К Филимону
1

1

Павелӕй, Йесо Чырыстийы сӕраппонд ахӕстӕй, ӕмӕ ӕфсымӕр Тимофейӕ – нӕ уарзон ӕмкусӕг Филимонмӕ,

2

Нӕ [уарзон] хо Апфиамӕ, не 'мтохгӕнӕг Архиппмӕ, ӕмӕ дӕ хӕдзары цы аргъуан ӕмбырд кӕны, уымӕ.

3

Хорзӕх ӕмӕ уын фарн нӕ Фыд Хуыцауӕй ӕмӕ Хицау Йесо Чырыстийӕ.

4

Ӕз ӕдзух бузныг фӕзӕгъын мӕ Хуыцауӕн, мӕ куывды дӕу тыххӕй дӕр куы фӕкувын, уӕд.

5

Уымӕн ӕмӕ ӕз хъусын, Хицау Йесойыл куыд тынг ӕууӕндыс, ӕппӕт сыгъдӕджыты цы уарзтӕй уарзыс, уый тыххӕй.

6

Ӕз кувын, немӕ дын иумӕйаг цы уырнындзинад у, цӕмӕй уый ахъаз уа, Чырыстийы сӕраппонд хорзӕй саразын нӕ бон цы у, уый базонынӕн.

7

Дӕ уарзт нын ӕрхаста стыр цин ӕмӕ нӕ ныфс бауагъта, уымӕн ӕмӕ ды, ме 'фсымӕр, барӕвдыдтай сыгъдӕджыты зӕрдӕтӕ.

8

Уымӕ гӕсгӕ, дӕуӕн цы саразын ӕмбӕлы, кӕд мӕм Чырыстийӕ уыцы бардзырд раттыны бар ис,

9

Уӕддӕр дӕ уарзондзинады сӕраппонд хуыздӕрыл нымайын дӕумӕ ӕрхатын. Ӕз, зӕронд Павел, ныр та ма Йесо Чырыстийы сӕраппонд ахст лӕг дӕр,

10

Хатын дӕумӕ, ахӕстоны куы уыдтӕн, уӕд мӕ хъӕбул чи сси, уыцы Онисимы тыххӕй.

11

Кӕддӕр дын уый пайда нӕ уыди, ныр та дӕуӕн дӕр ӕмӕ мӕнӕн дӕр пайда у. Ӕмӕ дӕм ӕй ӕрвитын фӕстӕмӕ,

12

Цыма дын мӕ зӕрдӕ дӕттын, афтӕ.

13

Хъавыдтӕн ӕй мемӕ ныууадзынмӕ, фарны уацы сӕраппонд цалынмӕ ахӕстоны дӕн, уӕдмӕ мын дӕ бӕсты ӕххуыс куыд кодтаид.

14

Фӕлӕ мӕ де 'вастӕй ницы бакӕнын бафӕндыди, цӕмӕй дӕ уыцы хорз хъуыддаг ӕнӕбары ма рауайа, фӕлӕ барвӕндонӕй.

15

Дӕуӕй цыбыр ӕмгъуыдмӕ, чи зоны, уый тыххӕй фӕхицӕн, цӕмӕй йыл сӕмбӕлай ӕхсызгонӕй ӕмӕ мыггагмӕ уа демӕ,

16

Ӕмӕ дын цагъар мауал уа, фӕлӕ цагъарӕй уӕлдӕр – уарзон ӕфсымӕр. Ӕз ӕй бирӕ уарзын, ды та йӕ ноджы фылдӕр бауарздзынӕ, канд адӕймагау нӕ, фӕлӕ Хицауимӕ кӕй ис, уый тыххӕй дӕр.

17

Уӕдӕ кӕд мемӕ ӕмзӕрдӕ дӕ, уӕд ыл баузӕл, мӕныл куыд баузӕлис, афтӕ.

18

Кӕд истӕмӕй дӕ хъыджы бацыди, кӕнӕ дӕ исты дары, уӕд ӕй нымай мӕ хӕсыл.

19

Ӕз, Павел, фыссын мӕхи къухӕй: бафиддзынӕн дын ӕй. Ды мӕнӕй цы дарыс – уый дӕхӕдӕг дӕ, ӕмӕ дын уыцы хӕсы кой нӕ кӕнын.

20

Уӕдӕ, ме 'фсымӕр, мӕн фӕнды, Хицауимӕ кӕй стӕм, уымӕ гӕсгӕ дӕуӕй пайда райсын; Чырыстийы сӕраппонд барӕвдау мӕ зӕрдӕ.

21

Ӕз дӕм ныффыстон, кӕй мӕм байхъусдзынӕ, ууыл фидарӕй ӕууӕндгӕйӕ. Цӕй тыххӕй дын загътон, уымӕй фылдӕр кӕй сараздзынӕ, уый зонын.

22

Уыимӕ ма мын ӕрцӕттӕ кӕн уат дӕр. Уымӕн ӕмӕ мӕ зӕрдӕ дарын, Хуыцау дзуапп кӕй ратдзӕн уӕ куывдӕн ӕмӕ мӕ кӕй балӕвар кӕндзӕн сымахӕн.

23

Саламтӕ дын дӕттынц, Йесо Чырыстийы сӕраппонд мемӕ ахӕстоны чи ис, уыцы Эпафрас,

24

Стӕй ме 'мкусджытӕ Марк, Аристарх, Димас ӕмӕ Лука.

25

Нӕ Хицау Йесо Чырыстийы хорзӕх уемӕ уӕд.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.