1 2 3 4

1

Pavel, apostol al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduinţa vieţii care este Ón Hristos Isus,

2

către Timotei, copilul meu preaiubit: Har, Óndurare şi pace de la Dumnezeu Tatăl, şi de la Hristos Isus, Domnul nostru!

3

Mulţumesc lui Dumnezeu, căruia Œi slujesc cu un cuget curat, din moşi strămoşi, că neÓntrerupt te pomenesc Ón rugăciunile mele, zi şi noapte.

4

Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale, şi doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie.

5

Œmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit Ónt‚i Ón bunica ta Lois şi Ón mama ta Eunice, şi sunt Óncredinţat că şi Ón tine.

6

De aceea Óţi aduc aminte să Ónflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este Ón tine prin punerea m‚inilor mele.

7

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

8

Să nu-ţi fie ruşine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, Óntemniţatul Lui. Ci suferă Ómpreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu.

9

El ne-a m‚ntuit şi ne-a dat o chemare sf‚ntă, nu pentru faptele noastre, ci după hotăr‚rea Lui şi după harul care ne-a fost dat Ón Hristos Isus, Ónainte de veşnicii,

10

dar care a fost descoperit acum prin arătarea M‚ntuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.

11

Propovăduitorul şi apostolul ei am fost pus eu şi Ónvăţător al Neamurilor.

12

Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci ştiu Ón cine am crezut. Şi sunt Óncredinţat că El are putere să păzească ce I-am Óncredinţat p‚nă Ón ziua aceea.

13

Dreptarul Ónvăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este Ón Hristos Isus.

14

Lucrul acela bun care ţi s-a Óncredinţat, păzeşte-l prin Duhul Sf‚nt, care locuieşte Ón noi.

15

Ştii că cei ce sunt Ón Asia toţi m-au părăsit; Óntre alţii şi Figel şi Ermogen.

16

Domnul să-şi verse Óndurarea peste casa lui Onisifor; căci de multe ori m-a m‚ng‚iat, şi nu i-a fost ruşine de lanţul meu.

17

Nu numai at‚t, dar, c‚nd a fost Ón Roma, m-a căutat cu multă grijă şi m-a găsit.

18

Dea Domnul să capete Óndurare de la Domnul ÑÓn ziua aceeaî. Tu ştii foarte bine c‚t ajutor mi-a dat el Ón Efes.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.