1

And of the sons of Issachar: Tola, and Puah, Jashub, and Shimron, four.

2

And the sons of Tola: Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Ibsam, and Shemuel, heads of their fathers' houses, (to wit), of Tola; mighty men of valor in their generations: their number in the days of David was two and twenty thousand and six hundred.

3

And the sons of Uzzi: Izrahiah. And the sons of Izrahiah: Michael, and Obadiah, and Joel, Isshiah, five; all of them chief men.

4

And with them, by their generations, after their fathers' houses, were bands of the host for war, six and thirty thousand; for they had many wives and sons.

5

And their brethren among all the families of Issachar, mighty men of valor, reckoned in all by genealogy, were fourscore and seven thousand.

6

(The sons of) Benjamin: Bela, and Becher, and Jediael, three.

7

And the sons of Bela: Ezbon, and Uzzi, and Uzziel, and Jerimoth, and Iri, five; heads of fathers' houses, mighty men of valor; and they were reckoned by genealogy twenty and two thousand and thirty and four.

8

And the sons of Becher: Zemirah, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jeremoth, and Abijah, and Anathoth, and Alemeth. All these were the sons of Becher.

9

And they were reckoned by genealogy, after their generations, heads of their fathers' houses, mighty men of valor, twenty thousand and two hundred.

10

And the sons of Jediael: Bilhan. And the sons of Bilhan: Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tarshish, and Ahishahar.

11

All these were sons of Jediael, according to the heads of their fathers' (houses), mighty men of valor, seventeen thousand and two hundred, that were able to go forth in the host for war.

12

Shuppim also, and Huppim, the sons of Ir, Hushim, the sons of Aher.

13

The sons of Naphtali: Jahziel, and Guni, and Jezer, and Shallum, the sons of Bilhah.

14

The sons of Manasseh: Asriel, whom his concubine the Aramitess bare: she bare Machir the father of Gilead:

15

and Machir took a wife of Huppim and Shuppim, whose sister's name was Maacah; and the name of the second was Zelophehad: and Zelophehad had daughters.

16

And Maacah the wife of Machir bare a son, and she called his name Peresh; and the name of his brother was Sheresh; and his sons were Ulam and Rakem.

17

And the sons of Ulam: Bedan. These were the sons of Gilead the son of Machir, the son of Manasseh.

18

And his sister Hammolecheth bare Ishhod, and Abiezer, and Mahlah.

19

And the sons of Shemida were Ahian, and Shechem, and Likhi, and Aniam.

20

And the sons of Ephraim: Shuthelah, and Bered his son, and Tahath his son, and Eleadah his son, and Tahath his son,

21

and Zabad his son, and Shuthelah his son, and Ezer, and Elead, whom the men of Gath that were born in the land slew, because they came down to take away their cattle.

22

And Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him.

23

And he went in to his wife, and she conceived, and bare a son, and he called his name Beriah, because it went evil with his house.

24

And his daughter was Sheerah, who built Beth-horon the nether and the upper, and Uzzen-sheerah.

25

And Rephah was his son, and Resheph, and Telah his son, and Tahan his son,

26

Ladan his son, Ammihud his son, Elishama his son,

27

Nun his son, Joshua his son.

28

And their possessions and habitations were Beth-el and the towns thereof, and eastward Naaran, and westward Gezer, with the towns thereof; Shechem also and the towns thereof, unto Azzah and the towns thereof;

29

and by the borders of the children of Manasseh, Beth-shean and its towns, Taanach and its towns, Megiddo and its towns, Dor and its towns. In these dwelt the children of Joseph the son of Israel.

30

The sons of Asher: Imnah, and Ishvah, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister.

31

And the sons of Beriah: Heber, and Malchiel, who was the father of Birzaith.

32

And Heber begat Japhlet, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister.

33

And the sons of Japhlet: Pasach, and Bimhal, and Ashvath. These are the children of Japhlet.

34

And the sons of Shemer: Ahi, and Rohgah, Jehubbah, and Aram.

35

And the sons of Helem his brother: Zophah, and Imna, and Shelesh, and Amal.

36

The sons of Zophah: Suah, and Harnepher, and Shual, and Beri, and Imrah,

37

Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera.

38

And the sons of Jether: Jephunneh, and Pispa, and Ara.

39

And the sons of Ulla: Arah, and Hanniel, and Rizia.

40

All these were the children of Asher, heads of the fathers' houses, choice and mighty men of valor, chief of the princes. And the number of them reckoned by genealogy for service in war was twenty and six thousand men.

1

İssakarın dört oğlu vardı: Tola, Pua, Yaşuv, Şimron.

2

Tolanın oğulları: Uzzi, Refaya, Yeriel, Yahmay, Yivsam, Samuel. Bunlar Tola boyunun başlarıydı. Soy kütüğüne göre yiğit savaşçılardı. Davut döneminde sayıları 22 600dü.

