1

And Benjamin begat Bela his first-born, Ashbel the second, and Aharah the third,

2

Nohah the fourth, and Rapha the fifth.

3

And Bela had sons: Addar, and Gera, and Abihud,

4

and Abishua, and Naaman, and Ahoah,

5

and Gera, and Shephuphan, and Huram.

6

And these are the sons of Ehud: these are the heads of fathers' (houses) of the inhabitants of Geba, and they carried them captive to Manahath:

7

and Naaman, and Ahijah, and Gera, he carried them captive: and he begat Uzza and Ahihud.

8

And Shaharaim begat children in the field of Moab, after he had sent them away; Hushim and Baara were his wives.

9

And he begat of Hodesh his wife, Jobab, and Zibia, and Mesha, and Malcam,

10

and Jeuz, and Shachia, and Mirmah. These were his sons, heads of fathers' (houses).

11

And of Hushim he begat Abitub and Elpaal.

12

And the sons of Elpaal: Eber, and Misham, and Shemed, who built Ono and Lod, with the towns thereof;

13

and Beriah, and Shema, who were heads of fathers' (houses) of the inhabitants of Aijalon, who put to flight the inhabitants of Gath;

14

and Ahio, Shashak, and Jeremoth,

15

and Zebadiah, and Arad, and Eder,

16

and Michael, and Ishpah, and Joha, the sons of Beriah,

17

and Zebadiah, and Meshullam, and Hizki, and Heber,

18

and Ishmerai, and Izliah, and Jobab, the sons of Elpaal,

19

and Jakim, and Zichri, and Zabdi,

20

and Elienai, and Zillethai, and Eliel,

21

and Adaiah, and Beraiah, and Shimrath, the sons of Shimei,

22

and Ishpan, and Eber, and Eliel,

23

and Abdon, and Zichri, and Hanan,

24

and Hananiah, and Elam, and Anthothijah,

25

and Iphdeiah, and Penuel, the sons of Shashak,

26

and Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah,

27

and Jaareshiah, and Elijah, and Zichri, the sons of Jeroham.

28

These were heads of fathers' (houses) throughout their generations, chief men: these dwelt in Jerusalem.

29

And in Gibeon there dwelt the father of Gibeon, (Jeiel), whose wife's name was Maacah;

30

and his first-born son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,

31

and Gedor, and Ahio, and Zecher.

32

And Mikloth begat Shimeah. And they also dwelt with their brethren in Jerusalem, over against their brethren.

33

And Ner begat Kish; and Kish begat Saul; and Saul begat Jonathan, and Malchi-shua, and Abinadab, and Eshbaal.

34

And the son of Jonathan was Merib-baal; and Merib-baal begat Micah.

35

And the sons of of Micah: Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.

36

And Ahaz begat Jehoaddah; and Jehoaddah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza.

37

And Moza begat Binea; Raphah was his son, Eleasah his son, Azel his son.

38

And Azel had six sons, whose names are these: Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel.

39

And the sons of Eshek his brother: Ulam his first-born, Jeush the second, and Eliphelet the third.

40

And the sons of Ulam were mighty men of valor, archers, and had many sons, and sons' sons, a hundred and fifty. All these were of the sons of Benjamin.

1

Беняминнинг бешта ўғли бор эди. Тўнғич ўғли — Белах, иккинчиси — Ошбол, учинчиси — Ахрах,

2

тўртинчиси — Нўхах, бешинчиси Рафа эди.

3

Белахнинг ўғиллари қуйидагилардир: Адар, Гера, Абиҳуд,

4

Абушува, Нўъмон, Охўва,

5

Гера, Шафуфон ва Хуром.

6

Эҳуднинг Нўъмон, Охиё ва Гера исмли ўғиллари бўлиб, улар Гебо шаҳри аҳолисининг уруғбошилари эдилар. Гебо аҳолиси Монахатга қувиб юборилганда, Гера халқни бошлаб кетган эди. Геранинг Уззо ва Охихуд исмли икки ўғли бор эди.

7

Эҳуднинг Нўъмон, Охиё ва Гера исмли ўғиллари бўлиб, улар Гебо шаҳри аҳолисининг уруғбошилари эдилар. Гебо аҳолиси Монахатга қувиб юборилганда, Гера халқни бошлаб кетган эди. Геранинг Уззо ва Охихуд исмли икки ўғли бор эди.

