Выбор книги основного перевода
Первая книга Паралипоменон

1

Adam, Set, Enosz,

2

Kenan, Mahalaleel, Jered,

3

Henoch, Metuszelach, Lamek,

4

Noe, Sem, Cham i Jafet.

5

Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.

6

Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.

7

Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.

8

Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.

9

Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.

10

Kusz [jeszcze] był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.

11

Misraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,

12

Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni.

13

Kanaan zaś był ojcem Sydona, swego pierworodnego, potem Cheta,

14

oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty,

15

Chiwwity, Arkity, Synity,

16

Arwadyty, Semaryty i Chamatyty.

17

Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]: Us, Chul, Geter i Meszek.

18

Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach — Ebera.

19

Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za jego dni ziemia została podzielona, a imię brata jego — Joktan.

20

Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,

21

Hadorama, Uzala, Dikli,

22

Ebala, Abimaela, Saby,

23

Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana.

24

Sem, Arpachszad, Szelach,

25

Eber, Peleg, Reu,

26

Serug, Nachor, Terach,

27

Abram, to jest Abraham.

28

Synowie Abrahama: Izaak i Izmael.

29

Oto ich rodowód: pierworodny Izmaela Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mibsam,

30

Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema,

31

Jetur, Nafisz i Kedma. Ci byli synami Izmaela.

32

Synowie Ketury, drugorzędnej żony Abrahama: porodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synowie Jokszana: Saba i Dedan.

33

Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy ci byli synami Ketury.

34

Abraham był ojcem Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael.

35

Synowie Ezawa: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach.

36

Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.

37

Synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.

38

Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.

39

Synowie Lotana: Chori i Homam. Siostra Lotana: Timna.

40

Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibeona: Aja i Ana.

41

Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.

42

Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan. Synowie Diszana: Us i Aran.

43

Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomu, zanim jakikolwiek król panował nad Izraelitami: Bela, syn Beora, a nazwa miasta jego: Dinhaba.

44

I umarł Bela, a królował w jego miejsce Jobab, syn Zeracha z Bosry.

45

Umarł Jobab i królował w jego miejsce Chuszam z kraju Temanitów.

46

Umarł Chuszam i królował w jego miejsce Hadad, syn Bedada, który poraził Madianitów na polach Moabu, a nazwa miasta jego Awit.

47

Umarł Hadad i królował w jego miejsce Samla z Masreki.

48

Umarł Samla i królował w jego miejsce Szaz Rechobot Nadrzecznego.

49

Umarł Szaul i królował w jego miejsce Baal-Chanan, syn Akbora.

50

Umarł Baal-Chanan i królował w jego miejsce Hadad, a nazwa miasta jego Pai, imię zaś jego żony Mehetabel, córki Matredy, córki Mezahaba.

51

Umarł też i Hadad. Naczelnikami szczepów Edomu byli: naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik Jetet,

52

naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar,

53

naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Ci byli naczelnikami Edomu.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.