2. Петра
1 2 3

1

Иса Месигьни къуллукъчусу ва элчиси болгъан мен Петерден сизге салам. Аллагьыбыз ва Къутгъарывчубуз болгъан Иса Месигьни муъминлигини яхшылыгъындан, бизин йимик, сиз де имангъа етишдигиз.

2

Аллагьны ва Раббибиз Исаны гьакъындагъы билимден таба сизге рагьму ва парахатлыкъ артсын.

3

Аллагь рази къалагъан кюйде яшамакъ учун, Ону гьакъындагъы билимден таба тарыкълы болагъан бары да зат Ону къудраты булан бизге берилди. О бизин Оьзюню яхшылыгъына ва макътавлугъуна ортакъчы болмагъа чакъырды.

4

Шолардан таба О бизге кёп уллу ва къыйматлы ваъдаланы гелтирди. Шо ваъдалар, сиз бу дюньяны напслары булан байлавлу бузукълукълагъа похланмайлы, оланы кёмеклиги булан Аллагьгъа ошасын деп савгъат этилди.

5

Шогъар гёре сиз имангъа яхшы къылыкъны, яхшы къылыкъгъа билимни, билимге оьзюн енгип сакълап болагъанлыкъны, оьзюн енгип сакълап болагъанлыкъгъа чыдамлыкъны, чыдамлылыкъгъа Аллагьгъа амин болмакълыкъны, Аллагьгъа амин болмакълыкъгъа къардашын сюймекликни, къардашын сюймекликге сюювню къошмакъ учун, бары да гючюгюзню салып къаст этигиз.

6

Шогъар гёре сиз имангъа яхшы къылыкъны, яхшы къылыкъгъа билимни, билимге оьзюн енгип сакълап болагъанлыкъны, оьзюн енгип сакълап болагъанлыкъгъа чыдамлыкъны, чыдамлылыкъгъа Аллагьгъа амин болмакълыкъны, Аллагьгъа амин болмакълыкъгъа къардашын сюймекликни, къардашын сюймекликге сюювню къошмакъ учун, бары да гючюгюзню салып къаст этигиз.

7

Шогъар гёре сиз имангъа яхшы къылыкъны, яхшы къылыкъгъа билимни, билимге оьзюн енгип сакълап болагъанлыкъны, оьзюн енгип сакълап болагъанлыкъгъа чыдамлыкъны, чыдамлылыкъгъа Аллагьгъа амин болмакълыкъны, Аллагьгъа амин болмакълыкъгъа къардашын сюймекликни, къардашын сюймекликге сюювню къошмакъ учун, бары да гючюгюзню салып къаст этигиз.

8

Эгер де сизде шо хасиятлар да болуп, оланы санавун да артдырып тура бусагъыз, шо хасиятлар Раббибиз Иса Месигьни гьакъындагъы сизин билимигизни не буса да бир пайдасыз ва гелимсиз къалмагъа къоймажакъ.

9

Оьзюнде шо хасиятлар ёкъ адамны гёзлерини гёрегенлиги шонча да осал чы, ол гьатта бир зат да гёрмей ва алдагъы гюнагьларындан тазалангъанын да унутуп битген.

10

Шогъар гёре, къардашларым, Аллагьгъа къуллукъ этмеге чакъырылгъаныгъызны ва Аллагь сизин сайлагъанын гёрсетмек учун, дагъы да ва дагъы да бек къаст этигиз. Шолай этсегиз, сиз бир заманда да сюрюнмессиз.

11

Шолайлыкъда, Раббибиз ва Къутгъарывчубуз Иса Месигьни даимлик Гьакимлигини тюбюне тюшеген ёл сизин учун эркин кюйде ачылып сакъланажакъ.

12

Шо себепден мен сизге шо гьакъда даим эсигизге салып тураман. Сиз шоланы биле бусагъыз да ва сизге етишген гьакъ гертиликде токъташгъан бусагъыз да, мен шону этемен.

13

Бу дюньяда яшагъан чакъы заманымны ичинде шоланы сизин эсигизге салмакъны оьзюмню борчум гьисап этемен.

14

Раббибиз Иса Месигь магъа ачыкъ этген кюйде, узакъ къалмай мен бу дюньядан гетежегимни билемен.

15

Гьалиге буса, мен оьлгенден сонг да, гьар не заманда да сиз мен айтагъан шо затланы эсигизге алсын учун, бары болагъан затымны этип туражакъман.

16

Биз сизге Раббибиз Иса Месигьни къудратыны ва къайтып гелмеклигини гьакъында айта туруп, къайдагъы гьиллалы масаллагъа асасланып турмадыкъ. Ону зорлугъун биз оьз гёзлерибиз булан гёрдюк.

17

Атабыз ва гьар-бир макътавлагъа Ес болгъан Аллагь, Исагъа гьюрмет этип, Огъар макътав этип: «Бу Мени сююмлю Уланымдыр. О Мени къуванчымдыр!» – деп айтды.

18

Ону булан бирче сыйлы тавда турагъан заманда, кёкден шо сесни биз де эшитдик.

19

Шогъар пайхаммарлар айтгъан сёзлер бизин дагъы да бек инандырды. Шо сёзлеге сиз танг къатып, юреклеригизде тангчолпан тувгъанча, къарангылыкъда эртен болгъанча ярыкъ береген чыракъгъа йимик янашып, тюз этесиз.

20

Инг алдын сиз шу затны англап къойма тарыкъсыз: Сыйлы Язывлардагъы Аллагьны атындан пайхаммарлар сёйлейген бир затны да инсан оьзбашына англатып болмай, неге тюгюл де Аллагьны атындан сёйлев бир заманда да инсан айтма сюйген затдан амалгъа гелмеген. Тюгюл, пайхаммарлар Аллагьны Ругьуну таъсиринден Аллагьдан гелеген затланы айтып тургъанлар.

21

Инг алдын сиз шу затны англап къойма тарыкъсыз: Сыйлы Язывлардагъы Аллагьны атындан пайхаммарлар сёйлейген бир затны да инсан оьзбашына англатып болмай, неге тюгюл де Аллагьны атындан сёйлев бир заманда да инсан айтма сюйген затдан амалгъа гелмеген. Тюгюл, пайхаммарлар Аллагьны Ругьуну таъсиринден Аллагьдан гелеген затланы айтып тургъанлар.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.