2 Ioan
1

1

Prezbiterul (Sau: bătr‚nul.) către aleasa Doamnă şi către copiii ei, pe care-i iubesc Ón adevăr ñ şi nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul, ñ

2

pentru adevărul acesta care răm‚ne Ón noi, şi care va fi cu noi Ón veac:

3

Harul, Óndurarea şi pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl, şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, Ón adevăr şi Ón dragoste!

4

M-am bucurat foarte mult c‚nd am aflat pe unii din copiii tăi umbl‚nd Ón adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.

5

Şi acum, te rog, Doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci cea, pe care am avut-o de la Ónceput: să ne iubim unii pe alţii!

6

Şi dragostea stă Ón vieţuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca Ón care trebuie să umblaţi, după cum aţi auzit de la Ónceput.

7

Căci Ón lume s-au răsp‚ndit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine Ón trup. Iată amăgitorul, iată Anticristul!

8

Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină.

9

Oricine o ia Ónainte, şi nu răm‚ne Ón Ónvăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine răm‚ne Ón Ónvăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul.

10

Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce Ónvăţătura aceasta, să nu-l primiţi Ón casă, şi să nu-i ziceţi: ÑBun venit!î

11

Căci cine-i zice: ÑBun venit!î se face părtaş faptelor lui rele.

12

Aş vrea să vă spun multe lucruri; dar nu voiesc să vi le scriu pe h‚rtie şi cu cerneală; ci nădăjduiesc să vin la voi, şi să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină.

13

Copiii surorii tale alese Óţi trimit sănătate. Amin.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.