1

And king Solomon was king over all Israel.

2

And these were the princes whom he had: Azariah the son of Zadok, the priest;

3

Elihoreph and Ahijah, the sons of Shisha, scribes; Jehoshaphat the son of Ahilud, the recorder;

4

and Benaiah the son of Jehoiada was over the host; and Zadok and Abiathar were priests;

5

and Azariah the son of Nathan was over the officers; and Zabud the son of Nathan was chief minister, (and) the king's friend;

6

and Ahishar was over the household; and Adoniram the son of Abda was over the men subject to taskwork.

7

And Solomon had twelve officers over all Israel, who provided victuals for the king and his household: each man had to make provision for a month in the year.

8

And these are their names: Ben-hur, in the hill-country of Ephraim;

9

Ben-deker, in Makaz, and in Shaalbim, and Beth-shemesh, and Elon-beth-hanan;

10

Ben-hesed, in Arubboth (to him (pertained) Socoh, and all the land of Hepher);

11

Ben-abinadab, in all the height of Dor (he had Taphath the daughter of Solomon to wife);

12

Baana the son of Ahilud, in Taanach and Megiddo, and all Beth-shean which is beside Zarethan, beneath Jezreel, from Beth-shean to Abel-meholah, as far as beyond Jokmeam;

13

Ben-geber, in Ramoth-gilead (to him (pertained) the towns of Jair the son of Manasseh, which are in Gilead; (even) to him (pertained) the region of Argob, which is in Bashan, threescore great cities with walls and brazen bars);

14

Ahinadab the son of Iddo, in Mahanaim;

15

Ahimaaz, in Naphtali (he also took Basemath the daughter of Solomon to wife);

16

Baana the son of Hushai, in Asher and Bealoth;

17

Jehoshaphat the son of Paruah, in Issachar;

18

Shimei the son of Ela, in Benjamin;

19

Geber the son of Uri, in the land of Gilead, the country of Sihon king of the Amorites and of Og king of Bashan; and (he was) the only officer that was in the land.

20

Judah and Israel were many as the sand which is by the sea in multitude, eating and drinking and making merry.

21

And Solomon ruled over all the kingdoms from the River unto the land of the Philistines, and unto the border of Egypt: they brought tribute, and served Solomon all the days of his life.

22

And Solomon's provision for one day was thirty measures of fine flour, and threescore measures of meal,

23

ten fat oxen, and twenty oxen out of the pastures, and a hundred sheep, besides harts, and gazelles, and roebucks, and fatted fowl.

24

For he had dominion over all (the region) on this side the River, from Tiphsah even to Gaza, over all the kings on this side the River: and he had peace on all sides round about him.

25

And Judah and Israel dwelt safely, every man under his vine and under his fig-tree, from Dan even to Beer-sheba, all the days of Solomon.

26

And Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots, and twelve thousand horsemen.

27

And those officers provided victuals for king Solomon, and for all that came unto king Solomon's table, every man in his month; they let nothing be lacking.

28

Barley also and straw for the horses and swift steeds brought they unto the place where (the officers) were, every man according to his charge.

29

And God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much, and largeness of heart, even as the sand that is on the sea-shore.

30

And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east, and all the wisdom of Egypt.

31

For he was wiser than all men; than Ethan the Ezrahite, and Heman, and Calcol, and Darda, the sons of Mahol: and his fame was in all the nations round about.

32

And he spake three thousand proverbs; and his songs were a thousand and five.

33

And he spake of trees, from the cedar that is in Lebanon even unto the hyssop that springeth out of the wall; he spake also of beasts, and of birds, and of creeping things, and of fishes.

34

And there came of all peoples to hear the wisdom of Solomon, from all kings of the earth, who had heard of his wisdom.

1

Padşah Süleyman bütün İsrail üzərində hökmran idi.

2

Əyanları da bunlar idi: Kahin – Sadoq oğlu Azarya;

3

Mirzələr – Şişanın oğulları Elixoref və Axiya; Salnaməçi – Axilud oğlu Yehoşafat;

4

Ordu başçısı – Yehoyada oğlu Benaya; Kahinlər – Sadoq və Evyatar;

5

Baş vali – Natan oğlu Azarya; Padşahın həmsöhbəti – kahin Natan oğlu Zavud;

6

Saray rəisi – Axişar; Mükəlləfiyyətçilər üzərində nəzarətçi – Avda oğlu Adoniram.