3

Uzzinin oğlu: Yizrahya. Yizrahyanın oğulları: Mikael, Ovadya, Yoel, Yişşiya. Beşi de boy başıydı.

4

Soy kütüğüne göre, aralarında savaşa hazır 36 000 kişi vardı. Hepsinin çok sayıda karısı ve çocuğu vardı.

5

Soy kütüğüne göre İssakar boylarına bağlı akrabalarından savaşacak durumda olanların sayısı 87 000di.

6

Benyaminin üç oğlu vardı: Bala, Beker, Yediael.

7

Balanın beş oğlu vardı: Esbon, Uzzi, Uzziel, Yerimot, İyri. Bunlar boy başıydı. Soy kütüğüne kayıtlı yiğit savaşçıların sayısı 22 034 kişiydi.

8

Bekerin oğulları: Zemira, Yoaş, Eliezer, Elyoenay, Omri, Yeremot, Aviya, Anatot, Alemet. Hepsi Bekerin oğullarıydı.

9

Bunların soy kütüğüne kayıtlı aile başlarının ve yiğit savaşçıların sayısı 20 200dü.

10

Yediaelin oğlu: Bilhan. Bilhanın oğulları: Yeuş, Benyamin, Ehut, Kenaana, Zetan, Tarşiş, Ahişahar.

11

Yediaelin bütün oğulları boy başlarıydı. Aralarında savaşa hazır 17 200 yiğit savaşçı vardı.

12

Şuppim ve Huppim İrin, Huşim ise Aherin oğluydu. «Dan» yerine kullanılmıştır.

13

Naftalinin oğulları: Yahasiel, Guni, Yeser, Şallum. Bunlar Bilhanın soyundandı.

14

Manaşşenin oğulları: Aramlı cariyenin doğurduğu Asriel, Makir. Makir Gilatın babasıydı.

15

Makir Huppimle Şuppimin kızkardeşi Maakayı karı olarak aldı. Makirin ikinci oğlunun adı Selofhattı. Selofhatın yalnız kızları oldu.

16

Makirin karısı Maaka, Pereş ve Şereş adında iki oğul doğurdu. Şereşin de Ulam ve Rekem adında iki oğlu oldu.

17

Ulamın oğlu: Bedan. Manaşşe oğlu Makir oğlu Gilatın oğulları bunlardır.

18

Gilatın kızkardeşi Hammoleket İşhotu, Aviezeri, Mahlayı doğurdu.

19

Şemidanın oğulları: Ahyan, Şekem, Likhi, Aniam.

22

Babaları Efrayim günlerce yas tuttu. Akrabaları onu avutmaya geldiler.

23

Efrayim karısıyla yine yattı. Kadın gebe kalıp bir oğul doğurdu. Evinde talihsizlik var diye babası oğlana Beria adını verdi.

24

Kızı Aşağı ve Yukarı Beythoronu, Uzzen-Şeerayı kuran Şeeraydı.

25

Berianın Refah adında bir oğlu vardı.Refah Berianın,Reşef Refahın,Telah Reşefin,Tahan Telahın,Ladan Tahanın,Ammihut Ladanın,Elişama Ammihutun,Nun Elişamanın,Yeşu da Nunun oğluydu.

28

Efrayimlilerin yerleştikleri topraklar Beyteli ve çevresindeki köyleri, doğuda Naaranı, batıda Gezeri ve köylerini, Şekem, Aya ve köylerini kapsıyordu.

29

Manaşşe oymağının sınırında Beytşean, Taanak, Megiddo, Dor ve bunlara ait köyler vardı. İsrail oğlu Yusufun soyu buralarda yaşadı.

30

Aşerin oğulları: Yimna, Yişva, Yişvi, Beria; kızkardeşleri Serah.

31

Beriaoğulları: Hever ve Birzayitin kurucusu Malkiel.

32

Hever Yaflet, Şomer, Hotam ve kızkardeşleri Şuanın babasıydı.

33

Yafletoğulları: Pasak, Bimhal, Aşvat. Yafletin oğulları bunlardı.

34

Şomeroğulları: Ahi, Rohga, Yehubba, Aram.

35

Kardeşi Helemin oğulları: Sofah, Yimna, Şeleş, Amal.

36

Sofahoğulları: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Yimra,

37

Beser, Hod, Şamma, Şilşa, Yitran, Beera.

38

Yeteroğulları: Yefunne, Pispa, Ara.

39

Ullanın oğulları: Arah, Hanniel, Risya.

40

Bunların hepsi Aşer soyundandı. Boy başları, seçkin kişiler, yiğit savaşçılar ve tanınmış önderlerdi. Soy kütüğüne kayıtlı savaşa hazır olanların sayısı yirmi altı bindi.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.