8

Шахарайим иккала хотини Баро ва Хушимни қўйиб юборгандан кейин, Мўаб юртида ўғиллар кўрган эди.

9

Ҳўдаш исмли янги хотини унга Йўвов, Зибиё, Мешо, Малкам,

10

Юс, Саҳиё ва Мирмо деган етти ўғил туғиб берган эди. Шахарайимнинг бу ҳамма ўғиллари уруғбошилар эдилар.

11

Шахарайимнинг яна Абутав ва Элфал деган иккита ўғли ҳам бор эди. Шахарайим Мўабга кўчиб келмасдан олдин, бу ўғилларни унга хотини Хушим туғиб берган эди.

12

Элфалнинг Ибир, Мишом, Шамад, Бариё ва Шема деган ўғиллари бор эди. Шамад Онў ва Лўд шаҳарларини, шунингдек, буларнинг атрофидаги қишлоқларни барпо қилган эди. Бариё билан Шема эса Ойжавлон шаҳри аҳолисининг уруғбошилари бўлиб, Гат аҳолисини қувиб юборган эдилар.

13

Элфалнинг Ибир, Мишом, Шамад, Бариё ва Шема деган ўғиллари бор эди. Шамад Онў ва Лўд шаҳарларини, шунингдек, буларнинг атрофидаги қишлоқларни барпо қилган эди. Бариё билан Шема эса Ойжавлон шаҳри аҳолисининг уруғбошилари бўлиб, Гат аҳолисини қувиб юборган эдилар.

14

Охё, Шошах, Ёримўт,

15

Забадиё, Арод, Эдер,

16

Микойил, Йишпо ва Йўхо Бариёнинг ўғиллари эди.

17

Забадиё, Машуллом, Хизқи, Хабер,

18

Йишмарай, Йизлиё ва Йўвов Элфалнинг ўғиллари эди.

19

Яхим, Зихри, Забди,

20

Эливенай, Зиллатай, Элиёл,

21

Одаё, Бароё ва Шимрот Шимахнинг ўғиллари эди.

22

Йишпон, Ибир, Элиёл,

23

Абдўн, Зихри, Ханон,

24

Ханониё, Элам, Онтўтиё,

25

Йифдаё ва Панувал Шошахнинг ўғиллари эди.

26

Шамшарай, Шахариё, Оталиё,

27

Яршиё, Илёс ва Зихри Ерохамнинг ўғиллари эди.

28

Уларнинг ҳаммаси ўз наслининг уруғбошилари бўлиб, исмлари ўз насли насабномасида қайд этилган эди. Улар Қуддусда яшадилар.

29

Явиёл Гивон шаҳрига асос солиб, ўша шаҳарда ўрнашди. Хотинининг исми — Махо,

30

тўнғич ўғлининг исми — Абдўн, кейингилариники Зур, Киш, Баал, Нар, Надов,

31

Гадўр, Охё, Закариё

32

ва Михлўт эди. Михлўт Шимомнинг отаси эди. Улар Қуддусда ўз уруғлари билан ёнма–ён яшарди.

33

Нар — Кишнинг отаси, Киш шоҳ Шоулнинг отаси эди. Шоулнинг тўртта ўғли бўлиб, исмлари Йўнатан, Малкишува, Абунадав ва Ишбосит эди.

34

Йўнатандан Мефибосит туғилди, Мефибоситдан Михо туғилди.

35

Михонинг Питўн, Малек, Тария ва Охоз деган ўғиллари бор эди.

36

Охоздан Ёҳуваддо туғилди, Ёҳуваддодан Элимат, Озмобит ва Зимри туғилдилар. Зимридан Мўзо туғилди,

37

Мўзодан Бина туғилди, Бинадан Рафиё туғилди, Рафиёдан Эласах туғилди, Эласахдан Озиёл туғилди.

38

Озиёлнинг олтита ўғли бўлиб, уларнинг исмлари Озриком, Бохару, Исмоил, Шариё, Ободиё ва Ханон эди. Буларнинг ҳаммаси Озиёлнинг ўғиллари эди.

39

Озиёлнинг укаси Эшехнинг учта ўғли бўлиб, тўнғичи — Улом, иккинчиси — Ёуш, учинчиси Элифалет эди.

40

Уломнинг ўғиллари баҳодир жангчи ва камонкашлар эдилар. Уларнинг кўп ўғиллари ва набиралари бор эди, ҳаммаси бўлиб 150 нафар эди. Бенямин қабиласи мана шулардан иборат эди.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.