Выбор книги основного перевода
Книга Числа

1

Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania:

2

Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn.

3

Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu wzwyż, według ich zastępów.

4

Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu.

5

A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć: z Rubena — Elisur, syn Szedeura;

6

z Symeona — Szelumiel, syn Suriszaddaja;

7

z Judy — Nachszon, syn Amminadaba;

8

z Issachara — Netaneel, syn Suara;

9

z Zabulona — Eliab, syn Chelona.

10

Z synów Józefa: z Efraima — Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa — Gamliel, syn Pedahsura;

11

z Beniamina — Abidan, syn Gideoniego;

12

z Dana — Achijezer, syn Ammiszaddaja;

13

z Asera — Pagiel, syn Okrana;

14

z Gada — Eliasaf, syn Deuela;

15

z Neftalego — Achira, syn Enana.

16

Ci zostali wezwani z całej społeczności, a byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela.

17

Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni.

18

Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat dwudziestu wzwyż liczono ich imiona jednego za drugim.

19

Zgodnie z rozkazem Pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj.

20

Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy — wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki

21

— spisanych z pokolenia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.

22

Synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy — wszystkich mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki

23

— spisanych z pokolenia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.

24

Synów Gada, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki —

25

spisanych z pokolenia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu.

26

Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki

27

— spisanych z pokolenia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.

28

Synów Issachara, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki

29

— spisanych z pokolenia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.

30

Synów Zabulona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki

31

— spisanych z pokolenia Zabulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.

32

Synów Józefa — synów Efraima ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki —

33

spisanych z pokolenia Efraima było czterdzieści tysięcy pięciuset.

34

Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki

35

— spisanych z pokolenia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu.

36

Synów Beniamina, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki —

37

spisanych z pokolenia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterystu.

38

Synów Dana, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki —

39

spisanych z pokolenia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.

40

Synów Asera, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki —

41

spisanych z pokolenia Asera było czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.

42

Synów Neftalego, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki —

43

spisanych z pokolenia Neftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.

44

Oto ci, których spisu dokonał Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których było dwunastu mężów — po jednym z każdego rodu.

45

Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swych rodów, od lat dwudziestu wzwyż —

46

wynosi w całości sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.

47

Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów.

48

Pan bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowami:

49

Nie będziesz spisywał pokolenia Lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów.

50

Powierzysz natomiast lewitom troskę o Przybytek Świadectwa, o wszystkie jego sprzęty i cokolwiek do niego należy; oni będą nosić zarówno Przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dokoła niego rozbiją swoje namioty.

51

Gdy Przybytek będzie zmieniał swe miejsce, rozbiorą go lewici, a gdy się zatrzyma, znowu go zbudują; jeśli się zbliży do Przybytku ktoś niepowołany, będzie ukarany śmiercią.

52

Izraelici zaś rozbiją namioty według swoich zastępów: każdy na swoim [miejscu w] obozie i każdy pod swoją chorągwią.

53

Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół Przybytku Świadectwa; wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici będą strzegli Przybytku Świadectwa.

54

Izraelici spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.