От Марка

1

Аллагьны Уланы Иса Месигьни гьакъындагъы Сююнч Хабарыны аввалы.

2

Ешая пайхаммарны китабында булай язылгъан: Муна, Мен Сени алдынга Оьзюмню чавушумну йиберемен. О Сени алдынгда ёлунгну гьазирлежек Дангылда биревню гючлю сеси эшитиле: «Раббибизге ёл гьазирлегиз! Огъар ёлланы тюз этигиз!»

3

Ешая пайхаммарны китабында булай язылгъан: Муна, Мен Сени алдынга Оьзюмню чавушумну йиберемен. О Сени алдынгда ёлунгну гьазирлежек Дангылда биревню гючлю сеси эшитиле: «Раббибизге ёл гьазирлегиз! Огъар ёлланы тюз этигиз!»

4

Шолай Ягьия пайхаммар арагъа чыгъып, дангылда булай сёйлемеге башлай: – Товба этигиз, сувгъа чомдуртуп, оьзюгюзню Аллагьгъа тапшуртугъуз, шо заман Аллагь сизин гюнагьларыгъызны гечежек.

5

Бютюн Ягьудея топурагъындан ва Ерусалимден адамлар ону янына гелип, гюнагьларына мюкюр болалар. Ягьия да оланы, Ёрдан оьзенде сувгъа чомуп, Аллагьгъа тапшура.

6

Ягьияны тюе юнден этилген опурагъы, белинде къайыш белбаву болгъан. Ону ашы къыр бал ва ченгертки болгъан.

7

О инсанлагъа булай сёйлей: – Менден сонг менден къудратлысы гележек. Мен Ону багъынчагъына да гелмеймен.

8

Мен сизин, сувгъа чомуп, Аллагьгъа тапшураман, О буса сизин Аллагьны Ругьуна чомажакъ.

9

Шо гюнлерде Ягьия, Галилеяны Назарет шагьарындан гелген Исаны Ёрдан оьзенде сувгъа чомуп, Аллагьгъа тапшура.

10

Иса сувдан чыгъып гелегенде, шоссагьат кёк ачылып, Аллагьны Ругьу гёгюрчюндей Ону янына гелегени гёрюне.

11

Кёкден: – Сен Мени сююмлю Уланымсан. Сенде Мени къуванчым! – деген бир сес чалына.

12

Шоссагьат Аллагьны Ругьу Исаны дангылгъа бармагъа борчлу эте.

13

Онда Иса къыркъ гюнню узагъында иблисни ягъындан сыналып тура. Иса къыр гьайванланы арасында тура ва малайиклер Огъар къуллукъ этелер.

14

Ягьияны тутуп туснакъгъа салгъан сонг, Иса, Аллагьны Сююнч Хабарын билдире туруп, Галилеягъа геле.

15

– Заман етишди. Аллагь сизге гьакимлик этежек заман ювукълаша тура! Товба этигиз ва Сююнч Хабарны къабул этигиз, – дей О.

16

Бир керен Галилея кёлню ягъасындан оьтюп барагъанда, Иса Симонну ва ону иниси Андрейни кёлге тор ташлай туруп гёре. Олар балыкъчылар болгъанлар. Иса олагъа:

17

– Гелигиз! Мени артыма тюшюгюз! Мен сизин балыкъ тутагъанлар тюгюл, инсан тутагъанлар этермен, – дей.

18

Олар торларын да къоюп, шоссагьат Ону арты булан гетелер.

19

Бираз ари бара туруп, Иса Зеведейни уланы Якъубну ва ону иниси Югьанны гёре. Олар къайыкъда олтуруп, торлар ярашдыра болгъан.

20

Иса шоссагьат оланы чакъыра. Олар къуллукъчулары булан бирче атасы Зеведейни къайыкъда да къоюп, Ону арты булан гетелер.

