1

După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise:

2

ÑRobul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta, şi intraţi Ón ţara pe care o dau copiilor lui Israel.

3

Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise.

4

Ţinutul vostru se va Óntinde de la pustie şi Liban p‚nă la r‚ul cel mare, r‚ul Eufrat, toată ţara Hetiţilor, şi p‚nă la marea cea mare, spre apusul soarelui.

5

Nimeni nu va putea să stea Ómpotriva ta, c‚t vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.

6

Œntăreşte-te şi Ómbărbătează-te, căci tu vei da Ón stăp‚nire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.

7

Œntăreşte-te numai, şi Ómbărbătează-te, lucr‚nd cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta nici la st‚nga, ca să izbuteşti Ón tot ce vei face.

8

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căut‚nd să faci tot ce este scris Ón ea; căci atunci vei izb‚ndi Ón toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu Ónţelepciune.

9

Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: ,Œntăreşte-te şi Ómbărbătează-te? Nu te Ónspăim‚nta şi nu te Óngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine Ón tot ce vei face.î

10

Iosua a dat căpeteniilor oştirii poporului următoarea poruncă:

11

ÑTreceţi prin tabără, şi iată ce să porunciţi poporului: ,Pregătiţi-vă merinde, căci peste trei zile veţi trece Iordanul acesta ca să mergeţi să cuceriţi ţara, pe care v-o dă Ón stăp‚nire Domnul, Dumnezeul vostru.î

12

Iosua a zis Rubeniţilor, Gadiţilor şi jumătăţii din seminţia lui Manase:

13

ÑAduceţi-vă aminte ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, c‚nd a zis: ,Domnul, Dumnezeul vostru, v-a dat odihnă, şi v-a dat ţara aceasta.

14

Nevestele voastre, pruncii voştri şi vitele voastre să răm‚nă Ón ţara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordan; dar voi toţi bărbaţii voinici, să treceţi Ónarmaţi Ónaintea fraţilor voştri, şi să-i ajutaţi,

15

p‚nă ce Domnul va da odihnă fraţilor voştri ca şi vouă, şi p‚nă ce vor fi şi ei Ón stăp‚nirea ţării pe care le-o dă Domnul, Dumnezeul vostru. Apoi să vă Óntoarceţi să stăp‚niţi ţara care este moşia voastră, şi pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.î

16

Ei au răspuns lui Iosua, şi au zis: ÑVom face tot ce ne-ai poruncit, şi ne vom duce oriunde ne vei trimite.

17

Te vom asculta Ón totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul, Dumnezeul tău, să fie cu tine, cum a fost cu Moise!

18

Orice om care se va răzvrăti Ómpotriva poruncii tale, şi care nu va asculta de tot ce-i vei porunci, să fie pedepsit cu moartea! Œntăreşte-te numai, şi Ómbărbătează-te!î

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.