К Филимону
1

1

Иса Месигьге къуллукъ этегеним саялы туснакъдагъы мен Павелден ва иман къардашыбыз Тимофейден иман ёлундагъы сююмлю иш ёлдашыбыз Филимонгъа,

2

Исагъа иман салгъанланы сени уьюнгде жыйылагъанларына, иман къызардашыбыз Афиягъа ва иман ёлундагъы иш ёлдашыбыз Архипге салам!

3

Атабыз Аллагьдан ва Раббибиз Иса Месигьден сизге рагьму ва парахатлыкъ болсун.

4

Сююмлю Филимон, мен дуа этегенде, сени учун даим Аллагьгъа шюкюр этемен.

5

Сени Раббибиз Исагъа ва Аллагьны бары да халкъына бакъгъан якъдагъы сюювюнгню ва олай да иманынгны гьакъында эшитемен.

6

Месигь булан бирлигибизни себебинден бизде де яхшылыкъ бар. Барыбызгъа да ортакъ болгъан сени иманынг шо яхшылыкъгъа тюшюнювге гелтирсин деп, мен дуа этемен.

7

Сен Аллагьны халкъын рагьатландырып турдунг. Шо саялы, къардашым, сени олагъа бакъгъан якъдагъы сюювюнг мени къувандырып ва ругьландырып тура.

8

Месигьни аты булан мен сагъа гьеч тартынмайлы борчунгну эсинге салып болур эдим.

9

Тек биз бирев-биревню сюегенибиз саялы, мен, Павел, бир къарт чагъымдагъы ва гьали Иса Месигьге къуллукъ этегеним себепли болуп туснакъдагъы адам, сагъа тилемекни къолай гёремен.

10

Мен туснакъдагъы заманда оьзюмню авлетимдей гёрген уланым Онесимге бир рагьму этмекни сагъа тилеймен.

11

Алда ону сагъа гьеч пайдасы болмагъандыр, амма гьали о сени ва мени учун пайдалы.

12

Оьзюмню бир янымны айырып тайдыргъандай болса да, мен къайтарып ону сени янынга йиберемен.

13

Сююнч Хабарны билдирегенимни себебинден туснакъгъа тюшгеним саялы, сени орнунга о магъа кёмек этип турсун деп, мен ону мунда къоймагъа сюер эдим.

14

Амма сени разилигинг болмай туруп, мен шолай этмеге сюймеймен. Сен шо яхшы ишни борчлу болуп тюгюл, оьзюнг сююп этгенингни сюер эдим.

15

Сонг сени булан даимге къалмакъ учун, балики, о сенден заманлыкъгъа айрылгъан болгъандыр.

16

Гьали буса о сени янгыз къулунг болуп къалмай, сююмлю къардашынг да дюр. О мени учун да бек аявлу. Къул гьисапда ва Раббибизге иман салгъан къардаш гьисапда о сени учун да дагъы да аявлу болажагъына мен инанаман.

17

Шолай болгъанда, эгер сен мени оьзюнгню ёлдашынг деп гьисап эте бусанг, мени нечик къабул этежек эдинг бусанг, ону да шолай къабул эт.

18

Эгер гьеч бир затда о сени хатирингни къалдыргъан буса яда сагъа борчлу буса, шо борч сагъа мени борчум деп гьисап этип къой.

19

Мен, Павел, муну оьзюмню къолум булан язаман: мен тёлежекмен! Сен де магъа борчлу экенингни мен айтмай да къояман. Оьз-оьзюнгню борчлусан!

20

Шогъар гёре, къардашым, Раббибизни хатиринден бу яхшы ишни мени учун эт. Месигьге иман салгъан къардаш йимик, мени юрегимни рагьатландыр.

21

Сагъа язагъаным – мен тилеген затны сен этежекге инанаман. Мен тилегенден де артыкъны этежегингни билемен.

22

Бирдагъы бир зат: мени учун бир уьй гьазир эт. Неге тюгюл де, дуаларыгъыз къабул болуп, мен сизин яныгъызгъа къайтарман деп умут этемен.

23

Мени йимик, Иса Месигьге къуллукъ этегени саялы туснакъ этилген Эпафрас

24

ва шолай да иман ёлундагъы мени иш ёлдашларым Марк, Аристарх, Демас ва Лукъа да сагъа саламлар йиберелер.

25

Раббибиз Иса Месигьни рагьмусу сизин ругьугъуз булан болсун.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.