21

Олар Капернагьумгъа гелелер. Сонгугюн Иса, шоссагьат синагоггъа барып, адамлагъа Аллагьны каламын англатмагъа башлай.

22

О англатагъан затлагъа барысы да гьайранлыкъ этелер. О дин алимлер йимик тюгюл, Аллагь берген гьакимлиги булангъы бир адам йимик уьйрете.

23

Шо вакъти синагоггъа жинли бир адам гирип геле.

24

О: – Сен бизден не сюесен, гьей назаретли Иса? Бизин дагъытма гелгенмисен? Мен Сени Ким экенингни таныйман – Аллагьны Сыйлысысан, – деп къычыра.

25

Шонда Иса жинге: – Тын! Ондан чыкъ! – деп буюра.

26

Сонг жин о адамны чайкъай, гючлю тавуш этип къычыра ва ондан чыгъып тая.

27

Барысы да шогъар гьайран болуп, бир-бирине: – Бу недир? Бу бир янгы уьйретивмю? О жинлеге гючю булан буйрукъ эте, олар да Огъар таби болалар, – деп бир-бирине сёйлемеге башлайлар.

28

Шоссагьат Исаны гьакъындагъы хабар бютюн Галилеяны айлана якъларына яйыла.

29

Синагогдан чыгъып, Иса Якъуб ва Югьан булан бирче Симонну ва Андрейни уьюне бара.

30

Симонну къайнанасы гючлю иссиликден авруп ята болгъан ва гьазиринде шону гьакъында Исагъа айталар.

31

О да къатынгъа ювукъ барып, къолундан тутуп тургъуза, ону иссилиги тайып къала. Сонг къатын да туруп, олагъа тепси къура.

32

Гюн артагъан заманда, Ону янына бары да авруйгъанланы ва жинли адамланы гелтирмеге башлайлар.

33

Бютюн шагьарны халкъы къапу алгъа жыйыла.

34

Иса гьар тюрлю аврувлардан азап чегип турагъан хыйлы аврувланы сав эте, хыйлы жинлени къувалай. Иса жинлеге Оьзю Ким экенни билегенин сёйлемесин деп къатты кюйде бувара.

35

Эртен кёп тез туруп, Иса къыргъа чыгъа ва янгыз ерге барып, онда дуа эте.

36

Симон ва ону булан бирге болгъанлар Исаны арты булан алгъасайлар.

37

Ону табып: – Барысы да Сени излейлер, – дейлер.

38

Иса олагъа: – Башгъа ерлеге, ювукъдагъы юртлагъа барайыкъ. Онда да Мен Сююнч Хабарны билдирме герекмен. Мен шону учун гелгенмен, – дей.

39

Синагогларда Аллагьны каламын англата ва жинлени къувалай туруп, О бютюн Галилеяны айлана.

40

Яман гён аврувлу бир адам Огъар ювукълашып, тизден туруп: – Эгер сюйсенг, Сен мени сав этип болажакъ эдинг, – деп ялбара.

41

Иса языкъсына ва къолун узатып, авруйгъан адамгъа тийип: – Сюемен, сав бол, – дей.

42

Шоссагьатына сав болуп, ону авруву тайып къала.

43

Иса шоссагьат аврувну йиберегенде, огъар къатты кюйде булай бувара:

44

– Вёре, биревге де айтмассан, барып дин къуллукъчугъа гёрюн. Аврувдан тазалангъанынг саялы, Муса буюргъан кюйде къурбан эт. Къурбан этгенинг сени къолай болгъанынга шагьатлыкъ этежек.

45

Амма бу адам чыгъып гетип, оьзюне болгъан ишни гьакъында айта туруп, токътавсуз хабар билдирмеге башлай. Бу себепден Иса ачыкъдан шагьаргъа дагъы гирип болмай, адам ёкъ чет ерлерде токътайгъан бола. Шо заманда да Ону янына бары да ерлерден адамлар гелелер.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.