1

And of the sons of Issachar: Tola, and Puah, Jashub, and Shimron, four.

2

And the sons of Tola: Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Ibsam, and Shemuel, heads of their fathers' houses, (to wit), of Tola; mighty men of valor in their generations: their number in the days of David was two and twenty thousand and six hundred.

3

And the sons of Uzzi: Izrahiah. And the sons of Izrahiah: Michael, and Obadiah, and Joel, Isshiah, five; all of them chief men.

4

And with them, by their generations, after their fathers' houses, were bands of the host for war, six and thirty thousand; for they had many wives and sons.

5

And their brethren among all the families of Issachar, mighty men of valor, reckoned in all by genealogy, were fourscore and seven thousand.

6

(The sons of) Benjamin: Bela, and Becher, and Jediael, three.

7

And the sons of Bela: Ezbon, and Uzzi, and Uzziel, and Jerimoth, and Iri, five; heads of fathers' houses, mighty men of valor; and they were reckoned by genealogy twenty and two thousand and thirty and four.

8

And the sons of Becher: Zemirah, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jeremoth, and Abijah, and Anathoth, and Alemeth. All these were the sons of Becher.

9

And they were reckoned by genealogy, after their generations, heads of their fathers' houses, mighty men of valor, twenty thousand and two hundred.

10

And the sons of Jediael: Bilhan. And the sons of Bilhan: Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tarshish, and Ahishahar.

11

All these were sons of Jediael, according to the heads of their fathers' (houses), mighty men of valor, seventeen thousand and two hundred, that were able to go forth in the host for war.

12

Shuppim also, and Huppim, the sons of Ir, Hushim, the sons of Aher.

13

The sons of Naphtali: Jahziel, and Guni, and Jezer, and Shallum, the sons of Bilhah.

14

The sons of Manasseh: Asriel, whom his concubine the Aramitess bare: she bare Machir the father of Gilead:

15

and Machir took a wife of Huppim and Shuppim, whose sister's name was Maacah; and the name of the second was Zelophehad: and Zelophehad had daughters.

16

And Maacah the wife of Machir bare a son, and she called his name Peresh; and the name of his brother was Sheresh; and his sons were Ulam and Rakem.

17

And the sons of Ulam: Bedan. These were the sons of Gilead the son of Machir, the son of Manasseh.

18

And his sister Hammolecheth bare Ishhod, and Abiezer, and Mahlah.

19

And the sons of Shemida were Ahian, and Shechem, and Likhi, and Aniam.

20

And the sons of Ephraim: Shuthelah, and Bered his son, and Tahath his son, and Eleadah his son, and Tahath his son,

21

and Zabad his son, and Shuthelah his son, and Ezer, and Elead, whom the men of Gath that were born in the land slew, because they came down to take away their cattle.

22

And Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him.

23

And he went in to his wife, and she conceived, and bare a son, and he called his name Beriah, because it went evil with his house.

24

And his daughter was Sheerah, who built Beth-horon the nether and the upper, and Uzzen-sheerah.

25

And Rephah was his son, and Resheph, and Telah his son, and Tahan his son,

26

Ladan his son, Ammihud his son, Elishama his son,

27

Nun his son, Joshua his son.

28

And their possessions and habitations were Beth-el and the towns thereof, and eastward Naaran, and westward Gezer, with the towns thereof; Shechem also and the towns thereof, unto Azzah and the towns thereof;

29

and by the borders of the children of Manasseh, Beth-shean and its towns, Taanach and its towns, Megiddo and its towns, Dor and its towns. In these dwelt the children of Joseph the son of Israel.

30

The sons of Asher: Imnah, and Ishvah, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister.

31

And the sons of Beriah: Heber, and Malchiel, who was the father of Birzaith.

32

And Heber begat Japhlet, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister.

33

And the sons of Japhlet: Pasach, and Bimhal, and Ashvath. These are the children of Japhlet.

34

And the sons of Shemer: Ahi, and Rohgah, Jehubbah, and Aram.

