2. Коринфянам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Аллагь буюруп, Иса Месигьни элчиси болгъан мен Павелден ва иман къардашыбыз Тимофейден Исагъа иман салгъанланы Коринфдеги жыйынына ва Аллагьны Агьая вилаятдагъы бары да халкъына салам!

2

Атабыз Аллагьдан ва Раббибиз Иса Месигьден сизге рагьму ва парахатлыкъ болсун!

3

Раббибиз Иса Месигьни Аллагьына ва Атасына макътавлар болсун! Аллагь рагьмуну Атасыдыр ва маслагьатчыдыр.

4

Къайгъысы булангъылагъа биз маслагьат этип болсун деп, бары пашманлыкъларыбызда Аллагь бизге маслагьат эте. Аллагь бизге берген маслагьат этив булан биз олагъа да маслагьат этип болабыз.

5

Бизге, гертилей де, Месигь чекген азапларда нечакъы ортакъчылыкъ этмеге тюше буса, Аллагь да Месигьден таба шончакъы бизге маслагьат этип тура.

6

Яшавда биз къыйынлыкълар гёре бусакъ, шо сизге маслагьат этилсин учун ва сиз къутгъарылсын учун. Эгер Аллагь бизге маслагьат эте буса, шо да сизге маслагьат этмек учун, неге тюгюл де бизге башдан гечирме тюшеген къыйынлыкъланы сизге де чыдамлы кюйде башдан гечирмеге шо кёмек этежек.

7

Бизин сизге бакъгъан якъдагъы умутубуз буса бек: сизин булан бирче ортакъ азап чегивлерибизден къайры, ортакъ маслагьатыбыз да барны биз билебиз.

8

Къардашларым, Асияда бизин башыбыздан гетген къыйынлыкъланы сиз де билгенигизни сюебиз. Онда о даражада къыйын эди чи, биз гьатта сав къаларбыз деп де умут этмей эдик.

9

Бизге оьлюм дуван этилген йимик гёрюне эди. Амма шолай биз оьзюбюзге аркъа таяп болсун учун тюгюл, оьлюлени тирилтеген Аллагьгъа аркъа таяп болсун учун болду.

10

О эди бизин къоркъунчлу оьлюмден къутгъаргъан. Энниден сонг да къутгъаражакъ Одур! Аллагь бизин бирдагъы да къутгъаражакъ деп, Ону булан умутубузну байлайбыз, неге тюгюл де этеген дуаларыгъыз булан сиз де бизге кёмек этесиз. Шо заман бизин учун кёп санавда этилген дуалагъа жавап гьисапдагъы Аллагьны рагьмусу саялы кёплер Огъар шюкюр этежек.

11

О эди бизин къоркъунчлу оьлюмден къутгъаргъан. Энниден сонг да къутгъаражакъ Одур! Аллагь бизин бирдагъы да къутгъаражакъ деп, Ону булан умутубузну байлайбыз, неге тюгюл де этеген дуаларыгъыз булан сиз де бизге кёмек этесиз. Шо заман бизин учун кёп санавда этилген дуалагъа жавап гьисапдагъы Аллагьны рагьмусу саялы кёплер Огъар шюкюр этежек.

12

Биз не зат булан оьктем болабыз? Айрокъда сизге бакъгъан якъда бу дюньяда оьзюбюзню Аллагьдан гелеген ачыкълыкъ ва гьакъ юреклик булан тутагъанлыкъда намусубуз бизге юк болуп токътай. Биз инсан гьакъылына тюгюл, Аллагьны рагьмусуна аркъа таяйбыз.

13

Биз сизге охуп англап болмас йимик бир зат да язмайбыз. Энни аз-маз англагъаныгъыз йимик, сиз бизин толу кюйде де англар деп умут этемен. Шо заман Раббибиз Исаны къайтып гележек гюнюнде биз сизин булан не даражада оьктем болажакъ бусакъ, сиз де шо даражада бизин булан оьктем болажакъсыз.

14

Биз сизге охуп англап болмас йимик бир зат да язмайбыз. Энни аз-маз англагъаныгъыз йимик, сиз бизин толу кюйде де англар деп умут этемен. Шо заман Раббибиз Исаны къайтып гележек гюнюнде биз сизин булан не даражада оьктем болажакъ бусакъ, сиз де шо даражада бизин булан оьктем болажакъсыз.

15

Муна шо саялы шогъар инанагъан гьалымда, сиз эки къабат пайда алсын деп, мен башлап сизин яныгъызгъа гелме токъташдым.

16

Македониягъа барагъан ёлумда сизин яныгъызгъа гелме къастым бар эди. Сонг, къайтывда, сиз мени Ягьудеягъа сапаргъа гьазирлеп болсун учун, яныгъызгъа гелме сюе эдим.

17

Мен шолай иш гёреген заманда, шону сай гьакъыллылыгъымдан этдимми дагъы? Яда мен хыялларымны бу дюньягъа хас болагъан кюйде бир вакътини ичинде «дюр, дюр» ва «тюгюл, тюгюл» деп айтагъанда йимик ойлашып къарайман деп эсигизге гелеми?

18

Амма Аллагь аминдир ва О – бир вакътини ичинде биз сизге «дюр» ва «тюгюл» деп бир заманда да айтмажагъыбызгъа шагьат.

19

Мен, Сила ва Тимофей сизин арагъызда билдирип тургъан Аллагьны Уланы Иса Месигьге бакъгъан якъда гьеч бир мекенсизлик ёкъ. Месигьде янгыз «дюр» деген зат бар.

20

Аллагь нече керен сёз берсе де, Оьзю Месигь – бары затгъа «дюр» деген жавап! Муна шо саялыгъа биз Месигьден таба Аллагьны макътавлугъу учун «Амин!» деп къычырабыз.

21

Бизин де, сизин де Месигь булан бирликде беклешдиреген О – Аллагь. Бизин танглагъан да О.

22

Биз Оьзюнюки экенни гёрсетмек учун, Аллагь бизин мюгьюрю булан белгиледи, юкчю гьисапда юреклерибизге Ругьун салды.

23

Мен Коринфге гьали болгъунча гелмегеним янгыз сизин къызгъанагъаным саялы. Шогъар шагьатлыкъгъа мен Аллагьны чакъыраман ва жаным булан ант этемен.

24

Биз сизин иманыгъызгъа башчылыкъ этип турмайбыз чы. Иманыгъызда сиз къатты кюйде токътагъаныгъызны биз билебиз. Янгыз къуванчыгъыз учун биз сизин булан бирче загьмат тёгебиз.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.