К Колоссянам
1 2 3 4

1

Аллагь буюруп, Иса Месигьни элчиси этилип танглангъан мен Павелден ва иман къардашыбыз Тимофейден

2

Аллагьны Колосдагъы халкъына, Месигь булан бирликдеги инамлы къардашлагъа салам! Атабыз Аллагь сизге рагьму ва парахатлыкъ берсин.

3

Биз дуа этегенде, сизин учун гьар заман Раббибиз Иса Месигьни Атасы Аллагьгъа шюкюр этебиз.

4

Неге тюгюл де, Иса Месигьге сизин иман салагъаныгъызны ва Аллагьны бары да халкъына бакъгъан якъдагъы сюювюгюзню гьакъындагъы хабар бизге етишген.

5

Неге тюгюл де, умут этеген затыгъыз сизин кёклерде къаравуллап тура. Сиз о гьакъда алда сизге етишген гьакъ гертиликни сёзюнде – Сююнч Хабарда – эшитген эдигиз. Сиз Сююнч Хабарны эшитген ва Аллагьны зор яхшылыгъы гьакъында гертиден де англагъан гюнден берли, сизин арагъызда болгъанда йимик, бютюн дюньяда Сююнч Хабар яхшы натижа гелтирип ва яйылып тербей.

6

Неге тюгюл де, умут этеген затыгъыз сизин кёклерде къаравуллап тура. Сиз о гьакъда алда сизге етишген гьакъ гертиликни сёзюнде – Сююнч Хабарда – эшитген эдигиз. Сиз Сююнч Хабарны эшитген ва Аллагьны зор яхшылыгъы гьакъында гертиден де англагъан гюнден берли, сизин арагъызда болгъанда йимик, бютюн дюньяда Сююнч Хабар яхшы натижа гелтирип ва яйылып тербей.

7

Сиз шо гьакъда сизин учун Месигьге инамлы кюйде къуллукъ этеген сююмлю иш ёлдашыбыз Эпафрасдан эшитдигиз.

8

Дагъы да о бизге Аллагьны Ругьу сизге берген сюювню гьакъында хабарлады.

9

Сизин гьакъыгъыздан башлап эшитген гюнден берли биз сизин учун даим дуа этебиз. Оьзю сюегенин сизге билдирсин, ачыкъ англав ва ругь якъдан гьакъыллылыкъ берсин деп, Аллагьгъа тилейбиз.

10

Сиз Раббибизге лайыкълы болгъан яшав булан яшасын деп, гьар-бир ишигизде О ушатагъан кюйде иш гёрсюн деп, гьар рагьмулу ишде сизин загьматыгъыз натижа берсин деп, сизин Аллагьгъа тюшюнювюгюз артсын деп, биз дуа этебиз.

11

Шону учун да сизде зор чыдамлыкъ ва къаттылыкъ болсун деп, Аллагь сизин Оьзюню макътавлу къудраты булан гючлендирсин дагъы. Сизге Оьзюню нюрде яшайгъан халкъыны варислигинден пайыгъызны алма имканлыкъны савгъат этип бергенге Атабызгъа шат кюйде шюкюрлюк этигиз.

12

Шону учун да сизде зор чыдамлыкъ ва къаттылыкъ болсун деп, Аллагь сизин Оьзюню макътавлу къудраты булан гючлендирсин дагъы. Сизге Оьзюню нюрде яшайгъан халкъыны варислигинден пайыгъызны алма имканлыкъны савгъат этип бергенге Атабызгъа шат кюйде шюкюрлюк этигиз.

13

О бизин къарангылыкъны гючюнден къутгъарып, Оьзюню сююмлю Уланыны гьакимлигини тюбюнде яшамагъа ихтияр берди.

14

Исадан таба биз азатлыкъны, гюнагьларыбызны гечивюн алдыкъ.

15

Гёрюнмейген Аллагьны келпети ва бары яратывдан оьрдеги Одур.

16

Кёкдеги, ер юзюндеги, гёрюнеген, гёрюнмейген бары да затланы: пачаланы, гьакимлени, башчыланы, гьакимиятланы – Аллагь Ондан таба яратды. Гьар зат Ондан таба ва Ону учун яратылды.

17

О бары яратылгъан затдан алда болгъан. Ону къудраты булан бары да зат тизимли болду.

18

Къаркъараны Башы, демек иман салгъанланы Башчысы Одур. Гьар-бир затда алдын болмакъ учун, О оьлюлерден биринчилей болуп тиргизилген Башдыр.

19

Аллагьны бютюн толулугъу, Оьзю Аллагьны буйругъуна гёре, Месигьде яшап тура.

20

Месигьни хачда тёгюлген къаны себепли болуп, Аллагь кёклердеги ва ер юзюндеги бары да затны Ондан таба Оьзю булан ярашдырды.

21

Оьзюгюзню ойларыгъыз ва яман ишлеригиз саялы бир вакътилерде сиз Аллагьдан арекде эдигиз ва Огъар душман да дюр эдигиз.

22

Амма Месигь Оьзюню инсан къаркъарасы тарыгъан оьлюмюнден таба сизин Аллагь булан ярашдырды. Шоллукъда, О сизин гьеч бир тетиксиз, айыпсыз ва юреклеригиз таза кюйде Аллагьны алдына гелтире,

23

эгер де, озокъда, сиз иманны къатты ва бек кюрчюсюнде дагъы да токътап турсагъыз. Сиз эшитген Сююнч Хабар берген умутдан тайышмай туругъуз. Шо Сююнч Хабар кёкню тюбюнде яшайгъан бары да халкъгъа билдирилген. Аллагьны тапшуруву булан мен Сююнч Хабар билдирмек учун къуллукъчу болдум.

24

Магъа сизин учун азап чекмеге тюшгенге мен сююнемен. Месигьни къаркъарасы, демек Огъар иман салгъанланы жыйыны саялы азап чеге туруп, мен Ону къаркъарасы учун етишмейген затны толумлашдыраман.

25

Аллагьны тапшуруву булан мен Исагъа иман салгъанланы къуллукъчусу болдум. Оьзюню каламын сизин пайдыгъыз учун толу кюйде етишдирмеге Аллагь магъа тапшурду.

26

Алда асруланы боюнда Аллагьны сыры бары да наслулагъа яшырылгъан эди. Гьали буса ону Аллагь Оьзюню халкъына ачыкъ этди.

27

Аллагь шо сырны бары байлыгъын ва макътавлугъун бары да халкъланы арасында ачыкъ этмеге сюйдю. Сыр буса Месигь сизин ичигизде яшайгъанлыкъдадыр ва Оьзюню макътавлугъуна сизин де ортакъчы этеген умутугъуз болуп токътайгъанлыкъдадыр.

28

Бары да адамланы Аллагьны алдында Месигь булан бирликде камиллешген гьалда гёрсетмеге сюебиз. Шо саялы олагъа Месигьни гьакъында билдирип, гьарисин насигьат ва Аллагь берген гьакъыл булан уьйретебиз.

29

Шону учун Месигь магъа береген ва оьзюмде иш гёреген бары да гючлер булан загьмат да тёгемен.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.