1

And of the sons of Issachar: Tola, and Puah, Jashub, and Shimron, four.

2

And the sons of Tola: Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Ibsam, and Shemuel, heads of their fathers' houses, (to wit), of Tola; mighty men of valor in their generations: their number in the days of David was two and twenty thousand and six hundred.

3

And the sons of Uzzi: Izrahiah. And the sons of Izrahiah: Michael, and Obadiah, and Joel, Isshiah, five; all of them chief men.

4

And with them, by their generations, after their fathers' houses, were bands of the host for war, six and thirty thousand; for they had many wives and sons.

5

And their brethren among all the families of Issachar, mighty men of valor, reckoned in all by genealogy, were fourscore and seven thousand.

6

(The sons of) Benjamin: Bela, and Becher, and Jediael, three.

7

And the sons of Bela: Ezbon, and Uzzi, and Uzziel, and Jerimoth, and Iri, five; heads of fathers' houses, mighty men of valor; and they were reckoned by genealogy twenty and two thousand and thirty and four.

8

And the sons of Becher: Zemirah, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jeremoth, and Abijah, and Anathoth, and Alemeth. All these were the sons of Becher.

9

And they were reckoned by genealogy, after their generations, heads of their fathers' houses, mighty men of valor, twenty thousand and two hundred.

10

And the sons of Jediael: Bilhan. And the sons of Bilhan: Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tarshish, and Ahishahar.

11

All these were sons of Jediael, according to the heads of their fathers' (houses), mighty men of valor, seventeen thousand and two hundred, that were able to go forth in the host for war.

12

Shuppim also, and Huppim, the sons of Ir, Hushim, the sons of Aher.

13

The sons of Naphtali: Jahziel, and Guni, and Jezer, and Shallum, the sons of Bilhah.

14

The sons of Manasseh: Asriel, whom his concubine the Aramitess bare: she bare Machir the father of Gilead:

15

and Machir took a wife of Huppim and Shuppim, whose sister's name was Maacah; and the name of the second was Zelophehad: and Zelophehad had daughters.

16

And Maacah the wife of Machir bare a son, and she called his name Peresh; and the name of his brother was Sheresh; and his sons were Ulam and Rakem.

17

And the sons of Ulam: Bedan. These were the sons of Gilead the son of Machir, the son of Manasseh.

18

And his sister Hammolecheth bare Ishhod, and Abiezer, and Mahlah.

19

And the sons of Shemida were Ahian, and Shechem, and Likhi, and Aniam.

20

And the sons of Ephraim: Shuthelah, and Bered his son, and Tahath his son, and Eleadah his son, and Tahath his son,

21

and Zabad his son, and Shuthelah his son, and Ezer, and Elead, whom the men of Gath that were born in the land slew, because they came down to take away their cattle.

22

And Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him.

23

And he went in to his wife, and she conceived, and bare a son, and he called his name Beriah, because it went evil with his house.

24

And his daughter was Sheerah, who built Beth-horon the nether and the upper, and Uzzen-sheerah.

25

And Rephah was his son, and Resheph, and Telah his son, and Tahan his son,

26

Ladan his son, Ammihud his son, Elishama his son,

27

Nun his son, Joshua his son.

28

And their possessions and habitations were Beth-el and the towns thereof, and eastward Naaran, and westward Gezer, with the towns thereof; Shechem also and the towns thereof, unto Azzah and the towns thereof;

29

and by the borders of the children of Manasseh, Beth-shean and its towns, Taanach and its towns, Megiddo and its towns, Dor and its towns. In these dwelt the children of Joseph the son of Israel.

30

The sons of Asher: Imnah, and Ishvah, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister.

31

And the sons of Beriah: Heber, and Malchiel, who was the father of Birzaith.

32

And Heber begat Japhlet, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister.

33

And the sons of Japhlet: Pasach, and Bimhal, and Ashvath. These are the children of Japhlet.

34

And the sons of Shemer: Ahi, and Rohgah, Jehubbah, and Aram.

35

And the sons of Helem his brother: Zophah, and Imna, and Shelesh, and Amal.

36

The sons of Zophah: Suah, and Harnepher, and Shual, and Beri, and Imrah,

37

Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera.

38

And the sons of Jether: Jephunneh, and Pispa, and Ara.

39

And the sons of Ulla: Arah, and Hanniel, and Rizia.

40

All these were the children of Asher, heads of the fathers' houses, choice and mighty men of valor, chief of the princes. And the number of them reckoned by genealogy for service in war was twenty and six thousand men.

1

Сыны Ісахара: Тола, Фуа, Яшуў і Шымрон, чацьвёра.

2

Сыны Толы: Узій, Рэфая, Ерыіл, Яхмай, Іўсам і Самуіл, галоўныя ў пакаленьнях Толы, людзі ваяўнічыя ў сваіх пакаленьнях; лік іх у дні Давіда быў дваццаць дзьве тысячы і шасьцьсот.

3

Сын Узія: Ізрахія; а сыны Ізрахіі: Міхаіл, Авадыя, Ёіль і Ішыя, пяцёра. Усе яны галоўныя.

4

У іх па родах іхніх, па пакаленьнях іхніх, было гатовага да бітвы войска трыццаць шэсьць тысяч;

5

А братоў іх, ва ўсіх пакаленьнях Ісахаравых, людзей ваяўнічых, было восемдзесят сем тысяч, унесеных у радаводныя запісы.

