1

Райдианы Хуыцау сфӕлдыста арв ӕмӕ зӕхх.

2

Зӕхх уыди ӕмтъеры ӕмӕ ӕдзӕрӕг, ӕгӕрон фурд аныгъуылди мылазон тары, ӕмӕ Хуыцауы Уд зылди доны сӕрмӕ.

3

Хуыцау загъта: «Уадз фӕзынӕд рухс». Ӕмӕ фӕзынди рухс.

4

Хуыцау федта, рухс хорз кӕй у, уый. Ӕмӕ Хуыцау рухс фӕхицӕн кодта талынгӕй.

5

Хуыцау рухс схуыдта бон, талынг та – ӕхсӕв. Ӕмӕ уыд изӕр, ӕмӕ уыди райсом – фыццаг бон.

6

Хуыцау загъта: «Уадз дӕтты ӕхсӕн фӕзынӕд ӕрдынцар, ӕмӕ дон фӕхицӕн кӕнӕд донӕй».

7

Хуыцау сарӕзта ӕрдынцар; ӕмӕ ӕрдынцары бын цы дон уыд, уый фӕхицӕн кодта, ӕрдынцары сӕрмӕ цы дон уыд, уымӕй. Ӕмӕ сси афтӕ.

8

Хуыцау ӕрдынцар схуыдта арв. Ӕмӕ уыд изӕр, ӕмӕ уыди райсом – дыккаг бон.

9

Хуыцау загъта: «Арвы бын цы дӕттӕ ис, уыдон ӕрбамбырд уӕнт иу ранмӕ, ӕмӕ разынӕд сур». Ӕмӕ сси афтӕ.

10

Хуыцау сур схуыдта зӕхх, цы дӕттӕ ӕрбамбырд, уыдоны та схуыдта денджызтӕ. Ӕмӕ Хуыцау федта, афтӕ хорз кӕй у, уый.

11

Хуыцау загъта: «Зӕхх раттӕд ахӕм зайӕгойтӕ: мыггаг згъалӕг кӕрдӕг ӕмӕ йӕ мыггаг йӕ дыргъы мидӕг кӕмӕн ис, ахӕм алыхуызон бӕлӕстӕ». Ӕмӕ сси афтӕ.

12

Зӕхх радта ахӕм зайӕгойтӕ: мыггаг згъалӕг кӕрдӕг ӕмӕ, йӕ мыггаг йӕ дыргъы мидӕг кӕмӕн ис, ахӕм алыхуызон бӕлӕстӕ. Хуыцау федта, афтӕ хорз кӕй у, уый.

13

Ӕмӕ уыд изӕр, ӕмӕ уыди райсом – ӕртыккаг бон.

14

Хуыцау загъта: «Уадз арвыл уӕнт рухсгӕнӕнтӕ бон ӕхсӕвӕй хицӕн кӕнынӕн, нысӕнттӕ ӕвдисынӕн, рӕстӕджытӕ, бонтӕ ӕмӕ азтӕ зонынӕн;

15

Ӕмӕ судзӕнт арвыл, цӕмӕй сӕ рухс кӕла зӕхмӕ». Ӕмӕ сси афтӕ.

16

Хуыцау сфӕлдыста дыууӕ стыр рухсгӕнӕны: стырдӕр рухсгӕнӕн – боны фӕткӕн, къаддӕр рухсгӕнӕн – ӕхсӕвы фӕткӕн, ӕмӕ стъалытӕ.

17

Хуыцау сӕ сӕвӕрдта арвыл, цӕмӕй рухс кӕной зӕхмӕ,

18

Амоной бон ӕмӕ ӕхсӕв, ӕмӕ рухс хицӕн кӕной талынгӕй. Ӕмӕ Хуыцау федта, афтӕ хорз кӕй у, уый.

19

Ӕмӕ уыд изӕр, ӕмӕ уыди райсом – цыппӕрӕм бон.

20

Хуыцау загъта: «Дон ӕмызмӕлд кӕнӕд алыхуызон хилджытӕй, мӕргътӕ атӕхӕнт зӕххы сӕрмӕ, уӕлӕрвты».

21

Хуыцау сфӕлдыста егъау денджызон цӕрӕгойты ӕмӕ, дон ӕмызмӕлд кӕмӕй кодта, уыцы хилджыты, стӕй алы мыггаг базырджын мӕргъты. Хуыцау федта, афтӕ хорз кӕй у, уый.

22

Ӕмӕ сыл Йӕ арфӕ бафтыдта: «Цот уадзут ӕмӕ сбирӕ ут, байдзаг ут денджызты, ӕмӕ мӕргътӕ фылдӕрӕйфылдӕр кӕнӕнт зӕххыл».

23

Ӕмӕ уыд изӕр, ӕмӕ уыди райсом – фӕндзӕм бон.

24

Хуыцау загъта: «Зӕхх рауадзӕд цӕрӕгойтӕ – фосы, хилджыты, сырдты алы мыггӕгтӕ». Ӕмӕ сси афтӕ.

25

Хуыцау сфӕлдыста зӕххон сырдты алы мыггӕгтӕ, фосы алы мыггӕгтӕ, ӕппӕт зӕххон хилджыты алы мыггӕгтӕ. Ӕмӕ Хуыцау федта, афтӕ хорз кӕй у, уый.

26

Уый фӕстӕ Хуыцау загъта: «Сфӕлдисӕм адӕймаджы Нӕхи хуызӕн, Нӕхи ӕнгӕс; ӕмӕ паддзахиуӕг кӕнӕд денджызон кӕсӕгтыл, уӕларвон мӕргътыл, фосыл, ӕппӕт зӕххыл, ӕппӕт зӕххон хилджытыл».

27

Ӕмӕ Хуыцау адӕймаджы сфӕлдыста Йӕхи хуызӕнӕй, сфӕлдыста йӕ Хуыцауы хуызӕнӕй; сфӕлдыста нӕлгоймаг ӕмӕ сылгоймаджы.

28

Хуыцау сыл арфӕ бафтыдта ӕмӕ сын загъта: «Цот уадзут ӕмӕ кӕнут фылдӕрӕйфылдӕр, байдзаг ут зӕххыл ӕмӕ ут йӕ хицӕуттӕ. Уӕ дӕлбар уӕнт денджызон кӕсӕгтӕ, уӕларвон мӕргътӕ ӕмӕ зӕххыл хилӕг ӕппӕт цӕрӕгойтӕ».

29

Хуыцау загъта: «Мӕнӕ уын Ӕз радтон, мыггаг згъалӕг зайӕгойтӕ ӕппӕт зӕххыл ӕмӕ, йӕ мыггаг йӕ дыргъы мидӕг кӕмӕн ис, уыцы алыхуызон бӕлӕстӕ: уыдон сымахӕн уыдзысты хӕрынӕн.

30

Уд кӕй мидӕг ис, ӕппӕт уыцы зӕххон сырдтӕн, ӕппӕт уӕларвон мӕргътӕн ӕмӕ зӕххыл алы хилӕгӕн дӕр хӕрынӕн Ӕз дӕттын ӕппӕт зайӕгойтӕ». Ӕмӕ сси афтӕ.

31

Хуыцау федта, цыдӕриддӕр сфӕлдыста, ӕппӕт уыдон, ӕмӕ йӕм фӕкастысты иттӕг хорз. Ӕмӕ уыд изӕр, ӕмӕ уыди райсом – ӕхсӕзӕм бон.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.