2. Иоанна
1

1

Аллагь сайлагъан ханымгъа ва ону яшларына мен ёлбашчыдан салам! Мен сизин гьакъ герти кюйде сюемен. Янгыз мен тюгюл, гьакъ гертиликни билегенлер барысы да сизин сюелер,

2

неге тюгюл гьакъ гертилик бизин ичибизде яшай ва даим де бизин булан къалажакъ.

3

Атабыз Аллагьдан ва Ону Уланы Иса Месигьден гелеген зор яхшылыкъ, рагьму ва парахатлыкъ гьакъ гертиликде ва сюювде бизин булан къалажакъ.

4

Сени бир-бир авлетлеринг бизге Атабыз буюргъан кюйде гьакъ гертиликни ёлу булан юрюйгенин эшитгенде, мен бек сююндюм.

5

Энни де сагъа тилеймен, гьюрметли ханым, гелигиз, барыбыз да бир-бирибизни сюейик! Бу мен сагъа язагъаным янгы бир буйрукъ тюгюл, башдан берли де бизге берилген буйрукъ.

6

Сюймек демек буса биз Аллагьны буйрукъларына гёре яшамагъа герекбиз демекдир. Башдан берли эшитгенигиз йимик, Ону буйругъу сюювню ёлунда юрюмеклигибиздир.

7

Дюньяны гьар еринде Иса Месигь ер юзюне инсан къаркъарада гелгенин къабул этмейген бир кёп ялгъанчылар яйылгъан. Шолай адамлар – ялгъанчылар ва Месигьни душманлары. Месигьге амин болугъуз

8

Оьзюгюзге тергев беригиз! Тёкген къыйыныбыз пучуна гетмесни гьайын этигиз, амма тийишли гьагъыгъызны алмагъа къаст этигиз.

9

Месигь уьйретеген ёлдан тайып, Огъар амин болмайгъан гьар кимни Аллагьы ёкъдур. Шо ёлгъа амин болгъан кююнде къалгъан гьар кимни буса Атасы ва Уланы бар.

10

Эгер ким буса да бирев, сени янынга гелип, Иса уьйретеген ёлну гёрсетмей буса, ону уьюнге гирме де къойма, огъар салам да берме.

11

Неге тюгюл де, шолай адамгъа салам береген гиши ону яман ишлерини ортакъчысы да болур.

12

Сизге язмагъа мени дагъы да кёп затларым бар эди, амма кагъызгъа язмагъа сюймеймен. Сююнчюбюз толу болсун учун, бир сизин яныгъызгъа гелмеге ва сизин булан бетге-бет сёйлемеге умут этемен.

13

Аллагь сайлагъан къызардашынгны яшлары да сагъа салам йиберелер.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.