Откровение

1

Бу китап Иса Месигьни хабарыдыр. Ювукъ заманда болмагъа герекли агьвалатланы Оьзюню къуллукъчуларына билдирсин деп, Аллагь Огъар бу вагьийни йиберди. О да муну йиберген малайигинден таба магъа – Оьзюню къуллукъчусу Югьангъа билдирди.

2

Аллагьны каламыны ва Иса Месигь айтгъанны шагьаты болгъан Югьан да оьзю гёрген ва эшитген затланы гьакъында гьали шагьат гьисапда айта тура.

3

Бу пайхаммарлыкъ сёзлени охуйгъан ва мунда язылгъан затланы кютеген насиплидир, неге тюгюл ахыр заман ювукълашып геле тура.

4

Исагъа иман салгъанланы Асия вилаятындагъы етти шагьардагъы жыйынына мен Югьандан салам. Бар болгъан, гьали де Бар ва энниден сонг да Болажакъдан, Ону тахыны алдындагъы етти ругьдан, оьлюлени арасындан биринчи болуп тирилген ва дюньядагъы бары да пачаланы да уьстюнде болгъан герти шагьат Иса Месигьден сизге рагьму ва парахатлыкъ болсун. О бизин сюе ва Оьзюню тёгюлген къаны булан бизин гюнагьларыбыздан азат этди.

5

Исагъа иман салгъанланы Асия вилаятындагъы етти шагьардагъы жыйынына мен Югьандан салам. Бар болгъан, гьали де Бар ва энниден сонг да Болажакъдан, Ону тахыны алдындагъы етти ругьдан, оьлюлени арасындан биринчи болуп тирилген ва дюньядагъы бары да пачаланы да уьстюнде болгъан герти шагьат Иса Месигьден сизге рагьму ва парахатлыкъ болсун. О бизин сюе ва Оьзюню тёгюлген къаны булан бизин гюнагьларыбыздан азат этди.

6

Иса Оьзюню Аллагьына ва Атасына къуллукъ этмек учун, бизден Оьзюню халкъын – дин къуллукъчуланы яратды. Гьар даим де гьар макътавлар ва къудрат Онукидир! Амин.

7

Къарагъыз! О булутлар булан бирче гележек. Барысы да, Огъар чанчгъанлар да, Ону оьз гёзлери булан гёрежеклер. Дюньяны бары да халкълары Огъар яс этип йылажакълар. Бу затлар гертилей де шолай болажакъ! Амин.

8

Бар болгъан, гьали де Бар ва энниден сонг да Болажакъ, бары да затны Еси болгъан Раббибиз Аллагь: – Алфа ва Омега Менмен, – дей.

9

Мен сизин иман къардашыгъыз Югьанман. Исаны якъчыларыны бири гьисапда сизин булан бирче азап чегивде, сабурлукъда ва Исаны гьакимлигини тюбюнде ортакъчы болгъанман. Аллагьны каламыны ва Исаны гьакъында шагьатлыкъ этгеним учун, Патмос деген атавда сюргюнде турдум.

10

Раббибизни гюнюнде Аллагьны Ругьуну гьайран къудратын сездим. Шо гьалымда артымдан таба сюрден чыгъагъанда йимик гючлю бир тавуш эшитдим.

11

Шо тавуш магъа: – Гёреген затларынгны китапгъа яз ва шоланы Исагъа иман салгъанланы жыйынлары булангъы етти шагьаргъа: Эфесге, Измирге, Пергамгъа, Тиатирге, Сардыгъа, Филаделфиягъа ва Лаодикиягъа йибер, – деп айтды.

12

Магъа сёйлеген тавушгъа багъып бурулуп къарап, мен етти алтын шамчыракъны гёрдюм.

13

Шо шамчыракъланы ортасында Инсанны Уланына ошайгъан бирев бар эди. Ону уьстюнде ерге тиеген узун абасы, тёшюне ерли байлангъан алтын байлаву бар эди.

14

Ону башы ва тюклери акъ юн ва къар йимик акъ эди. Гёзлери де янагъан от йимик эди.

15

Аякълары мечде къыздырылгъан багъырдай, тавушу да чалт агъагъан сувну агъымыдай эди.

16

Онг къолунда етти юлдуз бар эди, авзундан да эки де яны итти бир къылыч чыгъып геле эди. Бети шавлалы гюнеш йимик ярыкъ бере эди.

17

Ону гёргенде, оьлген гишидей болуп, мен Ону аякъларына къапландым. Онг къолун мени уьстюме салып, О булай айтды: – Къоркъма! Биринчи, Ахырынчы

18

ва Яшав болгъан Менмен. Мен оьлген эдим, муна къара, гьали Мен даимге савман! Ахыратны да, оьлюмню де ачгъычлары Менде.

19

Мунда сен гёрген затларынгны – болуп турагъан ва болажакъ затланы язып ал.

20

Мени къолумда сен гёрген етти юлдузну ва етти де шамчыракъны сыры булай: етти юлдуз Исагъа иман салгъанланы жыйынларыны етти малайигидир, етти де шамчыракъ буса шо етти де жыйынлардыр.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.