1. Петра
1 2 3 4 5

1

Оьз уьйлеринден йыракъда, Понтда, Галатияда, Каппадокияда, Асияда ва Битинияда ят ерлерде яйылышып яшайгъан сайлангъанлагъа Иса Месигьни элчиси болгъан мен Петерден салам!

2

Атабыз Аллагьны алданокъ токъташдыргъанына гёре, сиз Иса Месигьге тынгламакъ ва гюнагьларыгъыздан Ону къанындан таба чайылмакъ учун, Аллагьны Ругьу булан юреклеригиз де тазаланып сайландыгъыз. Сизге Аллагьны рагьмусу ва парахатлыгъы артсын!

3

Раббибиз Иса Месигьни Аллагьына ва Атасына гьар макътавлар болсун! Иса Месигьни оьлюмден тирилтип, Оьзюню зор уллу рагьмусу булан Аллагь бизин янгы яшавгъа багъып тиргизди. Шону булан оьлюмге, кемчиликге ва замангъа таби болмайгъан варисликге жанлы умут берди. Шо варислик сизге деп кёклерде сакъланып тура.

4

Раббибиз Иса Месигьни Аллагьына ва Атасына гьар макътавлар болсун! Иса Месигьни оьлюмден тирилтип, Оьзюню зор уллу рагьмусу булан Аллагь бизин янгы яшавгъа багъып тиргизди. Шону булан оьлюмге, кемчиликге ва замангъа таби болмайгъан варисликге жанлы умут берди. Шо варислик сизге деп кёклерде сакъланып тура.

5

Сиз, иманыгъызны яхшылыгъындан Аллагьны къудраты булан сакъланып турагъанлар, къутгъарылывну табажакъсыз. Шо къутгъарылыв ахыр заман ачыкъ болажакъ.

6

Сиз шо затлагъа сююнюп туругъуз. Амма гьали гьар тюрлю сынавлар булан сиз бир нечакъы заман, балики де, пашман болсагъыз да ярай.

7

Шо сынавлагъа сиз иманыгъыз гьакъ кюйде болсун учун тюшдюгюз. Алтын даимлик зат тюгюл буса да, ону отда сынап къарар. Иса Месигь къайтып гележек заман макътав, белгилилик ва абур алмакъ учун, алтындан кёп де сыйлы болгъан сизин иманыгъыз сыналма ва тасдыкъ этилме тарыкъ.

8

Сиз Исаны гёрмесегиз де, Ону сюесиз. Сиз Ону гёрмеге болмасагъыз да, Огъар иман саласыз. Сиз айтып болмас даражадагъы ва артыкъ макътавлу сююнч булан къуванасыз, неге тюгюл де иманыгъызны мурады болгъан къутгъарылывугъузгъа етише турасыз.

9

Сиз Исаны гёрмесегиз де, Ону сюесиз. Сиз Ону гёрмеге болмасагъыз да, Огъар иман саласыз. Сиз айтып болмас даражадагъы ва артыкъ макътавлу сююнч булан къуванасыз, неге тюгюл де иманыгъызны мурады болгъан къутгъарылывугъузгъа етише турасыз.

10

Пайхаммарлар бу къутгъарылывну гьакъында ахтарып-сорап юрюдюлер. Олар сизге Аллагь бережек шо рагьмулу савгъатны гьакъында алданокъ билдирди.

11

Оьзлени ичинде Месигьни Ругьу яшайгъан пайхаммарлар шо Ругь кимни ва къайсы заманны гёрсетегенине тюшюнме къарай эдилер. Шону Ругь Месигьни азапларын ва Ону шо азаплардан сонггъу макътавлугъун алданокъ билдирегенде эте эди.

12

Этеген къуллугъу оьзлер учун тюгюл, сизин учун этегени ачыкъ болгъан эди олагъа. Гьали сизге о гьакъда кёклерден йиберилген Аллагьны Ругьуну гючю булан Сююнч Хабарны гелтиргенлер айтды. Шоланы барын да малайиклер де англамагъа сюелер.

13

Шогъар гёре иш гёрме гьазир ва айыкъ кюйде туругъуз. Иса Месигь къайтып гелегенде, Аллагь сизге бережек рагьмугъа умут байлагъыз.

14

Аллагьны тынглавлу авлетлери йимик болуп къалыгъыз. Яшавугъузну алда, сиз Аллагьны танымайгъан заманда, сизин елеген къастлардан амалгъа гелме къоймагъыз.

15

Сизин чакъырагъан Аллагь йимик, сиз де бары да амалларыгъызда муъмин болугъуз.

16

Неге тюгюл де, Сыйлы Язывларда булай язылгъан: «Муъмин болугъуз, неге тюгюл де Мен де муъминмен».

17

Эгер гьар кимге этген ишлерине гёре гьакъ дуван этеген Аллагьгъа сиз Атабыз деп айта бусагъыз, бу дюньядагъы ят ерлердеги заманыгъызны Огъар гьюрмет этив булан оьтгеригиз.

18

Аталарыгъыздан къалгъан умпагьатсыз яшавлукъ къайдалардан сиз алтын яда гюмюш йимик пана затлар булан тюгюл, Исаны тетиксиз ва дамгъасыз бир къозуну къанына ошайгъан асил къаны булан къутгъарылгъаныгъызны билесиз.

19

Аталарыгъыздан къалгъан умпагьатсыз яшавлукъ къайдалардан сиз алтын яда гюмюш йимик пана затлар булан тюгюл, Исаны тетиксиз ва дамгъасыз бир къозуну къанына ошайгъан асил къаны булан къутгъарылгъаныгъызны билесиз.

20

О дюнья яралгъынча алда тангланды. Амма сизин учун бу ахыр заманларда арагъа чыкъды.

21

Сиз Месигьни оьлюмден тирилтген ва Ону макътавлу этген Аллагьгъа Ондан таба иман салдыгъыз. Шогъар гёре сизин иманыгъыз ва умутугъуз Аллагь булан байлавлу.

22

Гьакъ гертиликге тынглап, гюнагьлардан тазаланып, сиз иман къардашларыгъызгъа бакъгъан якъдагъы бетгёрдючюлюксюз сюювге етишдигиз. Энниден сонг да бир-биригизни гьакъ юрекден къайнар кюйде сююп туругъуз.

23

Сиз чирип къалагъан урлукъдан тюгюл, бир де чиримейген урлукъдан, демек Аллагьны яшав береген ва даимге къалагъан каламындан таба янгыдан тувдугъуз.

24

Неге тюгюл де, Сыйлы Язывларда язылгъаны йимик: Бары да инсанлар бир отгъа ошайлар. Оланы макътавлугъу да авлакъдагъы чечекге ошай. От сёне, чечек де сёне.

25

Раббибизни каламы буса даимге къалажакъ. Шо калам буса сизге билдирилген Сююнч Хабардыр.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.