2. Фессалоникийцам
1 2 3

1

Павелден, Силадан ва Тимофейден Атабыз Аллагьны ва Раббибиз Иса Месигьни Салоник шагьардагъы иманлыларыны жыйынына салам!

2

Атабыз Аллагьдан ва Раббибиз Иса Месигьден сизге парахатлыкъ ва рагьму болсун!

3

Къардашлар, сизин учун биз гьар заман Аллагьгъа шюкюр этмеге герекбиз. Шо тийишли де дюр, неге тюгюл сизин иманыгъыз даим арта ва бир-биригизге бакъгъан сюювюгюз токътавсуз гючлене.

4

Башыгъызгъа тюшген гьызарлавларда, азапларда сиз гёрсетип турагъан чыдамлыкъны ва иманны гьакъында Исагъа иман салгъанланы бары да жыйынларында биз оьктемлик булан хабарлайбыз.

5

Сиз гьали Аллагьны гьакимлиги саялы азап чегип турасыз. Сиз Оьзюню гьакимлигини тюбюне тюшмеге деп лайыкълы гьисапланагъаныгъыз Аллагьны дуваны адилли экенин исбатлай.

6

Аллагь адиллидир. Сизге азап берегенлеге тийишли азабын О бережек.

7

Шолай къыйынлыкъланы башдан гечирген сизин булан бизге буса рагьатлыкъ бережек. Раббибиз Иса кёклерден от-ялынны ичинде къудратлы малайиклер булан бирче гелген заманда, шолай болажакъ. Аллагьны танымагъанланы ва Раббибиз Исаны Сююнч Хабарын къабул этмегенлени шо заман О барысын да жазалажакъ.

8

Шолай къыйынлыкъланы башдан гечирген сизин булан бизге буса рагьатлыкъ бережек. Раббибиз Иса кёклерден от-ялынны ичинде къудратлы малайиклер булан бирче гелген заманда, шолай болажакъ. Аллагьны танымагъанланы ва Раббибиз Исаны Сююнч Хабарын къабул этмегенлени шо заман О барысын да жазалажакъ.

9

Олар Раббибизден, Ону зор къудратындан даимге айрылып, даим жазаланып туражакъ.

10

Булар Раббибиз Оьзюню халкъыны арасында макътавлу болмакъ учун ва Оьзюне иман салгъан бары да халкъны арасында оьр болмакъ учун гележек шо гюн болажакъ. Сиз де оланы арасында болажакъсыз, неге тюгюл де Ону гьакъындагъы бизин шагьатлыгъыбызгъа инандыгъыз.

11

Шо саялы да Аллагь Оьзю чакъыргъан яшавгъа сиз лайыкълы болсун деп, гьар заман дуа этебиз. О сизин гьар рагьмулу хыялыгъызны ва иманыгъыздан чыгъагъан гьар ишигизни Оьзюню къудраты булан тамамласын деп тилейбиз.

12

Шоллукъда, сиз Раббибиз Исаны атын макътавлу этежексиз ва сизин ишлеригизден таба О да Аллагьыбызны ва Оьзюню рагьмусу булан макътавлу болажакъ.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.