К Филиппийцам
1 2 3 4

1

Иса Месигьни къуллукъчулары болгъан биз Павелден ва Тимофейден Иса Месигьге иман салгъанланы жыйыныны башчылары ва кёмекчилери булан бирче Ону Филиппадагъы бары да халкъына салам!

2

Атабыз Аллагьдан ва Раббибиз Иса Месигьден сизге рагьму ва парахатлыкъ болсун!

3

Гьар гезик сизин эсге алагъанда, мен даим Аллагьгъа шюкюр этемен.

4

Мен сизин учун дуа этегенде, шону сююнч булан этемен,

5

неге тюгюл Исагъа иман салгъан гюнден тутуп, гьалиге ерли сиз мени булан бирликде Сююнч Хабарны билдирмекде ортакъчылыкъ этесиз.

6

Сизин арагъызда шо яхшы ишни башлагъанлар Иса Месигь къайтып гележек гюнге шону ахырына чыгъаражакъгъа мен инанаман.

7

Сиз даим мени юрегимдесиз. Сизин барыгъызгъа да бакъгъан якъдагъы мени гьислерим шолай болма да тарыкъ. Сиз барыгъыз да гьали буссагьат да, мен туснакъдагъы вакътиде де, Сююнч Хабаргъа инандырмакъ учун, ону якълайгъанда да Аллагь Оьзюню зор яхшылыгъы булан магъа тапшургъан къуллукъ этивде ортакъчылыкъ эте эдигиз.

8

Сизин барыгъызны да мен Иса Месигьге хас болгъан сююв булан сюегениме ва гёрме гьасиретлигиме Аллагь шагьатдыр.

9

Гертиден де агьамиятлы затны сайлап болсун учун, билимигиз ва англавугъуз булан сизин сюювюгюз даим де арта турсун деп мен дуа этемен. Шо заман, Месигь къайтып гележек гюн, сиз таза ва айыпсыз болажакъсыз.

10

Гертиден де агьамиятлы затны сайлап болсун учун, билимигиз ва англавугъуз булан сизин сюювюгюз даим де арта турсун деп мен дуа этемен. Шо заман, Месигь къайтып гележек гюн, сиз таза ва айыпсыз болажакъсыз.

11

Иса Месигьден таба Аллагь сизин къабул этгени саялы, яшавугъуз бек яхшы амаллардан толар. Шолайлыкъда, Аллагьгъа макътавлукъ ва алгъыш болар.

12

Къардашларым, мени башыма тюшген гьаллар Сююнч Хабарны уьстюнлю кюйде билдирмеклигине себеп болгъанны сиз билгенни сюемен.

13

Мен Месигьге къуллукъ этегеним саялы туснакъгъа тюшгеним гьали къаладагъы бары да къаравуллагъа ва бары да къалгъанлагъа белгили.

14

Мени гьалымны гёрюп, иман къардашларыбызны кёбюсюню Раббибизге бакъгъан якъдагъы иманы гючленди. Аллагьны каламын олар алдындан эсе гьали тартынмай ва къоркъмай билдирелер.

15

Биревлер Месигьни гьакъында бир-бирин гюллейгенини, бирев-бирев булан оьчешегенини себебинден билдирегени де герти. Амма башгъалар яхшы къастларыны себебинден билдирелер.

16

Булар буса мени сюегенлигинден, Аллагь мени Сююнч Хабарны якълама салгъанны биле туруп билдирелер.

17

Биринчи тайпасы Месигьни гьакъында янгыз оьз пайдасы булан байлавлу къастларыны себебинден, юрегини тюз тюгюллюгюнден билдире. Шону олар магъа мунда, туснакъда, янгыз кёп къыйынлыкълар гелтирмек учун этелер.

18

Амма не этежекбиз? Оланы юреклери тюзмю яда тюгюлмю – билмеймен, аслусу олар Месигьни гьакъында айтагъаныдыр. Мен де шогъар сююнемен ва дагъы да сююнежекмен.

19

Неге тюгюл де, сизин дуаларыгъызны яхшылыгъындан ва Иса Месигьни Ругьуну кёмеги булан булар бары да мени къутгъарылывума имканлыкъ бережегин билемен.

20

Месигьни бир затда да гёнгюн чыгъармасман ва уялмакълыкъдан къызармасман деп, уллу умут булан къаравуллайман. Алда йимик, гьали де тартынмайгъан кююмде къалмагъа сюемен. Шо заман, яшажагъыма яда оьлежегиме къарамайлы, оьзюмню яшавум булан Месигьге макътавлукъ гелтирежекмен.

21

Яшамакълыкъ чы мени учун бюс-бютюнлей Месигь булан байлавлудур, гьатта оьлмек де къолайдыр.

22

Эгер мен яшай туражакъ бусам, шо мени учун пайдалы кюйде ишлемек демекдир. Тек шоланы къайсын сайламакъ яхшыдыр – шону билмеймен.

23

Мен эки арада къалып тураман: мен бу дюньядан айрылмагъа ва Месигь булан бирче болмагъа сюемен; шо барындан да яхшысы эди.

24

Тек магъа сизин учун яшамагъа тарыкъ.

25

Мен де шогъар инанма да инанаман. Мен сизин барыгъыз да булан дагъы да болуп, иманда ва о береген къуванчда сизге алгъа багъып юрюмеге кёмек этежекмен.

26

Шоллукъда, мен сизин ягъыгъызгъа янгыдан гелгенде, сизге мен саялы Иса Месигьден оьктем болма дагъы да кёп себеп болажакъ.

27

Аслусу – Месигьни гьакъындагъы Сююнч Хабаргъа лайыкълы болуп яшап къалыгъыз! Барыгъыз да бир болуп, Сююнч Хабарда айтылгъан иманны якълай туруп, бир душманыгъызгъа да оьзюгюзню къоркъутмагъа къоймайгъан кюйде яшап къалыгъыз. Шолай яшав олар учун оьлюмню белгиси, сизин учун буса къутгъарылывну белгиси болуп токътажакъ. О да Аллагьдан гелеген затдыр.

28

Аслусу – Месигьни гьакъындагъы Сююнч Хабаргъа лайыкълы болуп яшап къалыгъыз! Барыгъыз да бир болуп, Сююнч Хабарда айтылгъан иманны якълай туруп, бир душманыгъызгъа да оьзюгюзню къоркъутмагъа къоймайгъан кюйде яшап къалыгъыз. Шолай яшав олар учун оьлюмню белгиси, сизин учун буса къутгъарылывну белгиси болуп токътажакъ. О да Аллагьдан гелеген затдыр.

29

Сизге янгыз Месигьге иман салмакъ тюгюл, Ону учун азап чекмек де савгъат этилген.

30

Алда мен башдан гечирген ва гьали де къаршылашагъан къыйынлыкълагъа сиз гьали къаршылашып турасыз.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.