К Ефесянам
1 2 3 4 5 6

1

Бу кагъызны Аллагьны буйругъу булан Иса Месигьни элчиси болгъан мен, Павел, язаман. Эфесде Иса Месигьге амин болгъан Аллагьны халкъына салам!

2

Атабыз Аллагьдан ва Раббибиз Иса Месигьден сизге рагьму ва парахатлыкъ болсун!

3

Раббибиз Иса Месигьни Атасы болгъан Аллагьгъа гьар алгъышлар болсун! Месигь булан бирликде О бизге кёклердеги бары да ругь савгъатларын берди.

4

Оьзюню алдында биз таза юрекли, айыпсыз болсун учун ва сююв булан яшасын учун, дюнья яралгъынча алданокъ да Аллагь Месигьден таба бизин сайлады.

5

Иса Месигьден таба Аллагь бизге Оьзюню авлетлери болмакъны алданокъ белгиледи. Будур Ону мурады ва кёп сююп этген иши!

6

Сююмлю Уланындан таба бизге асламдан берген макътавлу зор яхшылыгъы учун Аллагьгъа алгъыш этейик

7

Ону къаны тёгюлмеклигинден таба биз гюнагьларыбыздан гечилдик ва азатлыкъгъа етишдик. Ону рагьмусу шонча да гьисапсыз чы, О бизге аявсуздан Оьзюню бютюн англавундан ва гьакъылындан тёгюп къойду.

8

Ону къаны тёгюлмеклигинден таба биз гюнагьларыбыздан гечилдик ва азатлыкъгъа етишдик. Ону рагьмусу шонча да гьисапсыз чы, О бизге аявсуздан Оьзюню бютюн англавундан ва гьакъылындан тёгюп къойду.

9

О Оьзюню сырлы мурадын бизге ачыкъ этди. Оьзю яхшы гёрюп, шо мурады башынданокъ Месигьден таба яшавгъа чыгъарылды.

10

Белгилеген заман етгенде, Аллагь шо мурадын тамамлажакъ, кёклердеги ва ердеги бары да затны бирлешдирип, Месигьге таби этежек.

11

Месигьден таба Аллагь бизин Оьзюню халкъы этип сайлады. Дюньядагъы бары да затны Оьзю сюйген кюйде ва Оьзюню гёнгюлюне гёре этеген Аллагь шону бизге алданокъ белгиледи.

12

Шогъар гёре биз, биринчилей болуп Месигь булан умутубузну байлагъанлар, макътавлу Аллагьыбызгъа алгъышлар этейик.

13

Сизге къутгъарылыв гелтиреген гьакъ гертиликни каламын – Сююнч Хабарны – эшитген заманда, сиз де Месигьники болуп токътадыгъыз. Шогъар инангъан сонг, сиз Оьзюнюки экенни гёрсетип, Аллагь сизге ваъда этилген Ругьун берди.

14

Шо Ругь бизге, Оьзюнюки болгъанлагъа, Аллагь толу кюйдеги азатлыкъ бергинче, бизин варислигибизни юкчюсюдюр. Шогъар гёре де биз макътавлу Аллагьгъа алгъыш этейик!

15

Шо саялы мен де, Раббибиз Исагъа бакъгъан якъдагъы сизин иманыгъызны ва Аллагьны бары да халкъына бакъгъан якъдагъы сюювюгюзню эшитгенден берли,

16

бир токътамай Аллагьгъа шюкюрлюк этемен ва сизин учун дуа этемен.

17

Раббибиз Иса Месигьни Аллагьы, макътавлу Атасы, Оьзюн сиз яхшы танысын деп, сизге гьакъыл ва англав береген Ругьун савгъат этсин деп мен дуа этемен.

18

Аллагь сизин оьзюне багъып чакъыргъан умутну, Оьзюню халкъы булан сиз ортакъ этежек варисликни зорлугъун ва бизге, Исагъа иман салагъанлагъа, таъсир этеген Оьзюню къудратыны гьатсыз уллулугъун сизге гёрмеге англав берсин деп дуа этемен. Шо къудрат Аллагь Месигьни оьлюмден тирилтгенде ва Ону кёклерде Оьзюню онг ягъында олтуртгъанда гёрюндю.

19

Аллагь сизин оьзюне багъып чакъыргъан умутну, Оьзюню халкъы булан сиз ортакъ этежек варисликни зорлугъун ва бизге, Исагъа иман салагъанлагъа, таъсир этеген Оьзюню къудратыны гьатсыз уллулугъун сизге гёрмеге англав берсин деп дуа этемен. Шо къудрат Аллагь Месигьни оьлюмден тирилтгенде ва Ону кёклерде Оьзюню онг ягъында олтуртгъанда гёрюндю.

20

Аллагь сизин оьзюне багъып чакъыргъан умутну, Оьзюню халкъы булан сиз ортакъ этежек варисликни зорлугъун ва бизге, Исагъа иман салагъанлагъа, таъсир этеген Оьзюню къудратыны гьатсыз уллулугъун сизге гёрмеге англав берсин деп дуа этемен. Шо къудрат Аллагь Месигьни оьлюмден тирилтгенде ва Ону кёклерде Оьзюню онг ягъында олтуртгъанда гёрюндю.

21

Янгыз бу дюньябызда тюгюл, гележек дюньябызда да Аллагь Месигьни бары да пачалардан, гьакимликден, башчылыкъдан, гючлерден, гьар-бир чинлерден оьрге чыгъарды.

22

Аллагь буланы барын да Месигьге таби этди, Ону бары да затгъа, Огъар иман салгъанланы барысына да Баш этип салды.

23

Месигьге иман салгъанлар барысы да Ону къаркъарасы болуп токътай. Месигь Оьзю булан шону ва бютюн бары затны да толу этип токътай.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.