1

And Benjamin begat Bela his first-born, Ashbel the second, and Aharah the third,

2

Nohah the fourth, and Rapha the fifth.

3

And Bela had sons: Addar, and Gera, and Abihud,

4

and Abishua, and Naaman, and Ahoah,

5

and Gera, and Shephuphan, and Huram.

6

And these are the sons of Ehud: these are the heads of fathers' (houses) of the inhabitants of Geba, and they carried them captive to Manahath:

7

and Naaman, and Ahijah, and Gera, he carried them captive: and he begat Uzza and Ahihud.

8

And Shaharaim begat children in the field of Moab, after he had sent them away; Hushim and Baara were his wives.

9

And he begat of Hodesh his wife, Jobab, and Zibia, and Mesha, and Malcam,

10

and Jeuz, and Shachia, and Mirmah. These were his sons, heads of fathers' (houses).

11

And of Hushim he begat Abitub and Elpaal.

12

And the sons of Elpaal: Eber, and Misham, and Shemed, who built Ono and Lod, with the towns thereof;

13

and Beriah, and Shema, who were heads of fathers' (houses) of the inhabitants of Aijalon, who put to flight the inhabitants of Gath;

14

and Ahio, Shashak, and Jeremoth,

15

and Zebadiah, and Arad, and Eder,

16

and Michael, and Ishpah, and Joha, the sons of Beriah,

17

and Zebadiah, and Meshullam, and Hizki, and Heber,

18

and Ishmerai, and Izliah, and Jobab, the sons of Elpaal,

19

and Jakim, and Zichri, and Zabdi,

20

and Elienai, and Zillethai, and Eliel,

21

and Adaiah, and Beraiah, and Shimrath, the sons of Shimei,

22

and Ishpan, and Eber, and Eliel,

23

and Abdon, and Zichri, and Hanan,

24

and Hananiah, and Elam, and Anthothijah,

25

and Iphdeiah, and Penuel, the sons of Shashak,

26

and Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah,

27

and Jaareshiah, and Elijah, and Zichri, the sons of Jeroham.

28

These were heads of fathers' (houses) throughout their generations, chief men: these dwelt in Jerusalem.

29

And in Gibeon there dwelt the father of Gibeon, (Jeiel), whose wife's name was Maacah;

30

and his first-born son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,

31

and Gedor, and Ahio, and Zecher.

32

And Mikloth begat Shimeah. And they also dwelt with their brethren in Jerusalem, over against their brethren.

33

And Ner begat Kish; and Kish begat Saul; and Saul begat Jonathan, and Malchi-shua, and Abinadab, and Eshbaal.

34

And the son of Jonathan was Merib-baal; and Merib-baal begat Micah.

35

And the sons of of Micah: Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.

36

And Ahaz begat Jehoaddah; and Jehoaddah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza.

37

And Moza begat Binea; Raphah was his son, Eleasah his son, Azel his son.

38

And Azel had six sons, whose names are these: Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel.

39

And the sons of Eshek his brother: Ulam his first-born, Jeush the second, and Eliphelet the third.

40

And the sons of Ulam were mighty men of valor, archers, and had many sons, and sons' sons, a hundred and fifty. All these were of the sons of Benjamin.

1

А Веніямин породив первородженого свого Белу, другого Ашбелу, і третього Ахраха,

2

четвертого Наху, і п'ятого Рафу.

3

А в Бели були сини: Аддар, і Ґера, і Авігуд,

4

і Авішуя, і Нааман, і Ахоах,

5

і Ґера, і Шефуфан, і Хурам.

6

А оце сини Ехудові, вони були голови дому батьків, мешканців Ґеви, та переселено їх до Манахату:

7

і Нааман, і Ахійя, і Ґера, він їх переселив, і породив Уззу та Ахіхуда.

8

А Шахараїм породив дітей на моавському полі по тому, як він відіслав своїх жінок Хушім та Баару.

9

І породив він від Ходеш, своєї жінки: Йовава, і Цівію, і Мешу, і Малкам,

10

і Єуц, і Сохію, і Мірму, це сини його, голови батьківських домів.

11

А від Хушім він породив Авітува та Елпаала.

12

А сини Елпаалові: Евер, і Міш'ам, і Шемер, він збудував Оно й Лод та належні йому міста.

13

А Берія та Шема вони голови дому батьків, мешканців Айялону; вони вигнали мешканців Ґату.

14

А Ахйо, Шашак і Єремот,

15

і Зевадія, і Арад, і Адер,

16

і Михаїл, і Їшпа, і Йоха сини Берії.

17

А Зевадія, і Мешуллам, і Хізкі, і Хевер,

18

і Їшмерай, і Їзлія, і Йовав, сини Елпаалові.

19

А Яким, і Зіхрі, і Завді,

20

і Еліенай, і Ціллетай, і Еліїл,

21

і Адая, і Берая, і Шімрат, сини Шімеієві.

22

А Їшпан, і Евер, і Еліїл,

23

і Авдон, і Зіхрі, і Ханан,

24

і Хананія, і Елам, і Антотійя,

25

і Їфдея, і Пенуїл, сини Шашакові.

26

А Шамшерай, і Шехарія, і Аталія,

27

і Яарешія, і Елійя, і Зіхрі, сини Єрохамові.

28

Оце голови дому батьків за їхніми нащадками, голови, що вони сиділи в Єрусалимі.

29

А в Ґів'оні сиділи: батько Ґів'ону, а ім'я його жінці Мааха,

30

і первороджений син його Авдон, і Цур, і Кіш, і Баал, і Надав,

31

і Ґедор, і Ахйо, і Зехер.

32

А Міклот породив Шім'у. І вони теж сиділи в Єрусалимі, при братах своїх, зо своїми братами.

33

А Нер породив Кіша. А Кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, і Малкі-Шуя, і Авінадава, і Ешбаала.

34

А син Йонатанів Мерів-Баал, а Мерів-Баал породив Міху.

35

А сини Міхи: Пітон, і Мелех, і Тареа, і Ахаз.

36

А Ахаз породив Єгоадду, а Єгоадда породив Алемета, і Азмавета, і Зімрі: а Зімрі породив Моцу.

37

А Моца породив Бін'ю, його син Рафа, його син Ел'аса, його син Ацел.

38

А в Ацела було шестеро синів, а оце їхні імена: Азрікам, Бохеру, і Ізмаїл, і Шеар'я, і Овадія, і Ханан, усі вони сини Ацелові.

39

А сини Ешека, брата його: первороджений його Улам, другий Єуш, третій Еліфелет.

40

А Уламові сини були мужі хоробрі вояки, що натягували лука й що мали багато синів та онуків, сотню й п'ятдесят. Усі вони з Веніяминових синів.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.