35

And the sons of Helem his brother: Zophah, and Imna, and Shelesh, and Amal.

36

The sons of Zophah: Suah, and Harnepher, and Shual, and Beri, and Imrah,

37

Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera.

38

And the sons of Jether: Jephunneh, and Pispa, and Ara.

39

And the sons of Ulla: Arah, and Hanniel, and Rizia.

40

All these were the children of Asher, heads of the fathers' houses, choice and mighty men of valor, chief of the princes. And the number of them reckoned by genealogy for service in war was twenty and six thousand men.

1

Иссахорнинг Тўло, Пувах, Ёшув ва Шимрон деган тўртта ўғли бор эди.

2

Тўлонинг олтита ўғли бор эди: Уззи, Рафиё, Ёриёл, Яхмай, Йибсам ва Шомуил. Улар ўз хонадонларининг уруғбошилари эдилар. Шоҳ Довуд даврида Тўлонинг насабномасида 22.600 нафар жангчи қайд этилган эди.

3

Уззининг Йизрахиё деган ўғли бор эди. Йизрахиёнинг тўртта ўғли бўлиб, исмлари Микойил, Ободиё, Йўэл ва Ишшиё эди. Йизрахиё ва унинг ўғиллари уруғбошилар эди.

4

Уларнинг хотинлари ва болалари ниҳоятда кўп бўлгани учун насабномасига кўра, жанг қилишга қодир 36.000 одами бор эди.

5

Иссахор қабиласининг насабномасида ҳаммаси бўлиб 87.000 нафар жангчи қайд этилган эди.

6

Беняминнинг Белах, Бохир ва Ёдиёл деган уч ўғли бор эди.

7

Белахнинг Эзбўн, Уззи, Узиёл, Яримўт ва Ири деган бешта ўғли бор эди. Уларнинг бешови ҳам уруғбошилар бўлиб, насабномасида 22.034 нафар баҳодир жангчи қайд этилган эди.

8

Бохирнинг Зомиро, Йўш, Элиазар, Элийўнай, Омри, Ёримўт, Абиё, Онотўт ва Элимат деган ўғиллари бор эди. Буларнинг ҳаммаси Бохирнинг ўғиллари эди.

9

Уларнинг насабномасида уруғбошилардан ташқари 22.200 нафар жангчи қайд этилган эди.

10

Ёдиёлнинг Билхан деган битта ўғли, Билханнинг эса Ёуш, Бенямин, Эҳуд, Ханано, Затон, Таршиш ва Охишар деган етти ўғли бор эди.

11

Уларнинг ҳаммаси уруғбошилар бўлиб, насабномасига кўра, жанг қилишга тайёр 17.200 нафар одами бор эди.

12

Шупим ва Хупим халқлари — Ирдан, Хушим халқи эса Охердан келиб чиққанди.

13

Нафталининг Яхзиёл, Гўно, Изар ва Шиллем деган тўртта ўғли бор эди. Улар Билхахнинг наслидан эди.

14

Орамлик чўриси Манашега Осриёл ва Мохир исмли икки ўғил туғиб берди. Залофход Манашенинг авлодидан бўлиб, фақат қизлар кўрган эди. Мохир Гиладнинг отаси эди, у Махо исмли бир қизга уйланганди. Махо Хупим ва Шупимнинг синглиси эди.

15

Орамлик чўриси Манашега Осриёл ва Мохир исмли икки ўғил туғиб берди. Залофход Манашенинг авлодидан бўлиб, фақат қизлар кўрган эди. Мохир Гиладнинг отаси эди, у Махо исмли бир қизга уйланганди. Махо Хупим ва Шупимнинг синглиси эди.

16

Махо Мохирга икки ўғил туғиб берди. Уларнинг исмини Параш ва Шараш қўйдилар. Параш Улом ва Раҳем исмли икки ўғил кўрди.

17

Уломнинг Бадон деган ўғли бор эди. Манаше невараси Мохир ўғли Гиладнинг насли мана шулардан иборатдир.

