1

And Benjamin begat Bela his first-born, Ashbel the second, and Aharah the third,

2

Nohah the fourth, and Rapha the fifth.

3

And Bela had sons: Addar, and Gera, and Abihud,

4

and Abishua, and Naaman, and Ahoah,

5

and Gera, and Shephuphan, and Huram.

6

And these are the sons of Ehud: these are the heads of fathers' (houses) of the inhabitants of Geba, and they carried them captive to Manahath:

7

and Naaman, and Ahijah, and Gera, he carried them captive: and he begat Uzza and Ahihud.

8

And Shaharaim begat children in the field of Moab, after he had sent them away; Hushim and Baara were his wives.

9

And he begat of Hodesh his wife, Jobab, and Zibia, and Mesha, and Malcam,

10

and Jeuz, and Shachia, and Mirmah. These were his sons, heads of fathers' (houses).

11

And of Hushim he begat Abitub and Elpaal.

12

And the sons of Elpaal: Eber, and Misham, and Shemed, who built Ono and Lod, with the towns thereof;

13

and Beriah, and Shema, who were heads of fathers' (houses) of the inhabitants of Aijalon, who put to flight the inhabitants of Gath;

14

and Ahio, Shashak, and Jeremoth,

15

and Zebadiah, and Arad, and Eder,

16

and Michael, and Ishpah, and Joha, the sons of Beriah,

17

and Zebadiah, and Meshullam, and Hizki, and Heber,

18

and Ishmerai, and Izliah, and Jobab, the sons of Elpaal,

19

and Jakim, and Zichri, and Zabdi,

20

and Elienai, and Zillethai, and Eliel,

21

and Adaiah, and Beraiah, and Shimrath, the sons of Shimei,

22

and Ishpan, and Eber, and Eliel,

23

and Abdon, and Zichri, and Hanan,

24

and Hananiah, and Elam, and Anthothijah,

25

and Iphdeiah, and Penuel, the sons of Shashak,

26

and Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah,

27

and Jaareshiah, and Elijah, and Zichri, the sons of Jeroham.

28

These were heads of fathers' (houses) throughout their generations, chief men: these dwelt in Jerusalem.

29

And in Gibeon there dwelt the father of Gibeon, (Jeiel), whose wife's name was Maacah;

30

and his first-born son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,

31

and Gedor, and Ahio, and Zecher.

32

And Mikloth begat Shimeah. And they also dwelt with their brethren in Jerusalem, over against their brethren.

33

And Ner begat Kish; and Kish begat Saul; and Saul begat Jonathan, and Malchi-shua, and Abinadab, and Eshbaal.

34

And the son of Jonathan was Merib-baal; and Merib-baal begat Micah.

35

And the sons of of Micah: Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.

36

And Ahaz begat Jehoaddah; and Jehoaddah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza.

37

And Moza begat Binea; Raphah was his son, Eleasah his son, Azel his son.

38

And Azel had six sons, whose names are these: Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel.

39

And the sons of Eshek his brother: Ulam his first-born, Jeush the second, and Eliphelet the third.

40

And the sons of Ulam were mighty men of valor, archers, and had many sons, and sons' sons, a hundred and fifty. All these were of the sons of Benjamin.

1

Веньямін спарадзіў Бэлу, першынца свайго, другога Ашбэла, трэцяга Ахрая,

2

чацьвёртага Ноху і пятага Рафу.

3

Сыны Бэлы былі: Адар, Гера, Авіюд.

4

Авішуа, Наам, Ахоах.

5

Гера, Шэфуфан і Хурам.

6

І вось сыны Эгуда, якія былі ўзначальнікамі родаў, што жылі ў Гэве і пераселеныя ў Манахат:

7

Нааман, Ахія і Гэра, які перасяліў іх; ён спарадзіў Узу і Ахіхуда.

8

Шэгараім спарадзіў дзяцей у зямлі Маавіцкай пасьля таго, Як адпусьціў ад сябе Хушыму і Баару, жонак сваіх.

9

І спарадзіў ён ад Хадэшы, жонкі сваёй, Ёвава, Цывію, Мэшу, Малхама.

10

Еўца, Шахію і Мірму: вось сыны яго, узначальцы пакаленьняў.

11

Ад Хушымы спарадзіў ён Авітува і Элпаала.

12

Сыны Элпаала: Эвэр, Мішам і Шэмэр, які пабудаваў Она і Лод і залежныя ад яго гарады, —

13

і Бэрыя і Шэма. Яны былі ўзначальнікі пакаленьняў жыхароў Аялона. Яны выгналі жыхароў Гэта.

14

Ахіё, Шашак, Ірэмот.

15

Зэвадыя, Арад, Эдэр,

16

Міхаіл, Ішфа і Ёха — сыны Бэрыі.

17

Зэвадыя, Мэшулам, Хізкій, Хэвэр,

18

Ішмэрай, Ізлія і Ёваў — сыны Элпаала.

19

Якім, Зіхрый, Заўдый,

20

Эльенай, Цылтай, Элііл,

21

Адая, Бэрая і Шымрат, — сыны Шымэя.

22

Ішпан, Эвэр, Элііл,

23

Аўдон, Зіхрый, Ханан,

24

Хананія, Элам, Антотыя,

25

Іфдыя і Фэнуіл — сыны Шашака.

26

Шамшэрай, Шэхарыя, Аталія,

27

Яарэшыя, Элія і Зіхрый, сыны Ерахама.

28

Гэта ўзначальцы пакаленьняў, у родах сваіх галоўныя. Яны жылі ў Ерусаліме.

29

У Гаваоне жылі: Еіл, бацька Гааваніцянін, — імя жонкі ягонай Мааха, —

30

і сын Ягоны, першынец Аўдон, за ім Цур, Кіс, Ваал, Надаў,

31

Гэдор, Ахіё, Зэхэр і Міклот.

32

Міклот спарадзіў Шымэя. І яны каля братоў сваіх жылі ў Ерусаліме, разам з братамі сваімі.

33

Нэр спарадзіў Кіса; Кіс спарадзіў Саўла; Саўл спарадзіў Ёнатана, Мэлхісуя, Авінадава і Эшбаала.

34

Сын Ёнатана Мэрыбаал; Мэрыбаал спарадзіў Міху.

35

Сыны Міхі: Пітон, Мэлэг, Таарэя і Ахаз.

36

Ахаз спарадзіў Ёяду; Ёяда спарадзіў Алэмэта, Азмавэта і Замврыя; Замврый спарадзіў Моцу;

37

Моца спарадзіў Бінэю. Рэфанія, сын ягоны; Элеаса, сын ягоны; Ацэл, сын ягоны.

38

У Ацэла шэсьць сыноў, і вось імёны іх: Азрыкам, Бохру, Ісмаіл, Шэарыя, Авадыя і Ханан; усе яны сыны Ацэла.

39

Сыны Эшэка, брата ягонага: Улам, першынец ягоны, другі Еўш, трэці Эліфэлэт.

40

Сыны Улама былі людзі ваяўнічыя, стралялі з лука, мелі многа сыноў і ўнукаў сто пяцьдзясят. Усе яны ад сыноў Веньяміна.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.