Filimon
1

1

Pavel, Óntemniţat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru,

2

către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către Biserica din casa ta:

3

Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

4

Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de c‚te ori Ómi aduc aminte de tine Ón rugăciunile mele,

5

pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai Ón Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii.

6

Œl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face Óntre noi Ón Hristos.

7

Œn adevăr, am avut o mare bucurie şi m‚ng‚iere, pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost Ónviorate prin tine.

8

De aceea, măcar că am toată slobozenia Ón Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci,

9

vreau mai degrabă să-ţi fac o rugăminte Ón numele dragostei, eu, aşa cum sunt, bătr‚nul Pavel; iar acum Óntemniţat pentru Hristos Isus.

10

Te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut Ón lanţurile mele: pentru Onisim,

11

care altă dată ţi-a fost nefolositor, dar care acum Óţi va fi folositor şi ţie şi mie.

12

Ţi-l trimit Ónapoi, pe el, inima mea.

13

Aş fi dorit să-l ţin la mine, ca să-mi slujească Ón locul tău c‚t sunt Ón lanţuri pentru Evanghelie.

14

Dar n-am vrut să fac nimic fără Ónvoirea ta, pentru ca binele, pe care mi-l faci, să nu fie silit, ci de bună voie.

15

Poate că el a fost despărţit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veşnicie,

16

dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus dec‚t pe un rob: ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine, şi cu at‚t mai mult de tine, fie Ón chip firesc, fie Ón Domnul!

17

Dacă mă socoteşti dar ca prieten al tău, primeşte-l ca pe mine Ónsumi.

18

Şi dacă ţi-a adus vreo vătămare sau Óţi este dator cu ceva, pune aceasta Ón socoteala mea.

19

Eu, Pavel, Ñvoi plătiî ñ scriu cu m‚na mea-ca să nu-ţi zic că tu Ónsuţi te datorezi mie.

20

Da, frate, fă-mi binele acesta Ón Domnul, şi Ónviorează-mi inima Ón Hristos!

21

Ţi-am scris bizuit pe ascultarea ta, şi ştiu că vei face chiar mai mult dec‚t Óţi zic.

22

Tot odată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre.

23

Epafra, tovarăşul meu de temniţă Ón Hristos Isus, Óţi trimite sănătate;

24

tot aşa şi Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarăşii mei de lucru.

25

Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.