1 2 3

1

Павелӕй, Хуыцауы цагъарӕй ӕмӕ Йесо Чырыстийы апостолӕй. Ӕз ӕрвыст дӕн, цӕмӕй Хуыцауы ӕвзӕрстыты ӕрхонон уырнындзинадмӕ, ӕцӕгад базонынмӕ, Хуыцауы нымайынмӕ

2

Ӕмӕ мыггагмӕйы цардыл зӕрдӕ дарынмӕ. Ахӕм цардӕй суанг дуне сфӕлдисыны размӕ ныфс бавӕрдта, Йӕ дзырд Чи нӕ сайы, уыцы Хуыцау,

3

Фӕлӕ Йӕ зӕрдӕвӕрд фарны уацы руаджы раргом кодта Йӕхи нысангонд ӕмгъуыды. Нӕ Ирвӕзынгӕнӕг Хуыцауы фӕдзӕхстмӕ гӕсгӕ мӕнӕн баргонд у уыцы фарны уац адӕммӕ хӕссын.

4

Ӕз фыссын Титмӕ, нӕ иумӕйаг уырнындзинады фӕрцы мын ӕцӕг хъӕбул чи сси, уымӕ. Фарн ӕмӕ дын хорзӕх Фыд-Хуыцауӕй ӕмӕ нӕ Ирвӕзынгӕнӕг Йесо Чырыстийӕ.

5

Криты дӕ уый тыххӕй ныууагътон, цӕмӕй куыст ахӕццӕ кӕнай кӕронмӕ, ӕмӕ алы сахары аргъуанӕн дӕр сӕвӕрай, ӕз дын куыд бафӕдзӕхстон, ахӕм хистӕртӕ:

6

Алчидӕр сӕ хъуамӕ уа ӕнӕфау, иу усы мой, йӕ сывӕллӕттӕ уой уырнджытӕ, хӕлд ӕмӕ ӕгоммӕгӕсы дау сӕм ӕрхӕссӕн куыд нӕ уа.

7

Хуыцауы хӕдзарӕн уынаффӕгӕнӕгӕн куыд ӕмбӕлы, афтӕ аргъуаны хистӕр хъуамӕ уа ӕнӕфау, ма уа къӕйных, мӕстыгӕр, расыггӕнаг, хылмондаг ӕмӕ кӕрӕф.

8

Уый хъуамӕ уа уазӕгуарз, хӕрзгӕнӕг, хӕдзонд-хӕдӕфсарм, раст адӕймаг, Хуыцауыл ӕнувыд, хиуылхӕцгӕ,

9

Цы ӕцӕгады ныхасыл сахуыр, ууыл иузӕрдион. Уӕд йӕ бон уыдзӕн раст ахуырадӕй ныфс бауадзын, ныхмӕлӕуджыты – багӕды кӕнын.

10

Уымӕн ӕмӕ ис, ӕнӕпайда ныхас чи кӕны ӕмӕ адӕмы чи фӕливы, бирӕ ахӕм хивӕндтӕ, уӕлдайдӕр сунӕтгӕндтӕй.

11

Ахӕмтӕн хъӕуы сӕ дзых сӕхгӕнын. Уыдон сӕ мӕнгахуырӕдтӕй ӕнӕхъӕн бинонты саразынц зылын фӕндагыл, ӕмӕ сӕ уыцы ӕгадгӕнӕг куыст арӕзт у сӕ дзыппытӕ ныннӕмынмӕ.

12

Критӕгтӕн сӕхицӕй иу, сӕхи «пехуымпар», афтӕ загъта: «Критӕгтӕ рагӕй-ӕрӕгмӕ дӕр сты фӕлитойтӕ, саузӕрдӕ сырдтӕ, зивӕггӕнаг фыдгуыбынтӕ».

13

Уыцы ӕвдисӕйнаг раст у. Уымӕ гӕсгӕ сӕ гӕды кӕн ӕгъатырӕй, цӕмӕй хӕцой раст уырнындзинадыл,

14

Ӕмӕ ма хъусой иудейаг аргъӕуттӕм ӕмӕ ӕцӕгад ныууадзӕг адӕмы амындтӕм.

15

Сыгъдӕджытӕн ӕппӕт дӕр сыгъдӕг у; тӕригъӕдӕй чъизитӕн ӕмӕ ӕнӕуырнджытӕн та ӕппӕт дӕр чъизи у, уымӕн ӕмӕ сӕ зонд ӕмӕ сӕ цӕсгом счъизи.

16

Уыдон дзурынц, цыма Хуыцауы зонынц, афтӕмӕй Йыл сӕ митӕй тигъ кӕнынц сӕхи; сты цъаммар, хивӕнд ӕмӕ сӕ бон нӕу иунӕг хорз хъуыддаг дӕр саразын.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.