7

Bütün İsrail üzərində Süleymanın on iki bölgə valisi var idi. Onlar padşahı və onun evini ərzaqla təmin edirdilər və hər biri ildə bir aylıq ərzaq göndərməli idi.

8

Onların adları belədir: Efrayimin dağlıq bölgəsində Ben-Xur;

9

Maqas, Şaalvim, Bet-Şemeş və Elon-Bet-Xanan bölgələrində Ben-Deqer;

10

Soko və bütün Xefer torpağının da aid olduğu Arubbot bölgəsində Ben-Xesed;

11

bütün Nafat-Dor bölgəsində Süleymanın qızı Tafatın əri olan Ben-Avinadav;

12

Taanak, Megiddo, İzreelin altındakı Sartanın yanında olan bütün Bet-Şean bölgəsində və Bet-Şeandan Avel-Mexolaya, Yoqmeamın o biri tərəfinə qədər uzanan bölgədə Axilud oğlu Baana;

13

Gileadda olan Menaşşe oğlu Yairin kəndlərinin və Başanda olan Arqov ətrafında divarlar və tunc sürgülərlə bağlanmış altmış böyük şəhərin aid olduğu Ramot-Gilead bölgəsində Ben-Gever;

14

Maxanayim bölgəsində İddo oğlu Axinadav;

15

Naftali torpağında Süleymanın qızı Basmatı arvad alan Aximaas;

16

Aşer torpağında və Alot bölgəsində Xuşay oğlu Baana;

17

İssakar torpağında Paruah oğlu Yehoşafat;

18

Binyamin torpağında Ela oğlu Şimey;

19

Gilead torpağında, yəni keçmişdə Emorluların padşahı Sixona və Başan padşahı Oqa məxsus olan ölkədə bu bölgənin yeganə valisi olan Uri oğlu Gever.

20

Yəhudalılar və İsraillilər dəniz qırağında olan qum qədər çox idi. Onlar yeyib-içir və xoşbəxt yaşayırdılar.

21

Süleyman Fərat çayından Filiştlilərin torpağına və Misir sərhədinə qədər bütün padşahlıqlar üzərində hökmranlıq edirdi. Onlar Süleymanın ömrünün axırına qədər xərac verdilər və ona qulluq etdilər.

22

Süleymanın evinin gündəlik ərzağı bunlardan ibarət idi: otuz kor narın un və altmış kor iri üyüdülmüş un,

23

on baş bəslənmiş mal-qara, iyirmi otlaq öküzü, yüz qoyun, maral, ceyran, cüyür və bəslənmiş ev quşları.

24

Tifsahdan Qəzzəyə qədər Fərat çayının bu tayındakı bütün torpaqlar və çayın bu tayındakı bütün padşahlar üzərində Süleyman hökmranlıq edirdi və bütün ətraf ölkələrlə sülh şəraitində yaşayırdı.

25

Onun bütün ömrü boyu Dandan Beer-Şevaya qədər Yəhuda və İsraildə hər kəs öz üzüm meynəsinin və əncir ağacının altında dinclik içində yaşayırdı.

26

Süleymanın qırx min axurunda döyüş arabaları üçün atları və on iki min atlısı var idi.

27

Valilərin hər biri öz ayında padşah Süleymana və onun süfrəsinə gələnlərin hamısına ərzaq göndərirdi və heç bir şeyə ehtiyac qalmırdı.

28

Hər vali ona verilmiş əmrə görə döyüş və çapar atlarının olduqları yerə arpa-saman göndərirdi.

29

Allah Süleymana dəniz sahilindəki qum qədər bol hikmət, dərrakə və ürək genişliyi verdi.

30

Süleymanın hikməti bütün şərq xalqlarının və Misirlilərin hikmətindən üstün idi.

31

O bütün adamlardan, Ezrahlı Etandan, Maxolun oğulları Heman, Kalkol və Dardadan hikmətli idi, şöhrəti bütün ətraf millətlər arasında yayılmışdı.

32

O, üç min məsəl söyləmişdi və onun min beş nəğməsi var idi.

33

Livanda olan sidr ağacından tutmuş divarda bitən züfa otuna qədər bitkilər barədə bəhs etdi, həmçinin heyvanlar, quşlar, həşəratlar və balıqlar haqqında danışdı.

34

Süleymanın hikmətli sözlərinə qulaq asmaq üçün bütün xalqlardan və onun hikməti barədə eşitmiş bütün dünya padşahlarından yanına adamlar gəlirdi.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.