1. Фессалоникийцам
1 2 3 4 5

1

Павелден, Силадан ва Тимофейден Исагъа иман салгъанланы Салоник шагьардагъы жыйынына салам! Атабыз Аллагьдан ва Раббибиз Иса Месигьден сизге рагьму ва парахатлыкъ болсун!

2

Дуаларыбызда атларыгъызны тутуп, биз сизин учун Аллагьгъа даим шюкюр этебиз.

3

Гьар заман Атабыз Аллагьгъа дуа этегенде, сиз гьар затны иманыгъыз ва сюювюгюз булан этегенни эсде сакълайбыз. Раббибиз Иса Месигьге сабурлукъ булан умут этегенигизни билебиз.

4

Аллагь сюеген иман къардашларыбыз, О сизин танглагъанны биз билебиз!

5

Биз Исаны гьакъында билдиреген Сююнч Хабар сизге янгыз сёз булан етишмеди, бары къудрат, Аллагьны Ругьу ва гьакъ инамлыкъ булан да етишди. Сизин булан турагъанда, биз нечик яшагъаныбызны сиз билесиз. О сизин пайдагъыз учун эди.

6

Сиз де зор уллу азаплар чексегиз де, Аллагьны Ругьу берген сююнч булан Сююнч Хабарны къабул этип, бизге ва Раббибизге ошап къалдыгъыз.

7

Сиз Исагъа иман салгъанланы Македония булан Агьая вилаятлардагъы барысы да учун уьлгю болдугъуз.

8

Неге тюгюл де, Раббибизни гьакъындагъы хабар сизден таба янгыз шо ерлерде билдирилип къалмады, сизин Аллагьгъа салгъан иманыгъыз гьакъдагъы хабар бары да ерлерде белгили болду. Гьали бизге сизин иманыгъызны гьакъында айтмагъа да гьажатлы тюгюл.

9

Сизин яныгъызгъа бизин гелмеклигибиз нечик натижа бергенни, ялгъан аллагьланы къоюп, сиз гьакъ герти Аллагьны янына чыкъгъанны ва Огъар къуллукъ этегенни гьакъында бизге башгъалар хабар бере.

10

Дагъы да олар бизге Аллагь оьлюмден тирилтген ва бизин болажакъ жазадан къутгъаражакъ Уланы Исаны кёклерден гелмеклигин сиз къаравуллайгъанны гьакъында хабар бере.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.