pe toată partea de răsărit a Galaadului.

11

Fiii lui Gad locuiau Ón faţa lor, Ón ţara Basanului, p‚nă la Salca.

12

Ioel, cel dint‚i, Şafam, al doilea, Iaenai, şi Şafat, Ón Basan.

13

Fraţii lor, după casele părinţilor lor: Micael, Meşulam, Şeba, Iorai, Iaecan, Zia şi Eber, şapte.

14

Iată fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz;

15

Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era căpetenia caselor părinţilor lor.

16

Ei locuiau Ón Galaad, Ón Basan, şi Ón cetăţile lor, şi Ón toate Ómprejurimile Saronului p‚nă la marginile lor.

17

Toţi au fost scrişi Ón spiţele de neamuri, pe vremea lui Iotam, Ómpăratul lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, Ómpăratul lui Israel.

18

Fiii lui Ruben, Gadiţii şi jumătate din seminţia lui Manase, aveau oameni viteji, care purtau scut şi sabie, trăgeau cu arcul, şi erau deprinşi cu războiul, Ón număr de patruzeci şi patru de mii şapte sute şaizeci Ón stare să meargă la oaste.

19

Au făcut război cu Hagareniţii, cu Ietur, cu Nafiş şi cu Nodab.

20

Au primit ajutor Ómpotriva lor, şi Hagareniţii şi toţi cei ce erau cu ei au fost daţi Ón m‚inile lor. Căci, Ón timpul luptei, strigaseră către Dumnezeu, care i-a ascultat, pentru că se Óncrezuseră Ón El.

21

Şi le-au luat turmele, cincizeci de mii de cămile, două sute cincizeci de mii de oi, două mii de măgari, şi o sută de mii de inşi;

22

căci au fost mulţi morţi, pentru că lupta venea de la Dumnezeu. Şi s-au aşezat Ón locul lor p‚nă Ón vremea c‚nd au fost luaţi Ón robie.

23

Fiii jumătăţii seminţiei lui Manase locuiau Ón ţară, de la Basan p‚nă la Baal-Hermon şi Senir, şi pe muntele Hermon; erau mulţi la număr.

24

Iată căpeteniile caselor părinţilor lor: Efer, Işei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia şi Iahdiel, oameni viteji, oameni vestiţi, căpeteniile caselor părinţilor lor.

25

Dar au păcătuit Ómpotriva Dumnezeului părinţilor lor, şi au curvit după dumnezeii popoarelor ţării, pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor.

26

Dumnezeul lui Israel a aţ‚ţat duhul lui Pul, Ómpăratul Asiriei, şi duhul lui Tilgat-Pilneser, Ómpăratul Asiriei; şi Tilgat-Pilneser a luat robi pe Rubeniţi, Gadiţi şi jumătate din seminţia lui Manase şi i-a dus la Halah, la Habor, la Hara şi la r‚ul Gozan, unde au rămas p‚nă Ón ziua de azi.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.