Выбор книги основного перевода
Св. Евангелие от Матфея

1

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

2

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;

3

Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama;

4

Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona;

5

Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego,

6

a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza.

7

Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy;

8

Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza;

9

Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza;

10

Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;

11

Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

12

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela;

13

Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora;

14

Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda;

15

Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;

16

Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

17

Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

18

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.

19

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

20

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

21

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów .

22

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:

23

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.

24

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,

25

lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.