К Евреям
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Бырынгъы заманларда Аллагь бизин ата-бабаларыбыз булан пайхаммарлардан таба кёп керенлер ва гьар тюрлю къайдаларда сёйледи.

2

Бу ахыр заманларда да О Уланындан таба бизин булан сёйледи. О бары да затын Уланына варисликге берди ва бир заманларда Ондан таба аламны да яратды.

3

Уланы Атасыны макътавлугъуну нюрю болуп токътай ва Оьзю Аллагьны барлыгъын гёрсете. Къудратлы сёзю булан О бары затны сакълап тура. Бизин гюнагьларыбыздан тазалап, О кёклерде Оьр болгъан Аллагьны онг ягъында олтурду.

4

Оьзюне къоюлгъан ат малайиклени атларындан оьрге чыкъгъанда йимик, Оьзю де олардан оьрге чыкъды.

5

Аллагь бир малайикге де булай айтмады: Сен Мени Уланымсан. Мен бугюн Сени Атанг болдум. Яда: Мен Ону Атасы болажакъман, О да Мени Уланым болажакъ.

6

Оьзюню бютюн аламдан да алда тувгъан Уланын дюньягъа йиберип, Аллагь булай айтды: Аллагьны бары да малайиклери Огъар сужда этсинлер.

7

Малайиклени гьакъында да Аллагь булай айтды: О Оьзюню малайиклерин елге ошайгъан, къуллукъчуларын да отну ялынына ошайгъан этди.

8

Амма Уланына булай айтды: Сени тахынг гьар даим де болажакъ, гьей Аллагь! Сени пачалыгъынгда адилли кюйде ёлбашчылыкъ этилежек.

9

Сен адилликни сюйдюнг, яманлыкъны гёрюп ярамадынг. Шо саялы да Аллагь, Сени Аллагьынг, ёлдашларынгдан эсе Сагъа артыкъ сююнч берди.

10

Аллагь дагъы да булай айтды: Я Рабби! Башлап Сен ерни кюрчюсюн салдынг. Кёклени де Сен къолларынг булан яратдынг.

11

Ер ва кёклер ёкъ болажакълар, амма Сен даим къалажакъсан. Олар опуракъ йимик эсгиленип, тозулажакъ.

12

Сен оланы опуракъ йимик, чырмап тайдырып, янгылары булан алышдыражакъсан. Амма Сен алышынмажакъсан ва Сени йылларынг тюгенмежек!

13

Аллагь бир малайикге бир заманда да булай айтмады: Душманларынгны Сени аякъ тюбюнге салгъынча, Мени онг ягъымда олтуруп тур.

14

Малайиклер къутгъарылажакъ адамлагъа къуллукъ этмек учун йиберилген ругьлар тюгюлмю?

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.