1

Инг башлап Аллагь кёкню ва ерни яратгъан.

2

Ер бош ва гёлемсиз болгъан, терен сувланы уьстюн къарангылыкъ къуршагъан болгъан. Аллагьны Ругьу сувланы уьстюнде къалкъып айлангъан.

3

Аллагь: «Ярыкъ болсун», – деген. Ярыкъ да болгъан.

4

Аллагь ярыкъ яхшы экенни гёрюп, ону къарангылыкъдан айыргъан.

5

Ярыкъгъа Аллагь «гюндюз» деп, къарангылыкъгъа буса «гече» деп ат къойгъан. Ахшам болгъан, эртен болгъан – бу биринчи гюн болгъан.

6

Аллагь: «Сувланы ортасы булан оланы эки бёлеген гюмез болсун», – деген. Шолай болма да болгъан.

7

Гюмезни яратып, Аллагь ону тюбюндеги сувланы ону уьстюндеги сувлардан айыргъан.

8

Гюмезге «кёк» деп ат къойгъан. Ахшам болгъан, эртен болгъан – бу экинчи гюн болгъан.

9

Аллагь: «Кёкню тюбюндеги сувлар биригип, къуру гёрюнсюн», – деген. Шолай болма да болгъан.

10

Аллагь къуругъа «топуракъ» деп, бирикген сувлагъа буса «денгизлер» деп ат къойгъан. Аллагь бу затлар яхшы экенни гёрген.

11

Аллагь: «Топуракъдан урлукъ береген отлар, гьарисини оьзюню журасына гёре урлугъу булангъы емиш береген тюрлю тереклер оьссюн», – деген. Шолай болма да болгъан.

12

Топуракъдан урлукъ береген тюрлю отлар, гьарисини оьзюню журасына гёре урлугъу булангъы емиш береген тюрлю тереклер оьсген. Аллагь бу затлар яхшы экенни гёрген.

13

Ахшам болгъан, эртен болгъан – бу уьчюнчю гюн болгъан.

14

Аллагь: «Кёкню гюмезинде гечени гюндюзден айырмакъ учун ярыкъ береген затлар болсун. Олар болжалланы гёрсетсин, гюнлени ва йылланы оьлчесин.

15

Олар кёкню гюмезинден ярыкъ берип, ер юзюн ярыкъландырсын», – деген. Шолай болма да болгъан.

16

Аллагь кёкде ярыкъ береген эки затны яратгъан: гюндюзлеге гьакимлик этмек учун уллусун, гечелеге гьакимлик этмек учун гиччисин ва юлдузланы яратгъан.

17

Аллагь оланы ер юзюне ярыкъ берсин учун, гюндюзлеге, гечелеге гьакимлик этсин учун ва къарангылыкъны ярыкъдан айырмакъ учун кёкню гюмезинде ерлешдирген. Аллагь бу затлар яхшы экенни гёрген.

18

Аллагь оланы ер юзюне ярыкъ берсин учун, гюндюзлеге, гечелеге гьакимлик этсин учун ва къарангылыкъны ярыкъдан айырмакъ учун кёкню гюмезинде ерлешдирген. Аллагь бу затлар яхшы экенни гёрген.

19

Ахшам болгъан, эртен болгъан – бу дёртюнчю гюн болгъан.

20

Аллагь: «Сувлар кёп жанлардан толсун. Оьрде – кёкню гюмезинде къушлар учсун», – деген.

21

Аллагь зор уллу денгиз аждагьаланы, сувда турагъан жан-жаныварны, гьар тюрлю къушланы яратгъан. Аллагь бу затлар яхшы экенни гёрген.

22

Аллагь оланы: «Артыгъыз, кёп болугъуз, денгизни сувларын толтуругъуз. Ерде де къушлар кёп болсун», – деп шабагьатлагъан.

23

Ахшам болгъан, эртен болгъан – бу бешинчи гюн болгъан.

24

Аллагь: «Топуракъда тюрлю жанлар: гьайван-мал, ерде юрюп айланагъан жанлар ва къыр жанланы тюрлю журалары тувсун», – деген. Шолай болма да болгъан.

25

Аллагь къыр жанланы, гьайван-малны ва ерде юрюп айланагъан гьар-бир жанны тюрлю жураларын яратгъан. Аллагь бу затлар яхшы экенни гёрген.

26

Аллагь булай деген: «Бизин келпетибизге, Оьзюбюзге ошатып адамны яратайыкъ. О денгиздеги балыкълагъа да, кёкдеги къушлагъа да, гьайван-малгъа да, бютюн ер юзюндеги къыр жанлагъа да, ерде юрюп айланагъан гьар-бир жанлагъа да гьакимлик этсин».

27

Аллагь адамны Оьзюню, Аллагьны келпетине ошатып яратгъан. О эргишини ва къатынгишини яратгъан.

28

Аллагь оланы шабагьатлай туруп, булай деген: «Кёп яшлар тапдырыгъыз, артып йиберигиз, ер юзюн толтуругъуз, ону елегиз. Денгизлердеги балыкълагъа, кёкдеги къушлагъа, ерде юрюп айланагъан гьар-бир жангъа гьакимлик этигиз.

29

Мен сизге ер юзюндеги урлугъу булангъы бары да отланы, емиш береген тереклени беремен.

30

Ичинде жаны бар бары да затгъа буса: жанлагъа, къушлагъа, ерде юрюп айланагъан гьар-бир жангъа Мен ашамагъа деп яшыл оьсюмлюклени беремен». Шолай болма да болгъан.

31

Аллагь Оьзю яратгъан затлагъа къарап, олар бек яхшы экенин гёрген. Ахшам болгъан, эртен болгъан – бу алтынчы гюн болгъан.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.