1

And Benjamin begat Bela his first-born, Ashbel the second, and Aharah the third,

2

Nohah the fourth, and Rapha the fifth.

3

And Bela had sons: Addar, and Gera, and Abihud,

4

and Abishua, and Naaman, and Ahoah,

5

and Gera, and Shephuphan, and Huram.

6

And these are the sons of Ehud: these are the heads of fathers' (houses) of the inhabitants of Geba, and they carried them captive to Manahath:

7

and Naaman, and Ahijah, and Gera, he carried them captive: and he begat Uzza and Ahihud.

8

And Shaharaim begat children in the field of Moab, after he had sent them away; Hushim and Baara were his wives.

9

And he begat of Hodesh his wife, Jobab, and Zibia, and Mesha, and Malcam,

10

and Jeuz, and Shachia, and Mirmah. These were his sons, heads of fathers' (houses).

11

And of Hushim he begat Abitub and Elpaal.

12

And the sons of Elpaal: Eber, and Misham, and Shemed, who built Ono and Lod, with the towns thereof;

13

and Beriah, and Shema, who were heads of fathers' (houses) of the inhabitants of Aijalon, who put to flight the inhabitants of Gath;

14

and Ahio, Shashak, and Jeremoth,

15

and Zebadiah, and Arad, and Eder,

16

and Michael, and Ishpah, and Joha, the sons of Beriah,

17

and Zebadiah, and Meshullam, and Hizki, and Heber,

18

and Ishmerai, and Izliah, and Jobab, the sons of Elpaal,

19

and Jakim, and Zichri, and Zabdi,

20

and Elienai, and Zillethai, and Eliel,

21

and Adaiah, and Beraiah, and Shimrath, the sons of Shimei,

22

and Ishpan, and Eber, and Eliel,

23

and Abdon, and Zichri, and Hanan,

24

and Hananiah, and Elam, and Anthothijah,

25

and Iphdeiah, and Penuel, the sons of Shashak,

26

and Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah,

27

and Jaareshiah, and Elijah, and Zichri, the sons of Jeroham.

28

These were heads of fathers' (houses) throughout their generations, chief men: these dwelt in Jerusalem.

29

And in Gibeon there dwelt the father of Gibeon, (Jeiel), whose wife's name was Maacah;

30

and his first-born son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,

31

and Gedor, and Ahio, and Zecher.

32

And Mikloth begat Shimeah. And they also dwelt with their brethren in Jerusalem, over against their brethren.

33

And Ner begat Kish; and Kish begat Saul; and Saul begat Jonathan, and Malchi-shua, and Abinadab, and Eshbaal.

34

And the son of Jonathan was Merib-baal; and Merib-baal begat Micah.

35

And the sons of of Micah: Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.

36

And Ahaz begat Jehoaddah; and Jehoaddah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza.

37

And Moza begat Binea; Raphah was his son, Eleasah his son, Azel his son.

38

And Azel had six sons, whose names are these: Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel.

39

And the sons of Eshek his brother: Ulam his first-born, Jeush the second, and Eliphelet the third.

40

And the sons of Ulam were mighty men of valor, archers, and had many sons, and sons' sons, a hundred and fifty. All these were of the sons of Benjamin.

1

Буняминнің тұңғыш ұлы Бела, екінші ұлы Ашбел, үшінші ұлы Ахрай,

2

төртінші ұлы Ноха, бесінші ұлы Рафа еді.

3

Беланың ұлдары: Аддар, Гера, Әбихуд,

4

Абишуа, Нағыман, Ахоах,

5

Гера, Шефуфан, Хурам.

6

Гебада тұрып, ал кейін Манахатқа жер аударылған әулеттердің басшылары болған Ехудтың ұрпақтары мыналар:

7

Нағыман, Ахиях, Гера. Оларды Гера бастап алып барды. Оның ұлдары Ұзза мен Ахихуд болатын.

8

Шәкәрім екі әйелі Хушим мен Бағарадан ажырасқаннан кейін, Моаб елінде де бала сүйді.

9

Оның әйелі Ходеш Жобаб, Сибиях, Меша, Малқам,

10

Еус, Сахия, Мирма есімді ұлдарды туды. Шәкәрімнің осы ұлдары әулет басшылары болды.

11

Шәкәрімнің бұрынғы әйелі Хушим оған Абитуб пен Елпағал есімді екі ұл туып берген болатын.

12

Елпағалдың ұлдары: Ебер, Мишам, Шемед. Шемед Оно мен Лодты әрі Лодқа қарасты елді мекендерді салды.

13

(Елпағалдың басқа ұлдары:) Бериях пен Шема. Осы екеуі Аялон тұрғындарының әулет басшылары болатын. Ғаттың тұрғындарын сол қаладан қуып шыққан да осылар еді.

14

Ахио, Шашақ, Еремот,

15

Забадиях, Арад, Едер,

16

Михайл, Ишфа, Жоха: Берияхтың ұрпақтары.

17

Забадиях, Мешулам, Хизки, Хебер,

18

Ишмерай, Излиях, Жобаб: Елпағалдың ұрпақтары.

19

Жәкім, Зіхри, Забди,

20

Елиенай, Силтай, Елиел,

21

Адаях, Бераях, Шимрат: Шимейдің ұрпақтары.

22

Ишпан, Ебер, Елиел,

23

Абыдон, Зіхри, Ханан,

24

Хананиях, Елам, Антотиях,

25

Ифдиях, Пенуел: Шашақтың ұрпақтары.

26

Шамшерай, Шехариях, Ғотолия,

27

Ярешиях, Ілияс, Зіхри: Ерохамның ұрпақтары.

28

Осылардың өз әулеттерінің басшылары болғандығы шежірелерде тіркелген. Олар Иерусалимде тұрды.

29

Гибеонның түп атасы Еиел Гибеон қаласында тұрды. Оның әйелінің аты Маха,

30

тұңғыш ұлының аты Абыдон болатын. Еиелдің одан кейінгі ұлдары: Сур, Қиш, Бағал, Нер, Надаб,

31

Гедор, Ахио, Зәкәрия,

32

Миқлот. Миқлот Шимеяхтың әкесі болды. Бұлар да ағайындарының қасында Иерусалимде тұрды.

33

Нердің ұлы: Қиш, Қиштың ұлы: Саул (патша). Саулдың ұлдары: Жонатан, Мәлхисуа, Әминадап, Әшбағал.

34

Жонатанның ұлы: Меріб-Бағал, ал соның ұлы: Миха.

35

Миханың ұлдары: Питон, Мәлік, Тареях, Ахаз.

36

Ахаздың ұлы: Жоғадах, Жоғадахтың балалары: Алемет, Азмаует, Зімри, ал Зімридің ұлы: Моса.

37

Мосадан өрбірген ұрпақтар: Мосадан Бинея, одан Рефаях, одан Елеаса, одан Асел.

38

Аселдің алты ұлы болды, олардың есімдері: Азыриқам, Бохыру, Ысмағұл, Шеғариях, Абадиях, Ханан. Осылардың барлығы Аселдің ұлдары еді.

39

Аселдің інісі Ешектің ұлдары: тұңғышы Ұлам, екіншісі Егуш, үшіншісі Әлипәлет еді.

40

Ұламның ұлдары садақ атуға шебер мықты сарбаздар болды. Олардың ұлдары мен немерелерінің жалпы саны өте көп, барлығы жүз елу болды.Осылардың бәрі Буняминнің ұрпақтары.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.