18

Гиладнинг синглиси Хамалека Ишхўд, Абуазар ва Махло исмли учта ўғилни туғди.

19

Шамидонинг Охиён, Шакам, Лихи ва Ониём деган ўғиллари бор эди.

20

Эфрайимнинг Шуталах деган ўғли бор эди. Шуталахдан Барид туғилди, Бариддан — Тахат, Тахатдан — Эладах, Эладахдан — Тахат,

21

Тахатдан — Забад, Забаддан Шуталах туғилдилар. Эфрайимнинг Шуталахдан ташқари яна Эйзар ва Элад исмли икки ўғли ҳам бор эди. Улар Гат шаҳрининг туб аҳолисига қарашли чорвани ўғирламоқчи бўлганларида, Гатликлар уларни ўлдирган эдилар.

22

Уларнинг отаси Эфрайим кўп кунлар аза тутди. Қариндошлари унга тасалли бергани келдилар.

23

Эфрайим хотини билан яна қовушган эди, хотини ҳомиладор бўлиб, ўғил туғди. Эфрайим: “Уйимда бахтсизлик юз берган эди”, деб ўғлининг исмини Бариё қўйди.

24

Эфрайимнинг Шеро деган бир қизи бор эди. Шеро Тепадаги Байт–Хўрон ва Пастдаги Байт–Хўрон шаҳарларини ҳамда Узан–Шеро шаҳрини қурди.

25

Эфрайимнинг Рефах исмли бир ўғли ҳам бор эди. Рефахдан Рашаф туғилди, Рашафдан — Телах, Телахдан — Тахан,

26

Тахандан — Ладен, Ладендан — Омиҳуд, Омиҳуддан — Элишама,

27

Элишамадан — Нун, Нундан Ёшуа туғилдилар.

28

Эфрайим насли жанубдаги Байтил шаҳри, шарқдаги Нарон шаҳри ва ғарбдаги Гезер шаҳригача чўзилган ҳудудни қўлга киритиб, ўша ерга ўрнашиб олган эди. Уларнинг ҳудудига ўша шаҳарлар атрофидаги барча қишлоқлар, Шакам ва Оя шаҳарлари ҳамда уларнинг атрофидаги қишлоқлар кирган эди.

29

Манаше қабиласи Байт–Шан, Танах, Магидў ва Дўр шаҳарлари ва ўша шаҳарлар атрофидаги қишлоқларда ўрнашиб олган эди. Бу жойларда Ёқубнинг ўғли Юсуф авлодлари яшаган эди.

30

Ошернинг ўғиллари қуйидагилардир: Йимнах, Йишво, Йишви ва Бариё. Ошернинг Серах исмли бир қизи ҳам бор эди.

31

Бариёнинг Хабер ва Малхиёл исмли икки ўғли бўлиб, Малхиёл Бирзайит шаҳрини қурган эди.

32

Хабернинг Яфлет, Шўмер ва Хўтам исмли уч ўғли ва Шува исмли бир қизи бор эди.

33

Яфлетнинг ўғиллари — Пўсах, Бимхал ва Ошвот.

34

Шўмернинг ўғиллари — Охи, Рохгах, Хуббо ва Орам.

35

Шўмернинг укаси Хўтамнинг ўғиллари — Зўфах, Йимно, Шалаш ва Амал.

36

Зўфахнинг ўғиллари — Сувах, Харнатар, Шувол, Бери, Йимра,

37

Базер, Хўд, Шаммо, Шилшо, Йитрон ва Бера.

38

Этернинг ўғиллари — Яфунах, Фиспа ва Орро.

39

Уллонинг ўғиллари — Орах, Ханниёл ва Ризиё.

40

Ошер насли ана шулардан иборат бўлиб, улар уруғбошилар, машҳур баҳодир жангчилар, обрўли йўлбошчилар эдилар. Ошер қабиласининг насабномасида жанг қилишга қодир 26.000 киши қайд этилган эди.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.