1. Иоанна
1 2 3 4 5

1

Биз сизге башдан Болгъанны – яшав береген Каламны – гьакъында язабыз. Биз Ону эшитгенбиз, гёзлерибиз булан гёрюп къарагъанбыз ва къолларыбыз булан тийгенбиз.

2

О ачыкъ кюйде гёрсетилди. Биз Ону гёрдюк ва Ону гьакъында шагьатлыкъ этебиз. Биз сизге О даимлик яшав экенни билдиребиз. О Атабыз Аллагь булан болгъан, сонг бизге де гёрсетилген.

3

Сиз де бизге къошулуп къатнашыгъыз деп, гёрген ва эшитген затларыбызны сизге де билдиребиз. Бизин шо къатнашывубуз буса Атабыз ва Ону Уланы Иса Месигь буландыр.

4

Муну да сизге бизин сююнчюбюз толу болсун учун язабыз.

5

Исадан эшитген ва сизге билдиреген хабар муна будур: Аллагь нюрдюр, Онда гьеч бир къарангылыкъ ёкъдур.

6

Эгер биз Аллагь булан къатнашабыз деп айтып, оьзюбюз къарангылыкъда юрюй бусакъ, биз ялгъан айтабыз ва гьакъ гертиликге гёре яшамайбыз.

7

Эгер Аллагь нюрде болгъаны йимик, биз де нюрде яшай бусакъ, бир-бирибиз булан къатнашывубуз болур ва Исаны – Ону Уланыны – къаны бизин бары да гюнагьларыбыздан тазалар.

8

Эгер биз гюнагьлы тюгюлбюз деп айта бусакъ, оьз-оьзюбюзню алдатабыз ва бизде гьакъ гертилик ёкъ.

9

Эгер биз гюнагь ишлерибизге мюкюрлюк этсек, инамлы ва адилли болгъан Аллагь гюнагь ишлерибизден гечер ва гьар-бир яманлыкъдан тазалар.

10

Эгер биз гюнагь ишлер этмегенбиз деп айта бусакъ, Аллагьны ялгъанчы этип гёрсетеген болабыз ва юреклерибизде Ону каламына ер болмас.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.