1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Œnceputul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

2

După cum este scris Ón proorocul Isaia: ÑIată, trimit Ónaintea Ta pe solul Meu, care Œţi va pregăti caleaÖ

3

Glasul celui ce strigă Ón pustie: ÑPregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărărileî,

4

a venit Ioan care boteza Ón pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor.

5

Tot ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au Ónceput să iasă la el; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el Ón r‚ul Iordan.

6

Ioan era Ómbrăcat cu o haină de păr de cămilă, şi Ómprejurul mijlocului era Óncins cu un br‚u de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.

7

Ioan propovăduia, şi zicea: ÑDupă mine vine Cel ce este mai puternic dec‚t mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele Óncălţămintelor.

8

Eu, da, v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sf‚nt.î

9

Œn vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii, şi a fost botezat de Ioan Ón Iordan.

10

Şi Óndată, c‚nd ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise, şi Duhul pogor‚ndu-Se peste El ca un porumbel.

11

Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: ÑTu eşti Fiul Meu preaiubit, Ón Tine Ómi găsesc toată plăcerea Mea.î

12

Œndată Duhul a m‚nat pe Isus Ón pustie,

13

unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea Ómpreună cu fiarele sălbatice şi-I slujeau Óngerii.

14

După ce a fost Ónchis Ioan, Isus a venit Ón Galilea, şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.

15

El zicea: ÑS-a Ómplinit vremea, şi Œmpărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi Ón Evanghelie.î

16

Pe c‚nd trecea Isus pe l‚ngă marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, arunc‚nd o mreajă Ón mare, căci erau pescari.

17

Isus le-a zis: ÑVeniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.î

18

Œndată, ei şi-au lăsat mrejele, şi au mers după El.

19

A mers puţin mai departe, şi a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care, şi ei, erau Óntr-o corabie, şi Óşi dregeau mrejele.

20

Œndată i-a chemat; şi ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei Ón corabie cu cei ce lucrau pe plată, şi au mers după El.

21

S-au dus la Capernaum. Şi Ón ziua Sabatului, Isus a intrat Óndată Ón sinagogă, şi a Ónceput să Ónveţe pe norod.

22

Oamenii erau uimiţi de Ónvăţătura Lui; căci Ói Ónvăţa ca unul care are putere, nu cum Ói Ónvăţau cărturarii.

23

Œn sinagoga lor era un om, care avea un duh necurat. El a Ónceput să strige:

24

ÑCe avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: Eşti Sf‚ntul lui Dumnezeu!î

25

Isus l-a certat, şi i-a zis: ÑTaci, şi ieşi afară din omul acesta!î

26

Şi duhul necurat a ieşit din el, scutur‚ndu-l cu putere, şi scoţ‚nd un strigăt mare.

27

Toţi au rămas Ónmărmuriţi, aşa că se Óntrebau unii pe alţii: ÑCe este aceasta? O Ónvăţătură nouă! El porunceşte ca un stăp‚n chiar şi duhurilor necurate, şi ele Œl ascultă!î

28

Şi Óndată I s-a dus vestea Ón toate Ómprejurimile Galileii.

29

După ce a ieşit din sinagogă, a intrat Ómpreună cu Iacov şi Ioan, Ón casa lui Simon şi a lui Andrei.

30

Soacra lui Simon zăcea Ón pat, prinsă de friguri: şi Óndată au vorbit lui Isus despre ea.

31

El a venit, a apucat-o de m‚nă, a ridicat-o Ón sus, şi au lăsat-o frigurile. Apoi ea a Ónceput să le slujească.

32

Seara, după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii şi Óndrăciţii.

33

Şi toată cetatea era adunată la uşă.

34

El a vindecat pe mulţi care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulţi draci, şi nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoşteau.

35

A doua zi dimineaţa, pe c‚nd era Óncă Óntuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit, şi S-a dus Óntr-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo.

36

Simon şi ceilalţi care erau cu El s-au dus să-L caute;

37

şi c‚nd L-au găsit, I-au zis: ÑToţi Te caută.î

38

El le-a răspuns: ÑHaidem să mergem Ón altă parte, prin t‚rgurile şi satele vecine, ca să propovăduiesc şi acolo; căci pentru aceasta am ieşit.î

39

Şi s-a dus să propovăduiască Ón sinagogi, prin toată Galilea; şi scotea dracii.

40

A venit la El un lepros, care s-a aruncat Ón genunchi Ónaintea Lui, Œl ruga şi-I zicea: ÑDacă vrei, poţi să mă curăţeşti.î

41

Lui Isus I s-a făcut milă de el, a Óntins m‚na, S-a atins de el, şi i-a zis: ÑDa, voiesc, fii curăţit!î

42

Œndată l-a lăsat lepra, şi s-a curăţit.

43

Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul, i-a spus să plece numaidec‚t,

44

şi i-a zis: ÑVezi să nu spui nimănui nimic; ci du-te de te arată preotului, şi adu pentru curăţirea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.î

45

Dar omul acela, după ce a plecat, a Ónceput să vestească şi să spună Ón gura mare lucrul acesta, aşa că Isus nu mai putea să intre pe faţă Ón nici o cetate; ci stătea afară, Ón locuri pustii, şi veneau la El din toate părţile.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.