6

У Веньяміна: Бэла, Бэхер і Едэяіл, трое.

7

Сыны Бэлы: Эцбон, Узій, Узііл, Ерымот і Іры, пяцёра, узначальцы пакаленьняў, людзі ваяўнічыя. У радаводных сьпісах запісана іх дваццаць дзьве тысячы трыццаць чатыры.

8

Сыноў Бэхера: Земіра, Ёаш, Эльезэр, Элёенай, Амры, Ірэмот, Авія, Анатот, Алэмэт: усе гэтыя сыны Бэхера.

9

У радаводных сьпісах запісана іх па родах іхніх, па ўзначальніках пакаленьняў, людзей ваяўнічых — дваццаць тысяч і дзьвесьце.

10

Сын Едэяіла: Білган. Сыны Білгана: Еўс, Веньямін, Эгут, Хэнаана, Зэтан, Тарсіс і Ахішахар.

11

Усе гэтыя сыны Едэяіла былі галовамі пакаленьняў, людзі ваяўнічыя; сямнаццаць тысяч і дзьвесьце было тых, што выходзілі на вайну.

12

І Шупім і Хунім, сыны Іра; Хушым, сын Ахера;

13

Сыны Нэфталіма: Яхцэіл, Гуні, Ецэр і Шылем, дзеці Валы.

14

Сыны Манасіі: Асрыіл, якога нарадзіла наложніца яго Арамэянка; яна ж нарадзіла Махіра, бацьку Галаадавага.

15

Махір узяў за жонку сястру Хупіма і Шупіма, — імя сястры іхняй Мааха; імя другога Салпаад. У Салпаада былі толькі дочкі.

16

Мааха, жонка Махірава, нарадзіла сына і дала яму імя Керэш, а імя брату ягонаму Шэрэш. Сыны ягоныя: Улам і Рэкем.

17

Сын Улама: Бэдан. Вось сыны Галаада сына Махіра, сына Манасінага.

18

Сястра ягоная Малэхет нарадзіла Ішгода, Авіязэра і Махлу.

19

Сыны Шэміды былі: Ахіян, Шэхем, Лікхі і Аніям.

20

Сыны Яфрэма: Шутэлах, Бэрэд, сын ягоны, і Тахат, сын ягоны, і Элеада, сын ягоны, і Тахат, сын ягоны,

21

і Завад, сын ягоны, і Шутэлах, сын ягоны, і Эзэр і Элеад. І забілі іх жыхары Гэта, ураджэнцы той зямлі, за тое, што яны пайшлі захапіць статкі іхнія.

22

І плакаў па іх Яфрэм, бацька іхні, шмат дзён, і прыходзілі браты ягоныя суцяшаць яго.

23

Потым ён увайшоў да жонкі сваёй, і яна зачала і нарадзіла сына, і ён даў яму імя: Бэрыя, бо няшчасьце спасьцігла дом ягоны.

24

І дачка ў яго была Шэера. Яна пабудавала Бэт-Арон ніжні і верхні, і Узэн-Шээру.

25

І Рэфай, сын ягоны, і Рэшэф, і Тэлах, сын ягоны, і Тэлах, сын ягоны, і Тахан, сын ягоны.

26

Лаэдан, сын Ягоны, Аміюд, сын ягоны, Элішама, сын ягоны.

27

Нон, сын ягоны, Ісус, сын ягоны.

28

Валоданьні іхнія і месцы жыхарства іх: Вэтыль і залежныя ад яго гарады на ўсход Нааран, на захад Гезэр і залежныя ад яго гарады; Сіхэм і залежныя ад яго гарады да Газы і залежных ад яе гарадоў.

29

А з боку сыноў Манасііных: Бэт-Сан і залежныя ад яго гарады, Таанах і залежныя ад яго гарады, Мэгідо і залежныя ад яго гарады, Дор і залежныя ад яго гарады. У іх жылі сыны Язэпа, сына Ізраілевага.

30

Сыны Асіра: Імна, Іўва, Ішві і Бэрыя, і сястра іхняя Сэрах.

31

Сыны Бэрыі, Хэвэр і Малхііл. Ён бацька Бірзаіта.

32

Хэвэр спарадзіў Яфлэта, Шомэра і Хатама, і Шую, сястру іхнюю.

33

Сыны Яфлэта: Пасах, Бімгал і Ашват. Вось сыны Яфлэта.

34

Сыны Шэмэра: Ахі, Рохга, Іхуба і Арам.

35

Сыны Гелэма, брата ягонага: Цофах, Імна, Шэлэш і Амал.

36

Сыны Цофаха: Суах, Харнэфер, Шуал, Бэры, Імра.

37

Бэйэр, Год, Шама, Шылша, Ітран і Бэера.

38

Сыны Етэра: Ефуні, Фіспа і Ара.

39

Сыны Улы: Арах, Ханііл і Рыцыя.

40

Усе гэтыя сыны Асіра, галовы пакаленьняў, людзі адборныя, ваяўнічыя, галоўныя начальнікі. Запісана ў іх у радаводных сьпісах у войску, для вайны, па ліку дваццаць шэсьць тысяч чалавек.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.