Иуды
1

1

Бу кагъызны мен, Иса Месигьни къуллукъчусу ва Якъубну иниси болгъан Ягьуда, язаман. Иса Месигь къоруп сакълагъан, Атабыз Аллагьны сююмлю чакъырылгъанларына салам!

2

Сизге бакъгъан якъда рагьму, парахатлыкъ ва сююв артсын дагъы!

3

Сююмлю къардашларым, бизге ортакъ болгъан къутгъарылывну гьакъында язмагъа нечакъы да сюйген эдим. Амма Аллагьны халкъына бир керен ва даимге инанынылып тапшурулгъан иманыбыз учунгъу ябушувгъа сизин борчлу этмекни гьакъында сизге язмакъны тийишли гёрдюм.

4

Мен шо гьакъда язагъаным, бир тайпа адамлар сизин арагъызгъа яшыртгъын кюйде къошулгъанлар. Олар, шо аллагьсызлар, бизин Аллагьыбызны рагьмусу гьакъындагъы хабарны къынгырлашдыра, ону пасат юрюме ихтияр береген зат йимик англаталар. Шоллукъда, бизин биргине-бир Есибиз ва Раббибиз болгъан Иса Месигьни гери уралар. Оланы налатлама гереклиги къадим заманлардан берли язылгъан.

5

Сиз булай да биле бусагъыз да, мен шу затны эсигизге салмагъа сюемен: Раббибиз Оьзюню халкъын Мисри топурагъындан чыгъарып къутгъаргъан сонг, дангылда иман салмагъанланы ёкъ этди.

6

Оьзлени оьр даражасын сакъламагъан, кёклердеги уьйлерин ташлап гетген малайиклеге къыяматгюн дуван гесмек учун, Раббибиз оланы къарангылыкъда байлап сакълады.

7

Шо малайиклер йимик, бузукъ зиналыкъ ва гьар тюрлю пасатлыкъ юрютген Содом, Гьомора ва айланадагъы шагьарлар да жаза гьисапда даимлик отну алгъанланы уьлгюсю болуп токътайлар.

8

Бу аллагьсызлар да шолай, оьзлени тюшлерине асасланып, къаркъараларын мурдар этелер, гьакимликни инкар этелер ва макътавлу малайиклени сёгелер.

9

Баш малайик Микайыл оьзю де Мусаны сюеги гьакъында эришип сёйлейгенде, иблисге къаршы сёгюшмеди, янгыз: «Аллагь сени жазаласын», – деп айтып къойду.

10

Амма бу адамлар оьзлер англамайгъан затланы сёгюп сёйлейлер, англавсуз гьайванлар йимик, гьисине гёре яшап, оьзлени дагъыталар.

11

Адаршай олагъа! Олар Къабилни ёлу булан юрюгенлер. Къазанчны бетин этип, олар Балам этген хаталаны къайтарып этгенлер. Олар Корагь деген адамны башгётеривюнде ортакъчылыкъ этгенлер йимик ёкъ этилежеклер.

12

Сюювню белгилейген тепсигизде олар дамгъалардай болуп токътайлар. Бир янгыз да уялмай тепсиде олтуруп, олар янгыз оьзлени гьайында болалар. Олар ел алып барагъан янгурсуз булутлардыр. Олар гюзде тамурундан чыгъарылып алып ташлангъан емишсиз тереклердир, эки керен оьлгенлердир.

13

Олар оьз айыпларын гёбюк булан яшырагъан денгизни вагьши толкъунларыдыр. Олар оьзлеге къарангылыкъны зулматында даим зылцын берип турмакъ белгиленген адашгъан юлдузлардыр.

14

Адамдан сонг еттинчи наслуда болгъан Энош оланы гьакъында Аллагьны атындан булай айтгъан: «Муна, Раббибиз минглер булангъы сыйлы малайиклери булан гележек.

15

О бары да халкъгъа дуван этежек, аллагьсызланы этген аллагьсыз ишлерин ва аллагьсыз гюнагьлылар Оьзюню гьакъында айтгъан затланы аянгъа чыгъарып бережек».

16

Бу адамлар – арзачылар ва бугьтанчылар. Олар оьзлени напсларына тынглап юрюйлер, оьктем сёйлейлер, оьз пайдасы учун башгъалагъа ялынчлыкъ этелер.

17

Сиз буса, сююмлю къардашларым, Раббибиз Иса Месигьни элчилери алданокъ айтгъан сёзлерин эсге алып къоюгъуз.

18

Олар сизге: «Ахыр заман оьзлени аллагьсыз напслары булан юрюйген мысгъыллавчулар арагъа чыгъажакъ», – деп айтгъан эдилер.

19

Олар адамланы ярплашдыра. Олар бу дюньялыкъ гьислерине гёре яшайлар ва оларда Аллагьны Ругьу ёкъдур.

20

Сиз буса, сююмлю къардашларым, инг сыйлы иманыгъыз булан оьзюгюзню беклешдиригиз ва Аллагьны Ругьу булан дуа этигиз.

21

Раббибиз Иса Месигьни рагьмусу сизге гелтирежек даимлик яшавну гёзлеп, Аллагь сизин сюегенни даим эсде сакълап яшап туругъуз.

22

Шеклик этегенлеге рагьмулу болугъуз,

23

башгъаларын буса отдан чыгъарып алып къутгъарыгъыз. Бир тайпа оьзгелерине рагьму этигиз, амма олардан сакъ болугъуз, гьатта оланы гюнагьларындан похлангъан гийимлеринден де жиргенигиз.

24

Сизин йыгъылывдан сакълап ва Оьзюню сыйлы нюрюню алдына нарыстадай шатлыкъгъа салып болагъан Аллагьгъа макътавлар болсун дагъы! Раббибиз болгъан Иса Месигьден таба бизин къутгъаргъан Бир болгъан Аллагьгъа гьар заманда да, гьали де, гьар даим де макътавлар, зорлукъ, къудрат ва гьакимлик болсун дагъы! Амин.

25

Сизин йыгъылывдан сакълап ва Оьзюню сыйлы нюрюню алдына нарыстадай шатлыкъгъа салып болагъан Аллагьгъа макътавлар болсун дагъы! Раббибиз болгъан Иса Месигьден таба бизин къутгъаргъан Бир болгъан Аллагьгъа гьар заманда да, гьали де, гьар даим де макътавлар, зорлукъ, къудрат ва гьакимлик болсун дагъы! Амин.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.